EU PRO+

Одлука о буџету општине Дољевац за 2022. годину

Позив на јавне консултације јавност, органе и организације заинтересоване за План управљања заштитом

Позив на јавне консултације јавност, органе и организације заинтересоване за План управљања заштитом животне средине и социјалним питањима за пројекат појачаног одржавања државног пута Ia реда бр. 1 деоница: Брестовац (петља) – Дољевац (петља)

Јавни позив можете преузети ОВДЕ

Увид у предметни План управљања заштитом животне средине и социјалним питањима може се извршити ОВДЕ

Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде

Упутство катастар загађивача

Планови рада и извештаји о раду инспекција

Позитивно мишљење Координационе комисије на планове инспекција 2023. годину


Инспекција за заштиту животне средине

Извештај о раду инспекције за заштиту животне средине за 2023. годину

Годишњи план рада инспекције за заштиту животне средине за 2024. годину

Извештај о раду инспекције за заштиту животне средине за 2022. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2023. годину

Позитивно мишљење на план инспекцијског надзора инспекцији за заштиту животне средине општинске управе општине Дољевац за 2023. године

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2020. годину

Извештај о раду инспектора за заштиту животне средине за 2019. годину


Пореска инспекција

Позитивно мишљење на предлог оперативног плана инспекцијског надзора за 2023. годину пореске инспекције

Оперативни (тромесечни) план инспекцијског надзора пореске инспекције за период април-јун 2023. године

Оперативни (полугодишњни) план инспекцијског надзора пореске инспекције за период јануар-јун 2023. године

Извештај о раду пореске инспекције за 2022. годину

Предлог Плана рада пореске инспекције за 2023. годину

Контролна листа пореске инспекције на терену за 2023. годину

Контролна листа пореске инспекције у канцеларији за 2023. годину

План рада инспекцијског надзора пореског одељења за 2021. годину

Извештај о раду пореске инспекције за 2020. годину

План рада пореске инспекције за 2020. годину

План рада пореске инспекције за 2019. годину


Комунална инспекција

Годишњи план инспекцијског надзора комуналне инспекције за 2024. годину

Позитивно мишљење на предлог оперативног плана инспекцијског надзора за 2023. годину комуналне инспекције

Оперативни (тромесечни) план инспекцијског надзора комуналне инспекције за период април-јун 2023. године

Оперативни (полугодишњни) план инспекцијског надзора комуналне инспекције за период јануар-јун 2023. године

Годишњи извештај о раду комуналне инспекције за 2022. годину

Годишњи план инспекцијског надзора комуналне инспекције за 2023. годину

План рада комуналне инспекције за 2022. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2022.годину

План рада комуналне инспекције за 2021. годину

Извештај о раду комуналног инспектора за 2020. годину

План рада комуналне инспекције за 2020. годину

Извештај о раду комуналног инспектора за 2019. годину


Грађевинска инспекција

Програм уклањања објеката за период 01.07.2024 - 30.09.2024. године

Годишњи извештај о раду грађевинске инспекције за 2023. годину

Програм уклањања објеката за период 01.04.2024 - 30.06.2024. године

Прописи по којима поступа грађевинска инспекција

Предлог годишњег плана грађевинске инспекције за 2024. годину

Сагласност на Програм уклањања објеката за период 01.01.2024 - 31.03.2024. године

Сагласност на Програм уклањања објеката за период 01.10.2023 - 31.12.2023. године

Програм уклањања објеката за период 01.10.2023 - 31.12.2023. године

Годишњи извештај о раду грађевинске инспекције за 2022. годину

Програм уклањања објеката за период 01.07.2023 - 30.09.2023. године

Годишњи план инспекцијског надзора грађевинске инспекције за 2023. годину

План рада инспекцијског надзора грађевинске инспекције за 2022. годину

Програм уклањања објеката за период 01.01.2023 - 31.03.2023. године

Програм уклањања објеката за период 01.10.2022 - 31.12.2022. године

Програм уклањања објеката за период 01.07.2022 - 30.09.2022. године

Годишњи извештај о раду грађевинске инспекције за 2021. годину

План рада грађевинског инспектора за 2020. годину

Извештај о раду грађевинског инспектора за 2019. годину

План рада грађевинске инспекције за 2019. годину


Просветна инспекција

План рада просветне инспекције за 2020. годину

Извештај о раду просветне инспекције за 2019. годину

Годишњи план просветне инспекције за 2019. годину


Инспекција за саобраћај и путеве

Прописи по којима поступа инспекција за саобраћај и путеве

Планови саобраћајне инспекције за 2023. годину

Извештаји о раду саобраћајне инспекције за 2023. годину

Годишњи план инспекцијског надзора инспекције за саобраћај и путеве за 2024. годину

Оперативни (тромесечни) план инспекцијског надзора инспекције за саобраћај и путеве за период април-јун 2023. године

Оперативни (полугодишњни) план инспекцијског надзора инспекције за саобраћај и путеве за период јануар-јун 2023. године

