EU PRO+

Одлука о буџету општине Дољевац за 2022. годину

Позив на јавне консултације јавност, органе и организације заинтересоване за План управљања заштитом

Позив на јавне консултације јавност, органе и организације заинтересоване за План управљања заштитом животне средине и социјалним питањима за пројекат појачаног одржавања државног пута Ia реда бр. 1 деоница: Брестовац (петља) – Дољевац (петља)

Јавни позив можете преузети ОВДЕ

Увид у предметни План управљања заштитом животне средине и социјалним питањима може се извршити ОВДЕ

Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде

Упутство катастар загађивача

Планови рада и извештаји о раду инспекција

Позитивно мишљење Координационе комисије на планове инспекција 2023. годину


Инспекција за заштиту животне средине

Извештај о раду инспекције за заштиту животне средине за 2023. годину

Годишњи план рада инспекције за заштиту животне средине за 2024. годину

Извештај о раду инспекције за заштиту животне средине за 2022. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2023. годину

Позитивно мишљење на план инспекцијског надзора инспекцији за заштиту животне средине општинске управе општине Дољевац за 2023. године

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2020. годину

Извештај о раду инспектора за заштиту животне средине за 2019. годину


Пореска инспекција

Позитивно мишљење на предлог оперативног плана инспекцијског надзора за 2023. годину пореске инспекције

Оперативни (тромесечни) план инспекцијског надзора пореске инспекције за период април-јун 2023. године

Оперативни (полугодишњни) план инспекцијског надзора пореске инспекције за период јануар-јун 2023. године

Извештај о раду пореске инспекције за 2022. годину

Предлог Плана рада пореске инспекције за 2023. годину

Контролна листа пореске инспекције на терену за 2023. годину

Контролна листа пореске инспекције у канцеларији за 2023. годину

План рада инспекцијског надзора пореског одељења за 2021. годину

Извештај о раду пореске инспекције за 2020. годину

План рада пореске инспекције за 2020. годину

План рада пореске инспекције за 2019. годину


Комунална инспекција

Годишњи план инспекцијског надзора комуналне инспекције за 2024. годину

Позитивно мишљење на предлог оперативног плана инспекцијског надзора за 2023. годину комуналне инспекције

Оперативни (тромесечни) план инспекцијског надзора комуналне инспекције за период април-јун 2023. године

Оперативни (полугодишњни) план инспекцијског надзора комуналне инспекције за период јануар-јун 2023. године

Годишњи извештај о раду комуналне инспекције за 2022. годину

Годишњи план инспекцијског надзора комуналне инспекције за 2023. годину

План рада комуналне инспекције за 2022. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2022.годину

План рада комуналне инспекције за 2021. годину

Извештај о раду комуналног инспектора за 2020. годину

План рада комуналне инспекције за 2020. годину

Извештај о раду комуналног инспектора за 2019. годину


Грађевинска инспекција

Програм уклањања објеката за период 01.07.2024 - 30.09.2024. године

Годишњи извештај о раду грађевинске инспекције за 2023. годину

Програм уклањања објеката за период 01.04.2024 - 30.06.2024. године

Прописи по којима поступа грађевинска инспекција

Предлог годишњег плана грађевинске инспекције за 2024. годину

Сагласност на Програм уклањања објеката за период 01.01.2024 - 31.03.2024. године

Сагласност на Програм уклањања објеката за период 01.10.2023 - 31.12.2023. године

