EU PRO+

Одлука о буџету општине Дољевац за 2022. годину

Позив на јавне консултације јавност, органе и организације заинтересоване за План управљања заштитом

Позив на јавне консултације јавност, органе и организације заинтересоване за План управљања заштитом животне средине и социјалним питањима за пројекат појачаног одржавања државног пута Ia реда бр. 1 деоница: Брестовац (петља) – Дољевац (петља)

Јавни позив можете преузети ОВДЕ

Увид у предметни План управљања заштитом животне средине и социјалним питањима може се извршити ОВДЕ

Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде

Упутство катастар загађивача

Планови рада и извештаји о раду инспекција

Позитивно мишљење Координационе комисије на планове инспекција 2023. годину


Инспекција за заштиту животне средине

Извештај о раду инспекције за заштиту животне средине за 2023. годину

Годишњи план рада инспекције за заштиту животне средине за 2024. годину

Извештај о раду инспекције за заштиту животне средине за 2022. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2023. годину

Позитивно мишљење на план инспекцијског надзора инспекцији за заштиту животне средине општинске управе општине Дољевац за 2023. године

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2020. годину

Извештај о раду инспектора за заштиту животне средине за 2019. годину


Пореска инспекција

Позитивно мишљење на предлог оперативног плана инспекцијског надзора за 2023. годину пореске инспекције

Оперативни (тромесечни) план инспекцијског надзора пореске инспекције за период април-јун 2023. године

Оперативни (полугодишњни) план инспекцијског надзора пореске инспекције за период јануар-јун 2023. године

Извештај о раду пореске инспекције за 2022. годину

Предлог Плана рада пореске инспекције за 2023. годину

Контролна листа пореске инспекције на терену за 2023. годину

Контролна листа пореске инспекције у канцеларији за 2023. годину

План рада инспекцијског надзора пореског одељења за 2021. годину

Извештај о раду пореске инспекције за 2020. годину

План рада пореске инспекције за 2020. годину

План рада пореске инспекције за 2019. годину


Комунална инспекција

Годишњи план инспекцијског надзора комуналне инспекције за 2024. годину

Позитивно мишљење на предлог оперативног плана инспекцијског надзора за 2023. годину комуналне инспекције

Оперативни (тромесечни) план инспекцијског надзора комуналне инспекције за период април-јун 2023. године

Оперативни (полугодишњни) план инспекцијског надзора комуналне инспекције за период јануар-јун 2023. године

Годишњи извештај о раду комуналне инспекције за 2022. годину

Годишњи план инспекцијског надзора комуналне инспекције за 2023. годину

План рада комуналне инспекције за 2022. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2022.годину

План рада комуналне инспекције за 2021. годину

Извештај о раду комуналног инспектора за 2020. годину

План рада комуналне инспекције за 2020. годину

Извештај о раду комуналног инспектора за 2019. годину


Грађевинска инспекција

Програм уклањања објеката за период 01.07.2024 - 30.09.2024. године

Годишњи извештај о раду грађевинске инспекције за 2023. годину

Програм уклањања објеката за период 01.04.2024 - 30.06.2024. године

Прописи по којима поступа грађевинска инспекција

Предлог годишњег плана грађевинске инспекције за 2024. годину

Сагласност на Програм уклањања објеката за период 01.01.2024 - 31.03.2024. године

Сагласност на Програм уклањања објеката за период 01.10.2023 - 31.12.2023. године

