Стратешка и планска документа

Стратегија одрживог развоја општине Дољевац за период 2014-2023. године


 План генералне регулације Дољевца


Просторни план општине Дољевац


Пољопривредно земљиште - Програм - 2011. година


Локални план управљања отпадом општине Дољевац за 2011. годину


Стратегија развоја туризма општине Дољевац за период 2012. до 2016. године


Стратегија за равој малих и средњих предузећа


Стратегија развоја социјалне заштите у општини Дољевац за период 2011. - 2015. године


Стратегија за младе са акционим планом општине Дољевац за период 2012. - 2022. године


Стратегија развоја спорта са локалним акционим планом на територији општине Дољевац за период 2012.-2017. године


Стартегија за унапређење Рома на територији општине Дољевац за период 2012. - 2016. године


План детаљне регулације индустријске зоне у Пуковацу

План намене површина индустријске зоне у Пуковцу


План детаљне регулације измештање деонице државног пута другог реда R-214

План намене површина R-214 слика 1

План намене површина R-214 слика 2


План детаљне регулације туристичко-излетничког комплекса у околини средњевековног града "КОПРИЈАНА" до источне обале реке Јужне Мораве


План детаљне регулације магистралног гасовода MG-11 Ниш - Лесковац - Врање са пратећим објектима на територији општине Дољевац


План детаљне регулације комплекса прибранске МХЕ "Бисерка" снаге 400 кW са рекреативно-туристичким центром "Топлички Бистрик"


План детаљне регулације “МОТЕЛ ДОЉЕВАЦ СА ПРАТЕЋИМ САДРЖАЈИМА у коридору аутопута Е-75, Ниш – граница Македоније


План детаљне регулације радно пословне зоне на југоситочном делу "Петље Дољевац"

Намена површина радно пословне зоне


План детаљне регулације комплекса трафостанице110/35/10 КV "Ниш 15 - Дољевац" са прикључним двоструким далеководом 110 КV


План детаљне регулације комплекса соларних електрана: Шаиновац 1, Шаиновац 2, Шаиновац 3, снаге 3x999 KW


 Програм заштите, уредјења и коришћења пољопривредног земљишта за 2012


Програм  коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2012. годину


Програм акустичног зонирања


Програм коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на територији општине Дољевац


Програм МОН. ВОДЕ ЗА ПИЋЕ


Програм МОНИТОР. БУКА


Програм површинских вода


 

гис-технологии
ткани для вышивания