Програм уклањања објеката за период 01.10.2023 - 31.12.2023. године

Годишњи извештај о раду грађевинске инспекције за 2022. годину

Програм уклањања објеката за период 01.07.2023 - 30.09.2023. године

Годишњи план инспекцијског надзора грађевинске инспекције за 2023. годину

План рада инспекцијског надзора грађевинске инспекције за 2022. годину

Програм уклањања објеката за период 01.01.2023 - 31.03.2023. године

Програм уклањања објеката за период 01.10.2022 - 31.12.2022. године

Програм уклањања објеката за период 01.07.2022 - 30.09.2022. године

Годишњи извештај о раду грађевинске инспекције за 2021. годину

План рада грађевинског инспектора за 2020. годину

Извештај о раду грађевинског инспектора за 2019. годину

План рада грађевинске инспекције за 2019. годину


Просветна инспекција

План рада просветне инспекције за 2020. годину

Извештај о раду просветне инспекције за 2019. годину

Годишњи план просветне инспекције за 2019. годину


Инспекција за саобраћај и путеве

Прописи по којима поступа инспекција за саобраћај и путеве

Планови саобраћајне инспекције за 2023. годину

Извештаји о раду саобраћајне инспекције за 2023. годину

Годишњи план инспекцијског надзора инспекције за саобраћај и путеве за 2024. годину

Оперативни (тромесечни) план инспекцијског надзора инспекције за саобраћај и путеве за период април-јун 2023. године

Оперативни (полугодишњни) план инспекцијског надзора инспекције за саобраћај и путеве за период јануар-јун 2023. године

Годишњи извештај о раду инспекције за саобраћај и путеве за 2022. годину

Предлог годишњег Плана инспекцијског надзора инспекције за саобраћај и путеве за 2023. годину са мишљењем

Годишњи извештај о раду инспекције за саобраћај и путеве за 2021. годину


Буџетска инспекција

Програм рада буџетске инспекције за 2021. годину


Туристичка инспекција

Сагласност начелника туристичке инспекције Одељења Ниш за предлог годишњег плана инспектора за 2023. годину

План инспекцијског надзора туристичког инспектора за 2023. годину

Контролне листе

Унапреди пословање предузећа

Укидање печата

Аква парк Дољевац

EU PRO

Линкови

 

 

Програм пописа по зонама незаконито изграђених објеката

Регистрација стамбених зграда

Комплетну докумнетацију за регистрацију стамбених зграда можете преузети на следећем линку:::::

Одлуке у 2013. години


Седница СО 29.11.2013. године


Стратегија одрживог развоја општине Дољевац за период 2014-2023. године

Акциони план за младе општине Дољевац за 2014. годину

Акциони план запошњавња општине Дољевац за 2014. годину

Измена плана детаљне регулације радно-пословне зоне "Петља Дољевац"

Одлука о финансијским издвајањима у вези са образовањем

Одлука о буџету општине Дољевац за 2014. годину

Одлука о финансијим издвајањима у здравственој заштити

Одлука о измени и допуни Одлуке о подели Јавног предузећа за комуналну делатност  и експлоатацију  песка  и шљунка  ''Дољевац'' - Дољевац

Одлука о образовању Савета за здравље

Одлука о приступању промени статута општине Дољевац

Одлука o организовању, финансирању  и условима рада саветника за заштиту права  пацијената на територији општине Дољевац

Одлука о стављању ван снаге Одлуке о накнади за коришћење грађевинског земљишта

Одлука о усвајању Акционог плана за младе општине Дољевац за 2014. годину

Одлука о усвајању Акционог плана запошљавања општине Дољевац за 2014. године

Одлука о усвајању Стратегије одрживог развоја општине Дољевац за период 2014-2023 године

Одлука о вршењу екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Дољевац  за 2013. годину

Програм коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на територији општине дољевац за 2014. годину

Програм коришћења средстава буџета намењених развоју пољопривреде у општини дољевац за  2014. годину

Одлука о ребалансу буџета општине Дољевац за 2013. годину


Седница СО 29.11.2013. године


 Одлука о коефицијентима за утврђивање пореза на имовину за непокретности обвезника који воде пословне књиге у општини Дољевац

 Одлука о одређивању зона  на територији општине Дољевац

Одлука  о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности  за утврђивање пореза на имовину за 2014. годину  на територији општине Дољевац

Одлука о висини стопе пореза на имовину

Одлука о висини амортизационе стопе

Одлука о јавним признањима општине Дољевац

Решење о образовању комисије за именовање директора јавног предузећа за водосабдевање "Брестовац-Бојник-Дољевац" у Бојнику


