EU PRO+

Одлука о буџету општине Дољевац за 2022. годину

Позив на јавне консултације јавност, органе и организације заинтересоване за План управљања заштитом

Позив на јавне консултације јавност, органе и организације заинтересоване за План управљања заштитом животне средине и социјалним питањима за пројекат појачаног одржавања државног пута Ia реда бр. 1 деоница: Брестовац (петља) – Дољевац (петља)

Јавни позив можете преузети ОВДЕ

Увид у предметни План управљања заштитом животне средине и социјалним питањима може се извршити ОВДЕ

Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде

Упутство катастар загађивача

Планови рада и извештаји о раду инспекција

Позитивно мишљење Координационе комисије на планове инспекција 2023. годину


Инспекција за заштиту животне средине

Извештај о раду инспекције за заштиту животне средине за 2023. годину

Годишњи план рада инспекције за заштиту животне средине за 2024. годину

Извештај о раду инспекције за заштиту животне средине за 2022. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2023. годину

Позитивно мишљење на план инспекцијског надзора инспекцији за заштиту животне средине општинске управе општине Дољевац за 2023. године

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2020. годину

Извештај о раду инспектора за заштиту животне средине за 2019. годину


Пореска инспекција

Позитивно мишљење на предлог оперативног плана инспекцијског надзора за 2023. годину пореске инспекције

Оперативни (тромесечни) план инспекцијског надзора пореске инспекције за период април-јун 2023. године

Оперативни (полугодишњни) план инспекцијског надзора пореске инспекције за период јануар-јун 2023. године

Извештај о раду пореске инспекције за 2022. годину

Предлог Плана рада пореске инспекције за 2023. годину

Контролна листа пореске инспекције на терену за 2023. годину

Контролна листа пореске инспекције у канцеларији за 2023. годину

План рада инспекцијског надзора пореског одељења за 2021. годину

Извештај о раду пореске инспекције за 2020. годину

План рада пореске инспекције за 2020. годину

План рада пореске инспекције за 2019. годину


Комунална инспекција

Годишњи план инспекцијског надзора комуналне инспекције за 2024. годину

Позитивно мишљење на предлог оперативног плана инспекцијског надзора за 2023. годину комуналне инспекције

Оперативни (тромесечни) план инспекцијског надзора комуналне инспекције за период април-јун 2023. године

Оперативни (полугодишњни) план инспекцијског надзора комуналне инспекције за период јануар-јун 2023. године

Годишњи извештај о раду комуналне инспекције за 2022. годину

Годишњи план инспекцијског надзора комуналне инспекције за 2023. годину

План рада комуналне инспекције за 2022. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2022.годину

План рада комуналне инспекције за 2021. годину

Извештај о раду комуналног инспектора за 2020. годину

План рада комуналне инспекције за 2020. годину

Извештај о раду комуналног инспектора за 2019. годину


Грађевинска инспекција

Програм уклањања објеката за период 01.07.2024 - 30.09.2024. године

Годишњи извештај о раду грађевинске инспекције за 2023. годину

Програм уклањања објеката за период 01.04.2024 - 30.06.2024. године

Прописи по којима поступа грађевинска инспекција

Предлог годишњег плана грађевинске инспекције за 2024. годину

Сагласност на Програм уклањања објеката за период 01.01.2024 - 31.03.2024. године

Сагласност на Програм уклањања објеката за период 01.10.2023 - 31.12.2023. године

Програм уклањања објеката за период 01.10.2023 - 31.12.2023. године

Годишњи извештај о раду грађевинске инспекције за 2022. годину

Програм уклањања објеката за период 01.07.2023 - 30.09.2023. године

Годишњи план инспекцијског надзора грађевинске инспекције за 2023. годину

План рада инспекцијског надзора грађевинске инспекције за 2022. годину

Програм уклањања објеката за период 01.01.2023 - 31.03.2023. године

Програм уклањања објеката за период 01.10.2022 - 31.12.2022. године

Програм уклањања објеката за период 01.07.2022 - 30.09.2022. године

Годишњи извештај о раду грађевинске инспекције за 2021. годину

План рада грађевинског инспектора за 2020. годину

Извештај о раду грађевинског инспектора за 2019. годину

План рада грађевинске инспекције за 2019. годину


Просветна инспекција

План рада просветне инспекције за 2020. годину

Извештај о раду просветне инспекције за 2019. годину

Годишњи план просветне инспекције за 2019. годину


Инспекција за саобраћај и путеве

Прописи по којима поступа инспекција за саобраћај и путеве

Планови саобраћајне инспекције за 2023. годину

Извештаји о раду саобраћајне инспекције за 2023. годину

Годишњи план инспекцијског надзора инспекције за саобраћај и путеве за 2024. годину

Оперативни (тромесечни) план инспекцијског надзора инспекције за саобраћај и путеве за период април-јун 2023. године

Оперативни (полугодишњни) план инспекцијског надзора инспекције за саобраћај и путеве за период јануар-јун 2023. године