Програм уклањања објеката за период 01.10.2023 - 31.12.2023. године

Годишњи извештај о раду грађевинске инспекције за 2022. годину

Програм уклањања објеката за период 01.07.2023 - 30.09.2023. године

Годишњи план инспекцијског надзора грађевинске инспекције за 2023. годину

План рада инспекцијског надзора грађевинске инспекције за 2022. годину

Програм уклањања објеката за период 01.01.2023 - 31.03.2023. године

Програм уклањања објеката за период 01.10.2022 - 31.12.2022. године

Програм уклањања објеката за период 01.07.2022 - 30.09.2022. године

Годишњи извештај о раду грађевинске инспекције за 2021. годину

План рада грађевинског инспектора за 2020. годину

Извештај о раду грађевинског инспектора за 2019. годину

План рада грађевинске инспекције за 2019. годину


Просветна инспекција

План рада просветне инспекције за 2020. годину

Извештај о раду просветне инспекције за 2019. годину

Годишњи план просветне инспекције за 2019. годину


Инспекција за саобраћај и путеве

Прописи по којима поступа инспекција за саобраћај и путеве

Планови саобраћајне инспекције за 2023. годину

Извештаји о раду саобраћајне инспекције за 2023. годину

Годишњи план инспекцијског надзора инспекције за саобраћај и путеве за 2024. годину

Оперативни (тромесечни) план инспекцијског надзора инспекције за саобраћај и путеве за период април-јун 2023. године

Оперативни (полугодишњни) план инспекцијског надзора инспекције за саобраћај и путеве за период јануар-јун 2023. године

Годишњи извештај о раду инспекције за саобраћај и путеве за 2022. годину

Предлог годишњег Плана инспекцијског надзора инспекције за саобраћај и путеве за 2023. годину са мишљењем

Годишњи извештај о раду инспекције за саобраћај и путеве за 2021. годину


Буџетска инспекција

Програм рада буџетске инспекције за 2021. годину


Туристичка инспекција

Сагласност начелника туристичке инспекције Одељења Ниш за предлог годишњег плана инспектора за 2023. годину

План инспекцијског надзора туристичког инспектора за 2023. годину

Контролне листе

Унапреди пословање предузећа

Укидање печата

Аква парк Дољевац

EU PRO

Линкови

 

 

Програм пописа по зонама незаконито изграђених објеката

Регистрација стамбених зграда

Комплетну докумнетацију за регистрацију стамбених зграда можете преузети на следећем линку:::::

ОГЛАС О ОТУЂЕЊУ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ У ПОСТУПКУ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

OПШТИНА ДОЉЕВАЦ
ул.Николе Тесле 121, 18410 Дољевац

 

На основу чл. 99. ст. 1. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС” број 72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 132/14, 145/14, 83/18 31/2019, 37/2019 - др.закон, 9/2020, 52/2021 и 62/2023), члана 35. Закона о јавној својини  ("Сл. гласник РС", бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон и 108/2016,113/2017, 495/2018 и 153/2020), члана 19. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (“Службени гласник РС” број 16/18 и 79/2023), члана 24. Одлуке о грађевинском земљишту („Службени лист града Ниша“, број 15/24) и члана 13. Одлуке о прибављању, располагању  и управљању стварима и другим имовинским правима  у јавној својини општине Дољевац („Службени лист града Ниша“, број 13/2019 и 21/2021), објављује

 

О Г Л А С
О ОТУЂЕЊУ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ У
ПОСТУПКУ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Опширније...

Записник о инспекцијском надзору број 355-193 од 09.05.2024. године надзираног субјекта Ранђеловић Љубиша из Чечине

Записник о инспекцијском надзору (ПДФ документ) можете преузети кликом на овај линк.

ГРАЂЕВИНСКА ИНСПЕКЦИЈА Решење број: 354-132 19.04.2024. године инвеститору Бобану Нојићу из Ниша

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ДОЉЕВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам и инспекцијске послове
ГРАЂЕВИНСКА ИНСПЕКЦИЈА

Број: 354-132
19.04.2024. год.
Дољевац

Грађевински инспектор и инспектор за саобраћај и путеве Одељења за урбанизам и инспекцијске послове Општинске управе општине Дољевац, службена легитимиција бр.9, поступајући по пријави Цветковић Часлава из Малошишта поднете телефонским путем против Бобана Нојића из Ниша због изградње помоћног објекта- септичке јаме без одобрења надлежног органа, а на основу члана 176. став 1. тачке 1. и чл.144. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС", број 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013- одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020, 52/2021 и 62/2023), чланова 2. и 37. Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС", број 36/15, 44/18 и 95/18), члана 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС", број 18/2016, 95/2018 и 2/2023) и члана 2. став 1. тачка 1. Правилника о посебној врсти објеката и посебној врсти радова за које није потребно прибављати акт надлежног органа, као и врсти објеката који се граде, односно врсти радова који се изводе, на основу решења о одобрењу за извођење радова, као и обиму и садржају и контроли контроли техничке документације која се прилаже уз захтев и поступку који надлежни орган спроводи ("Службени гласник РС", број 87/2023 и 16/2024), доноси:

РЕШЕЊЕ

1. НАРЕЂУЈЕ СЕ инвеститору Бобану Нојићу из Ниша, ул. Синђелићев Трг 18/2/24 да обустави даље извођење радова на изградњи помоћног објекта септичке јаме у Малошишту, на к.п.бр.4397 КО Малошиште у функцији изграђеног помоћног објекта, изграђеног на к.п.бр.4397 КО Малошиште, и да у року од 30 (тридесет) дана од дана пријема овог решења, код надлежног органа прибави измену решења о одобрењу извођења радова за помоћни објекат у Малошишту на к.п.бр.4397 КО Малошиште, за који је издато Решење о одобрењу извођења радова број: ROP-DOL-29102-ISAW-1/2020, интерни број 351-242, од 16.10.2020. године, Решење о измени решења о одобрењу извођења радова број: ROP-DOL-29102-ISAWA-5/2021, инт.број: 351- 158 од дана 28.07.2021. године и Потврда о пријави радова број: ROP-DOL-29102-WA-3/2020, интерни број: 351-242 дана 20.11.2020. године, и од којег је одступљено током извођења радова.

Опширније...

РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О СТАЊУ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ 2023.

На основу члана 8. Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("Сл. гласник РС", број 41/09, 53/10, 101/11, 32/13-одлука УС, 96/15 -др. Закон, 9/16-одлука Ус, 24/18, 41/18, 41/18-др. Закон, 87/18, 23/19, 128/20-др. Закон и 76/23), члана 32. и 33. Правилника о раду тела за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима (,,Сл. гласник РС" број: 16/24) и члана 40. став 1. тачка 65) Статута општине Дољевац ("Службени лист Града Ниша", број 127/18, 91/19 и 22/21), Скупштина општине Дољевац, на седници одржаној дана 6. јуна 2024. године, донела је

РЕШЕЊЕ

I Усваја се Извештај о стању безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Дољевац за 2023. годину, број 221-11 од 24.05.2024. године.
II Решење доставити: Савету за координацију послова безбедности саобраћаја на утевима на територији општине Дољевац, Одељењу за привреду и финансије Општинске праве општине Дољевац и архиви.

Број: 221-11 У Дољевцу, 06.06.2024. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ
ПРЕДСЕДНИК, Дејан Смиљковић


Документација за преузимање:
1. Извештај о стању безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Дољевац за 2023. годину - преузмите овде
2. Решење о усвајању извештаја - преузмите овде

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ

На основу члана 35. став. 7. Закона о планирању изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-др.закона) и члана 40. став 1. тачка 5. Статута општине Дољевац ("Службени лист града Ниша", бр.127/18), Скупштина општине Дољевац, на седници одржаној 08.11.2019. године, донела је


ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ

Комплетну документацију можете преузети кликом на овај линк.

ИЗЛАГАЊЕ НАЦРТА ПЛАНA ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕЗА УРЕЂЕЊЕ ДЕОНИЦА ДРЖАВНИХ ПУТЕВА ІІА РЕДА БРОЈ158 И ІІБ РЕДА БРОЈ 418 У КО БЕЛОТИНАЦ, КО КНЕЖИЦА И КО МАЛОШИШТЕ И ИЗЛАГАЊЕ НАЦРТА ИЗМЕНА И ДОПУНА УРЕЂАЈНЕ ОСНОВЕ СЕЛА ПУКОВАЦ НА ЈАВНИ УВИД

Општинска управа општине Дољевац, Одељење за урбанизам и инспекцијске послове, на основу чл.50. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20, 52/21 и 62/2023) и чл. 55. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.32/2019), дана 01.06.2024. године:

 