Седница СО 04.10.2013. године


Одлука о изради плана детаљне регулације за далековод 2 x 35 KV, увођење у ТС 110/35/10 KV "Ниш 15" - Дољевац

Одлуку о изради измене плана детаљне регулације Радно-пословне зоне на југоисточном делу "Петље Дољевац"

Одлука о обавези подношења пореских пријава за утврђивање пореза на имовину на непокретности обвезника који не воде пословне књиге, које се налазе на територији општине Дољевац

Oдлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у општини Дољевац

Решење о избору Савета за младе

Решења о именовању директора ЈКП  ''Дољевац'' Дољевац и директора ЈКП ''Дирекција за изградњу општине Дољевац'' Дољевац


Седница СО 28.06.2013.


 

 Одлука о доношењу и имплементацији регионалног плана управљања отпадом за Нишки регион

Елаборат оправданости отуђења неизграђеног грађевинског земљишта без наканде у радно-пословној зони "Малошиште"

Одлука о промени статута општине Дољевац

Одлука о изради плана детаљне регулације регионалног центра за управљање отпадом "Келеш", на територији општине Дољевац

Одлука о спровођењу јавног конкурса за именовање директора ЈП "Дирекција за изградњу општине Дољевац"

Одлука елабората оправданости отуђења неизграђеног грађевинског земљишта без наканде у радно-пословној зони "Малошиште"

Одлука о водоснабдевању на територији општине Дољевац

Решење о именовању директора Центра за социјални рад у Дољевцу

Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора ЈКП "Дољевац" Дољевац

Решење о образовању комисије за именовање директора јавних предузећа

Решење о именовању директора Јавне библиотеке Дољевац


Седница СО Дољевац 30.05.2013. године


Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Дољевац од 01.01.2012 до 31.12.2012

Одлука o одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у 2013. години

Одлука о приступању промени Статута општине Дољевац

Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Дољевац за 2013. годину

Одлука о завршном рачуну буџета општине дољевац за 2012. годину


Списак издатих локацијских дозвола

 


Седница СО Дољевац 16.04.2013


 

 Измена програма уређења, отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини на територији општине Дољевац у 2013. години

 Одлука о измени одлуке о условном отпису камате и мировању пореског дуга

 Одлука о потврђивању мандата одборника СО Дољевац

 Одлука о приступању изради стратегије одрживог развоја општине Дољевац у периоду од 2014. - 2023. године

 Одлука о ребалансу буџета општине Дољевац за 2013. годину

Одлука о утврђивању просечне тржишне цене непокретности на територији општине Дољевац за 2013. годину


Седница СО Дољевац 25.02.2013


 

Одлука о измени и допуни Одлуке о подели ЈП за комуналну делатност  и експлоатацију песка и шљунка Дољевац

Одлука о измени одлуке ЈП Дирекција за изградњу општине Дољевац

Одлука о измени Одлуке о оснивању ЈП за водоснабдевање


 

 


 

Седница СО Дољевац 31.01.2013.


 

Одлука о финансијским издвајањима у вези са образовањем

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./public_html/2013/30.01/Odluka%20o%20finansijskim%20izdvajanjima%20u%20vezi%20sa%20zdravstvom.pdf" target="_blank">Одлука о финансијским издвајањима у здравственој заштити

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./public_html/2013/30.01/Odluka%20o%20lokalnim%20administrativnim%20taksama%20-%202013.pdf" target="_blank">Одлука о локалним административним таксама

Одлука о ребалансу буџета општине Дољевац за 2013. годину

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./public_html/2013/30.01/Odluka%20o%20uslovnom%20otpisu%20kamata%20i%20mirovanju%20poreskog%20duga.pdf" target="_blank">Одлука о условном отпису камата и мировању пореског дуга

План руралног развоја Нишавксог округа 2012 - 2021. године

Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине у општини Дољевац за 2013. годину

Контакт

Телефон:  

018/4-810-054

018/4-810-056

 
Факс: 018/4-810-055  
E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Адреса:

18410 Дољевац, улица Николе Тесле број 121