Годишњи извештај о раду инспекције за саобраћај и путеве за 2022. годину

Предлог годишњег Плана инспекцијског надзора инспекције за саобраћај и путеве за 2023. годину са мишљењем

Годишњи извештај о раду инспекције за саобраћај и путеве за 2021. годину


Буџетска инспекција

Програм рада буџетске инспекције за 2021. годину


Туристичка инспекција

Сагласност начелника туристичке инспекције Одељења Ниш за предлог годишњег плана инспектора за 2023. годину

План инспекцијског надзора туристичког инспектора за 2023. годину

Контролне листе

Унапреди пословање предузећа

Укидање печата

Аква парк Дољевац

EU PRO

Линкови

 

 

Програм пописа по зонама незаконито изграђених објеката

Регистрација стамбених зграда

Комплетну докумнетацију за регистрацију стамбених зграда можете преузети на следећем линку:::::

ГРАЂЕВИНСКА ИНСПЕКЦИЈА Решење број: 354-132 19.04.2024. године инвеститору Бобану Нојићу из Ниша

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ДОЉЕВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам и инспекцијске послове
ГРАЂЕВИНСКА ИНСПЕКЦИЈА

Број: 354-132
19.04.2024. год.
Дољевац

Грађевински инспектор и инспектор за саобраћај и путеве Одељења за урбанизам и инспекцијске послове Општинске управе општине Дољевац, службена легитимиција бр.9, поступајући по пријави Цветковић Часлава из Малошишта поднете телефонским путем против Бобана Нојића из Ниша због изградње помоћног објекта- септичке јаме без одобрења надлежног органа, а на основу члана 176. став 1. тачке 1. и чл.144. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС", број 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013- одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020, 52/2021 и 62/2023), чланова 2. и 37. Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС", број 36/15, 44/18 и 95/18), члана 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС", број 18/2016, 95/2018 и 2/2023) и члана 2. став 1. тачка 1. Правилника о посебној врсти објеката и посебној врсти радова за које није потребно прибављати акт надлежног органа, као и врсти објеката који се граде, односно врсти радова који се изводе, на основу решења о одобрењу за извођење радова, као и обиму и садржају и контроли контроли техничке документације која се прилаже уз захтев и поступку који надлежни орган спроводи ("Службени гласник РС", број 87/2023 и 16/2024), доноси:

РЕШЕЊЕ

1. НАРЕЂУЈЕ СЕ инвеститору Бобану Нојићу из Ниша, ул. Синђелићев Трг 18/2/24 да обустави даље извођење радова на изградњи помоћног објекта септичке јаме у Малошишту, на к.п.бр.4397 КО Малошиште у функцији изграђеног помоћног објекта, изграђеног на к.п.бр.4397 КО Малошиште, и да у року од 30 (тридесет) дана од дана пријема овог решења, код надлежног органа прибави измену решења о одобрењу извођења радова за помоћни објекат у Малошишту на к.п.бр.4397 КО Малошиште, за који је издато Решење о одобрењу извођења радова број: ROP-DOL-29102-ISAW-1/2020, интерни број 351-242, од 16.10.2020. године, Решење о измени решења о одобрењу извођења радова број: ROP-DOL-29102-ISAWA-5/2021, инт.број: 351- 158 од дана 28.07.2021. године и Потврда о пријави радова број: ROP-DOL-29102-WA-3/2020, интерни број: 351-242 дана 20.11.2020. године, и од којег је одступљено током извођења радова.

2. Обавезује се инвеститор да измењен акт из става 1. диспозитива овог решења достави овом органу на увид у року од осам (8) дана од дана правоснажности решења.

3. Уколико инвеститор у остављеном року не поступи по налогу из става 1. диспозитива овог решења, решење ће се спровести административним путем, преко другог лица о трошку инвеститора, о чему ће се донети посебно решење.

4. Жалба изјављена на ово решење не одлаже извршење решења.

Образложење

Цветковић Часлав из Малошишта поднео је пријаву, заведену код надлежног органа под бројем 354-132 дана 02.04.2024. године против Бобана Нојића из Ниша, због како је наведено у пријави изградње помоћног објекта- септичке јаме без одобрења надлежног органа, а којим угрожава стамбени објекат подносиоца пријаве.

Грађевински инспектор и инспектор са заобраћај и путеве Општинске управе општине Дољевац извршио је дана 04.04.2024. године мешовити инспекцијски надзор, и то као редовни и ванредни канцеларијски и теренски инспекцијски надзор, у складу са овлашћењима садржаним у Закону о планирању и изградњи.

Разлог за редовни инспекцијски надзор је контрола извођења радова на изградњи помоћног објекта спратности П на кп.бр. 4397 КО Малошиште у Малошишту, за који је издато Решење о одобрењу извођења радова број: ROP-DOL-29102-ISAW-1/2020, интерни број 351-242, од 16.10.2020. године, Решење о измени решења о одобрењу извођења радова број: ROP-DOL-29102-ISAWA-5/2021, инт. број: 351-158 од дана 28.07.2021. године и Потврда о пријави радова број: ROP-DOL-29102-WA-3/2020, интерни број: 351-242 дана 20.11.2020. године.

