Стратешка и планска документа

План генералне регулације Дољевца


 План детаљне регулације туристичко-излетничог комплекса у околини средњевековног града "копријана" до источне обале реке Јужне Мораве


 Друга измена и допуна плана детаљне регулације радно - пословне зоне на југоисточном делу "Петље Дољевац”


План детаљне регулације радно пословне зоне на југозападном делу „Петље Дољевац“


План детаљне регулације комплекса око цркве "Светог Јована" на брду "Комњига" у КО Орљане


План детаљне регулације измештања деонице државног пута II реда број 214


План детаљне регулације двоструког далековода 35 kv за увођење у ТС Ниш 15 од далековода "ТС Клисура – ТС Житорађа" у Дољевцу


План детаљне регулације комплекса - мале хидроелектране „Орљане“, на реци Јужној Морави, снаге око 1680 кw


План детаљне регулације комплекса - мале хидроелектране „Чечина“, на реци Јужној Морави, снаге око 1680 кw


План детаљне регулације комплекса - мале хидроелектране "Чапљинац", на реци Јужној Морави, снаге око 1680 кw


Измена и допуна плана детаљне регулације комплекса МХЕ „Бисерка“ снаге 400 kv са рекреативно-туристичким центром „Топлички бистрик“


 Измена и допуна плана детаљне регулације Комплекса-соларних електрана: »Шајиновац 1», «Шајиновац 2» и «Шајиновац 3», на к.п.568/5, 568/6, 568/7, 568/8, 568/9, 568/10, 568/11 у K.O.Шајиновац, снага 3x999 кW


Друга измена и допуна Плана детаљне регулације радно-пословне зоне на југоисточном делу петље “Дољевац”


 Стратегија одрживог развоја општине Дољевац за период 2014-2023. године


План развоја општине Дољевац за период 2021-2029


 План генералне регулације Дољевца


Просторни план општине Дољевац


Пољопривредно земљиште - Програм - 2011. година


Локални план управљања отпадом општине Дољевац за 2011. годину


Стратегија развоја туризма општине Дољевац за период 2012. до 2016. године


Стратегија за равој малих и средњих предузећа


Стратегија развоја социјалне заштите у општини Дољевац за период 2011. - 2015. године


Стратегија за младе са акционим планом општине Дољевац за период 2012. - 2022. године


Стратегија развоја спорта са локалним акционим планом на територији општине Дољевац за период 2012.-2017. године


Стартегија за унапређење Рома на територији општине Дољевац за период 2012. - 2016. године


План детаљне регулације индустријске зоне у Пуковацу

План намене површина индустријске зоне у Пуковцу


План детаљне регулације измештање деонице државног пута другог реда R-214

План намене површина R-214 слика 1

План намене површина R-214 слика 2


План детаљне регулације туристичко-излетничког комплекса у околини средњевековног града "КОПРИЈАНА" до источне обале реке Јужне Мораве


План детаљне регулације магистралног гасовода MG-11 Ниш - Лесковац - Врање са пратећим објектима на територији општине Дољевац


План детаљне регулације комплекса прибранске МХЕ "Бисерка" снаге 400 кW са рекреативно-туристичким центром "Топлички Бистрик"


План детаљне регулације “МОТЕЛ ДОЉЕВАЦ СА ПРАТЕЋИМ САДРЖАЈИМА у коридору аутопута Е-75, Ниш – граница Македоније


План детаљне регулације радно пословне зоне на југоситочном делу "Петље Дољевац"

Намена површина радно пословне зоне


План детаљне регулације комплекса трафостанице110/35/10 КV "Ниш 15 - Дољевац" са прикључним двоструким далеководом 110 КV


План детаљне регулације комплекса соларних електрана: Шаиновац 1, Шаиновац 2, Шаиновац 3, снаге 3x999 KW


 Програм заштите, уредјења и коришћења пољопривредног земљишта за 2012


Програм  коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2012. годину


Програм акустичног зонирања


Програм коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на територији општине Дољевац


Програм МОН. ВОДЕ ЗА ПИЋЕ


Програм МОНИТОР. БУКА


Програм површинских вода


 

гис-технологии
ткани для вышивания