EU PRO+

Одлука о буџету општине Дољевац за 2022. годину

Позив на јавне консултације јавност, органе и организације заинтересоване за План управљања заштитом

Позив на јавне консултације јавност, органе и организације заинтересоване за План управљања заштитом животне средине и социјалним питањима за пројекат појачаног одржавања државног пута Ia реда бр. 1 деоница: Брестовац (петља) – Дољевац (петља)

Јавни позив можете преузети ОВДЕ

Увид у предметни План управљања заштитом животне средине и социјалним питањима може се извршити ОВДЕ

Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде

Упутство катастар загађивача

Планови рада и извештаји о раду инспекција

Позитивно мишљење Координационе комисије на планове инспекција 2023. годину


Инспекција за заштиту животне средине

Извештај о раду инспекције за заштиту животне средине за 2023. годину

Годишњи план рада инспекције за заштиту животне средине за 2024. годину

Извештај о раду инспекције за заштиту животне средине за 2022. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2023. годину

Позитивно мишљење на план инспекцијског надзора инспекцији за заштиту животне средине општинске управе општине Дољевац за 2023. године

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2020. годину

Извештај о раду инспектора за заштиту животне средине за 2019. годину


Пореска инспекција

Позитивно мишљење на предлог оперативног плана инспекцијског надзора за 2023. годину пореске инспекције

Оперативни (тромесечни) план инспекцијског надзора пореске инспекције за период април-јун 2023. године

Оперативни (полугодишњни) план инспекцијског надзора пореске инспекције за период јануар-јун 2023. године

Извештај о раду пореске инспекције за 2022. годину

Предлог Плана рада пореске инспекције за 2023. годину

Контролна листа пореске инспекције на терену за 2023. годину

Контролна листа пореске инспекције у канцеларији за 2023. годину

План рада инспекцијског надзора пореског одељења за 2021. годину

Извештај о раду пореске инспекције за 2020. годину

План рада пореске инспекције за 2020. годину

План рада пореске инспекције за 2019. годину


Комунална инспекција

Годишњи план инспекцијског надзора комуналне инспекције за 2024. годину

Позитивно мишљење на предлог оперативног плана инспекцијског надзора за 2023. годину комуналне инспекције

Оперативни (тромесечни) план инспекцијског надзора комуналне инспекције за период април-јун 2023. године

Оперативни (полугодишњни) план инспекцијског надзора комуналне инспекције за период јануар-јун 2023. године

Годишњи извештај о раду комуналне инспекције за 2022. годину

Годишњи план инспекцијског надзора комуналне инспекције за 2023. годину

План рада комуналне инспекције за 2022. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2022.годину

План рада комуналне инспекције за 2021. годину

Извештај о раду комуналног инспектора за 2020. годину

План рада комуналне инспекције за 2020. годину

Извештај о раду комуналног инспектора за 2019. годину


Грађевинска инспекција

Програм уклањања објеката за период 01.07.2024 - 30.09.2024. године

Годишњи извештај о раду грађевинске инспекције за 2023. годину

Програм уклањања објеката за период 01.04.2024 - 30.06.2024. године

Прописи по којима поступа грађевинска инспекција

Предлог годишњег плана грађевинске инспекције за 2024. годину

Сагласност на Програм уклањања објеката за период 01.01.2024 - 31.03.2024. године

Сагласност на Програм уклањања објеката за период 01.10.2023 - 31.12.2023. године

Програм уклањања објеката за период 01.10.2023 - 31.12.2023. године

Годишњи извештај о раду грађевинске инспекције за 2022. годину

Програм уклањања објеката за период 01.07.2023 - 30.09.2023. године

Годишњи план инспекцијског надзора грађевинске инспекције за 2023. годину

План рада инспекцијског надзора грађевинске инспекције за 2022. годину

Програм уклањања објеката за период 01.01.2023 - 31.03.2023. године

Програм уклањања објеката за период 01.10.2022 - 31.12.2022. године

Програм уклањања објеката за период 01.07.2022 - 30.09.2022. године

Годишњи извештај о раду грађевинске инспекције за 2021. годину

План рада грађевинског инспектора за 2020. годину

Извештај о раду грађевинског инспектора за 2019. годину

План рада грађевинске инспекције за 2019. годину


Просветна инспекција

План рада просветне инспекције за 2020. годину

Извештај о раду просветне инспекције за 2019. годину

Годишњи план просветне инспекције за 2019. годину


Инспекција за саобраћај и путеве

Прописи по којима поступа инспекција за саобраћај и путеве

Планови саобраћајне инспекције за 2023. годину

Извештаји о раду саобраћајне инспекције за 2023. годину

Годишњи план инспекцијског надзора инспекције за саобраћај и путеве за 2024. годину