О Г Л А Ш А В А

ИЗЛАГАЊЕ НАЦРТА ПЛАНA ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕЗА УРЕЂЕЊЕ ДЕОНИЦА ДРЖАВНИХ ПУТЕВА ІІА РЕДА БРОЈ158 И ІІБ РЕДА БРОЈ 418 У КО БЕЛОТИНАЦ, КО КНЕЖИЦА И КО МАЛОШИШТЕ И ИЗЛАГАЊЕ НАЦРТА ИЗМЕНА И ДОПУНА УРЕЂАЈНЕ ОСНОВЕ СЕЛА ПУКОВАЦ
НА ЈАВНИ УВИД

 

ЈАВНИ УВИД у нацрт Планa детаљне регулације за уређење деоница државних путева IIа реда брoj 158 и IIб реда број 418 у КО Белотинац, КО Кнежица и КО Малошиштеодржаће се у трајању од 30 дана, почев од 05.06.2024. закључно са 04.07.2024.године.

 

JAВНИ УВИД  у нацрт Измена и допуна Уређајне основе села Пуковац одржаће се у трајању од 15 дана, почев од 20.06.2024. закључно са 04.07.2024.год.

Опширније...

ЛИСТА ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА, ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ, ЗА ФИНАНСИРАЊЕПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ЧИЈИ СУ НОСИОЦИ/ПАРТНЕРИ УДРУЖЕЊА И ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА

На основу члана 9.  Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник РС”, број 16/18), 

Комисија за спровођење поступка јавног конкурса за доделу средстава удружењима  из буџета Општине Дољевац, за финансирање програма/пројеката чији су носиоци/партнери удружења и друге организације цивилног друштва које су регистроване и делују на територији општине Дољевац, на седници одржаној дана 10. маја 2024. године, утврдила је

ЛИСТУ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА, ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА  ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ, ЗА ФИНАНСИРАЊЕПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ЧИЈИ СУ НОСИОЦИ/ПАРТНЕРИ УДРУЖЕЊА И ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА КОЈЕ СУ РЕГИСТРОВАНЕ  И ДЕЛУЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ

по  Другом Јавном конкурсу за доделу средства за подстицање програма или недостајућег дела средстава за  финансирање програмаиз буџета  општине Дољевац,  објављеног дана 12. априла 2024. године на сајту општине www.opstinadoljevac.rs  и на порталу  e-Uprava 

Опширније...

Измена и допуна Уређајне основе села Пуковац

Са линка испод можете преузети прилоге уз захтеве за издавање услова и података од значаја за израду Измена и допуна Уређајне основе села Пуковац.

Линк за преузимање документације

Решење о додели средстава за финансирање програма и пројеката црквама и верским заједницама у општини Дољевац у 2024. години

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ДОЉЕВАЦ
Број: 400-41/2024
15. април 2024. год.
Дољевац

На основу члана 7. Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава црквама и верским заједницама број 400-168 од 04.10.2018. године, Одлуке о буџету општине Дољевац за 2024. годину („Службени лист Града Ниша", број 129/23 и 30/24) и Јавног конкурса за доделу средстава црквама и верским заједницама из буџета општине Дољевац у 2024. години број 400-41 од 29.01.2024. године, а на предлог Комисије за доделу средстава црквама и верским заједницама, Председник Општине Дољевац, доноси

РЕШЕЊЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА У ОПШТИНИ ДОЉЕВАЦ У 2024. ГОДИНИ

Решење преузмите кликом на овај линк.

ПОНОВЉЕНИ ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДОЉЕВЦА

Општинска управа општине Дољевац, Одељење за урбанизам и инспекцијске послове, на основу чл.50. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20, 52/21 и 62/2023) и чл. 55. став 5. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.32/2019), дана 06.04.2024.године:


О Г Л А Ш А В А
ПОНОВЉЕНИ ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДОЉЕВЦА

 

Опширније...

Контакт

Телефон:  

018/4-810-054

018/4-810-056

 
Факс: 018/4-810-055  
E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Адреса:

18410 Дољевац, улица Николе Тесле број 121