Годишњи извештај о раду инспекције за саобраћај и путеве за 2022. годину

Предлог годишњег Плана инспекцијског надзора инспекције за саобраћај и путеве за 2023. годину са мишљењем

Годишњи извештај о раду инспекције за саобраћај и путеве за 2021. годину


Буџетска инспекција

Програм рада буџетске инспекције за 2021. годину


Туристичка инспекција

Сагласност начелника туристичке инспекције Одељења Ниш за предлог годишњег плана инспектора за 2023. годину

План инспекцијског надзора туристичког инспектора за 2023. годину

Контролне листе

Унапреди пословање предузећа

Укидање печата

Аква парк Дољевац

EU PRO

Линкови

 

 

Програм пописа по зонама незаконито изграђених објеката

Регистрација стамбених зграда

Комплетну докумнетацију за регистрацију стамбених зграда можете преузети на следећем линку:::::

ИЗЛАГАЊЕ НАЦРТА ПЛАНA ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕЗА УРЕЂЕЊЕ ДЕОНИЦА ДРЖАВНИХ ПУТЕВА ІІА РЕДА БРОЈ158 И ІІБ РЕДА БРОЈ 418 У КО БЕЛОТИНАЦ, КО КНЕЖИЦА И КО МАЛОШИШТЕ И ИЗЛАГАЊЕ НАЦРТА ИЗМЕНА И ДОПУНА УРЕЂАЈНЕ ОСНОВЕ СЕЛА ПУКОВАЦ НА ЈАВНИ УВИД

Општинска управа општине Дољевац, Одељење за урбанизам и инспекцијске послове, на основу чл.50. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20, 52/21 и 62/2023) и чл. 55. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.32/2019), дана 01.06.2024. године:

 

О Г Л А Ш А В А

ИЗЛАГАЊЕ НАЦРТА ПЛАНA ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕЗА УРЕЂЕЊЕ ДЕОНИЦА ДРЖАВНИХ ПУТЕВА ІІА РЕДА БРОЈ158 И ІІБ РЕДА БРОЈ 418 У КО БЕЛОТИНАЦ, КО КНЕЖИЦА И КО МАЛОШИШТЕ И ИЗЛАГАЊЕ НАЦРТА ИЗМЕНА И ДОПУНА УРЕЂАЈНЕ ОСНОВЕ СЕЛА ПУКОВАЦ
НА ЈАВНИ УВИД

 

ЈАВНИ УВИД у нацрт Планa детаљне регулације за уређење деоница државних путева IIа реда брoj 158 и IIб реда број 418 у КО Белотинац, КО Кнежица и КО Малошиштеодржаће се у трајању од 30 дана, почев од 05.06.2024. закључно са 04.07.2024.године.

 

JAВНИ УВИД  у нацрт Измена и допуна Уређајне основе села Пуковац одржаће се у трајању од 15 дана, почев од 20.06.2024. закључно са 04.07.2024.год.

Нацрт Планa детаљне регулације за уређење деоница државних путева IIа реда брoj 158 и IIб реда број 418 у КО Белотинац, КО Кнежица и КО Малошиште и нацрт Измена и допуна Уређајне основе села Пуковац биће изложен сваког радног дана, од 7.00 до 15.00 часова, у згради Општинске управе општине Дољевац, Одељењу за урбанизам и инспекцијске послове, 18410 Дољевац, ул. Николе Тесле број 121, канцеларија бр.22, као и на интернет страни Општине Дољевац (www.opstinadoljevac.rs).

Јавна презентација наведених докумената одржаће се дана 24.06.2024. године (понедељак), у згради Општинске управе (у Већници), са почетком у 12:00 сати у сарадњи са обрађивачем планских докумената.

Примедбе на планирана решења, искључиво у писаној форми, лично на писарници или поштом могу се током трајања јавног увида доставити Одељењу за урбанизам и инспекцијске послове Општинске управе општине Дољевац, најкасније до 04.07.2024.године.

По завршеном јавном увиду, одржаће се јавна седница Комисије за планове дана 09.07.2024.год. (уторак), у 12 часова, у Већници Општинске управе општине Дољевац, ул. Николе Тесле бр. 121.

У току јавне седнице сва правна и физичка лица која су поднела примедбе у писаном облику током трајања јавног увида у вези са изложеним нацртом Планa детаљне регулације за уређење деоница државних путева IIа реда брoj 158 и IIб реда број 418 у КО Белотинац, КО Кнежица и КО Малошиштеинацртoм Измена и допуна Уређајне основе села Пуковац, могу их образложити пред Комисијом за Планове општине Дољевац.

 

 

Општинска управа општине Дољевац,
Одељење за урбанизам и инспекцијске послове

Документација за преузимање:

  1. Текст огласа - PDF документ - преузмите кликом на овај линк
  2. Нацрт ПДР-а уређења деонице државних путева у Малошишту - ZIP архива - преузмите кликом на овај линк

Контакт

Телефон:  

018/4-810-054

018/4-810-056

 
Факс: 018/4-810-055  
E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Адреса:

18410 Дољевац, улица Николе Тесле број 121