Оперативни (тромесечни) план инспекцијског надзора инспекције за саобраћај и путеве за период април-јун 2023. године

Оперативни (полугодишњни) план инспекцијског надзора инспекције за саобраћај и путеве за период јануар-јун 2023. године

Годишњи извештај о раду инспекције за саобраћај и путеве за 2022. годину

Предлог годишњег Плана инспекцијског надзора инспекције за саобраћај и путеве за 2023. годину са мишљењем

Годишњи извештај о раду инспекције за саобраћај и путеве за 2021. годину


Буџетска инспекција

Програм рада буџетске инспекције за 2021. годину


Туристичка инспекција

Сагласност начелника туристичке инспекције Одељења Ниш за предлог годишњег плана инспектора за 2023. годину

План инспекцијског надзора туристичког инспектора за 2023. годину

Контролне листе

Унапреди пословање предузећа

Укидање печата

Аква парк Дољевац

EU PRO

Линкови

 

 

Програм пописа по зонама незаконито изграђених објеката

Регистрација стамбених зграда

Комплетну докумнетацију за регистрацију стамбених зграда можете преузети на следећем линку:::::

РЕШЕЊЕ о неуспеху интерног конкурса за радно место Заменик матичара и радно место Матичар и послови месне канцеларије Малошиште

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ

Број: 111-61
Дана: 09.10.2023. године
Дољевац

На основу члана 4. став 8. и члана 88. став 1. тачка 1. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" број 21/16, 113/17, 113/17-др.закон, 95/18, 95/18-др.закон, 86/19-др.закон, 157/20-др.закон, 114/21 и 123/2011-др.закон), члана 10. и 25. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у АП и ЈЛС ("Сл. гласник РС" број 95/16 и 12/2022), и Решења о овлашћењу бр: 02-153 од 13.09.2023. године, доноси се

РЕШЕЊЕ
о неуспеху интерног конкурса

 

І УТБРЂУЈЕ СЕ да интерни конкурс који је расписала Општинска управа општине Дољевац број 111-58 од 28.09.2023. године, који је оглашен на званичном сајту општине Дољевац и огласној табли Општинске управе општине Дољевац, за попуњавање следећих радних места у Општиској управи:
1. Радно место Заменик матичара
2. Радно место Матичар и послови месне канцеларије Малошиште

НИЈЕ УСПЕО јер није било пријава на интерни конкурс.

ІІ Решење о неуспеху интерног конкурса објавити на званичном сајту општине Дољевац и огласној табли Општинске управе општине Дољевац.


Образложење

Општинска управа општине Дољевац објавила је интерни конкурс број 111-58 од 28.09.2023. за попуњавање извршилачких радних места у Општинској управи, и то за радно место Заменик матичара, разврстано у звање млађи саветник и радно место Матичар и послови месне канцеларије Малошиште, разврстано у звање млађи саветник.

Сходно члану 85. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл.гласник РС“ број 21/16, 113/17, 113/17-др.закон, 95/18 и 114/21), за спровођење интерног конкурса, именована је Конкурсна комисија, решењем број 02-159 од 18.09.2023. године за радна места која се попуњавају интерним конкурсом.

Интерни конкурс број 111-58 од 28.09.2023. године, оглашен је на званичном сајту општине Дољевац и огласној табли Општинске управе општине Дољевац, дана 28.09.2023. године. Рок за подношење пријава на интерни конкурс је 8. дана од дана оглашавања. Рок је почео да тече 29.09.2023. године, а истеко је 06.10.2023. године.

Након истека рока, чланови комисије су сачинили извештај у коме су констатовали да на расписани Интерни конкурс број 111-58 од 28.09.2023. године за попуњавање извршилачких радних места наведених у тачки 1. диспозитива, није било поднетих пријава.

Чланом 88. став 1. тачка 1. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединацама локалне самоуправе и чланом 10. и 25. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса прописано је да интерни конкурс није успео, ако није било пријава.

Имајући у виду наведене законске одредбе, као и чињеницу да пријава на интерни конкурс није било, Општинска управа општине Дољевац је утврдила да су испуњени прописани услови за доношење решења о неуспеху интерног конкурса, те је донето решење као у диспозитиву.

Ово решење је коначно даном доношења.

Мирјана Младеновић
по Решењу бр. 02-153 од 13.09.2023. године

Решење преузмите кликом на овај линк.

Контакт

Телефон:  

018/4-810-054

018/4-810-056

 
Факс: 018/4-810-055  
E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Адреса:

18410 Дољевац, улица Николе Тесле број 121