Разлог за ванредни инспекцијски надзор је пријава Цветковић Часлава из Малошишта која се односи на радове на изградњи септичке јаме без одобрења надлежног органа. Инспекцијски надзор је извршен у складу са овлашћењима садржаним у Закону о планирању и изградњи. О инспекцијском надзору, инвеститор је обавештен телефонским путем.

Инспекцијском надзору над радовима ближе означеним у ставу 1. диспозитива овог решења присуствовао је надзирани субјекат, Бобан Нојић из Ниша, ул. Синђелићев Трг 18/2/24, који је дао изјаву кроз записник о предмету надзора.

Вршењем мешовитог (редовног и ванредног) инспекцијског надзора, грађевински инспектор је изласком на лице места дана 04.04.2024. године утврдио и записнички констатовао да је инвеститор, Бобан Нојић започео изградњу помоћног објекта-септичке јаме, односно извео земљани ископ оквирних димензија 2,5х2,5м, дубине око 2т и поставио ПВЦ канализационе цеви од постојећег помоћног објекта ка планираној септичкој јами. Септичка јама је позиционирана у североисточном делу парцеле, непосредно поред изведеног помоћног објекта за који је инвеститор Бобан Нојић прибавио Решење о одобрењу извођења радова број: ROP- DOL-29102-ISAW-1/2020, интерни број: 351-242, од 16.10.2020. године, Решење о измени решења о одобрењу извођења радова број: ROP-DOL-29102-ISAWA-5/2021, инт. број: 351-158 од дана 28.07.2021. године и Потврду о пријави радова број: ROP-DOL-29102-WA-3/2020, интерни број: 351-242 дана 20.11.2020. године. Записником је константовано да у тренутку надзора нису извођени радови.

Увидом у идејни пројекат на основу којег је издато Решење о одобрењу извођења радова број: 351-242 дана 16.10.2020. године, утврђено је да пројектом није предвиђена изградња септичке јаме за помоћни објекат, као и да помоћни објекат није предвиђен за прикључење на канализациону мрежу, нити су планиране инсталације за одвођење отпадних вода из објекта, односно утврђено је да је инвеститор приликом извођења радова одступио од издатог решења којим се одобрава извођење радова на изградњи помоћног објекта.

Записником о инспекцијском надзору од дана 04.04.2024. године инвеститору је наложена обустава радова, сходно чл.176.ст. 1.тч. 2. Закона о планирању и изградњи.

Надзирани субјекат, Бобан Нојић изјавио је приликом вршења инспекцијског надзора да је започео извођење радова на изградњи септичке јаме капацитета око 5м3 од готових префабрикованих елемената, која би била водонепропусна, а за потребе помоћног објекта за који поседује одобрење за извођење радова и пријаву радова, које је приложио овом органу на увид. Изјавио је да је са радовима започео крајем марта месеца 2024. године, као и да није имао сазнање да је за изградњу септичке јаме потребно посебно одобрење надлежног органа, обзиром да за изградњу помоћног објекта (за чије потребе се гради септичка јама) поседује потребну дозволу за изградњу.

Саставни део записника је и контролна листа бр.00002 (надзор по издатом решењу у скаду са чл. 145 Закона о планирању и изградњи). Чланом 176. став 1. тачка 2. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС", број 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013- одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020, 52/2021 и 62/2023) прописано је да ће надлежни орган наложити обуставу радова и прибављање, односно измену грађевинске дозволе ако се објекат не гради према издатој грађевинској дозволи, а ако инвеститор у датом року који не може бити дужи од 30 дана не прибави, односно не измени грађевинску дозволу, наложити решењем уклањање објекта, односно његовог дела, а како је инвеститор приликом извођења радова који су у току одступио од пројектно-техничке документације на основу које је издато решење о одобрењу извођења радова за изградњу помоћног објекта описаног у тачки 1. диспозитива, одлучено је као у диспозитиву овог решења. Жалба не одлаже извршење решења сходно члану 184. став 7. Закона о планирању и изградњи.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити жалба Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Нишавском управном округу, у року од 15 дана од обавештавања странке о решењу.

Жалба се подноси непосредно овом органу писмено или усмено изјављена на записник или шаље поштом таксирана на износ од 560,00 динара на име Републичке административне таксе, сходно Закону о Републичким административним таксама.

Решено у Општинској управи општине Дољевац, Одељењу за урбанизам и инспекцијске послове под бројем 354-132 дана 19.04.2024. године.

Доставити:
1. Странци у поступку
2. Архиви

ГРАЂЕВИНСКИ ИНСПЕКТОР И
ИНСПЕКТОР ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Јелена Спасић, дипл. инж.арх.

 

РЕШЕЊЕ (ПДФ документ) преузмите кликом на овај линк.

Контакт

Телефон:  

018/4-810-054

018/4-810-056

 
Факс: 018/4-810-055  
E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Адреса:

18410 Дољевац, улица Николе Тесле број 121