EU PRO+

Одлука о буџету општине Дољевац за 2022. годину

Позив на јавне консултације јавност, органе и организације заинтересоване за План управљања заштитом

Позив на јавне консултације јавност, органе и организације заинтересоване за План управљања заштитом животне средине и социјалним питањима за пројекат појачаног одржавања државног пута Ia реда бр. 1 деоница: Брестовац (петља) – Дољевац (петља)

Јавни позив можете преузети ОВДЕ

Увид у предметни План управљања заштитом животне средине и социјалним питањима може се извршити ОВДЕ

Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде

Упутство катастар загађивача

Планови рада и извештаји о раду инспекција

Позитивно мишљење Координационе комисије на планове инспекција 2023. годину


Инспекција за заштиту животне средине

Извештај о раду инспекције за заштиту животне средине за 2023. годину

Годишњи план рада инспекције за заштиту животне средине за 2024. годину

Извештај о раду инспекције за заштиту животне средине за 2022. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2023. годину

Позитивно мишљење на план инспекцијског надзора инспекцији за заштиту животне средине општинске управе општине Дољевац за 2023. године

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2020. годину

Извештај о раду инспектора за заштиту животне средине за 2019. годину


Пореска инспекција

Позитивно мишљење на предлог оперативног плана инспекцијског надзора за 2023. годину пореске инспекције

Оперативни (тромесечни) план инспекцијског надзора пореске инспекције за период април-јун 2023. године

Оперативни (полугодишњни) план инспекцијског надзора пореске инспекције за период јануар-јун 2023. године

Извештај о раду пореске инспекције за 2022. годину

Предлог Плана рада пореске инспекције за 2023. годину

Контролна листа пореске инспекције на терену за 2023. годину

Контролна листа пореске инспекције у канцеларији за 2023. годину

План рада инспекцијског надзора пореског одељења за 2021. годину

Извештај о раду пореске инспекције за 2020. годину

План рада пореске инспекције за 2020. годину

План рада пореске инспекције за 2019. годину


Комунална инспекција

Годишњи план инспекцијског надзора комуналне инспекције за 2024. годину

Позитивно мишљење на предлог оперативног плана инспекцијског надзора за 2023. годину комуналне инспекције

Оперативни (тромесечни) план инспекцијског надзора комуналне инспекције за период април-јун 2023. године

Оперативни (полугодишњни) план инспекцијског надзора комуналне инспекције за период јануар-јун 2023. године

Годишњи извештај о раду комуналне инспекције за 2022. годину

Годишњи план инспекцијског надзора комуналне инспекције за 2023. годину

План рада комуналне инспекције за 2022. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2022.годину

План рада комуналне инспекције за 2021. годину

Извештај о раду комуналног инспектора за 2020. годину

План рада комуналне инспекције за 2020. годину

Извештај о раду комуналног инспектора за 2019. годину


Грађевинска инспекција

Програм уклањања објеката за период 01.07.2024 - 30.09.2024. године

Годишњи извештај о раду грађевинске инспекције за 2023. годину

Програм уклањања објеката за период 01.04.2024 - 30.06.2024. године

Прописи по којима поступа грађевинска инспекција

Предлог годишњег плана грађевинске инспекције за 2024. годину

Сагласност на Програм уклањања објеката за период 01.01.2024 - 31.03.2024. године

Сагласност на Програм уклањања објеката за период 01.10.2023 - 31.12.2023. године

Програм уклањања објеката за период 01.10.2023 - 31.12.2023. године

Годишњи извештај о раду грађевинске инспекције за 2022. годину

Програм уклањања објеката за период 01.07.2023 - 30.09.2023. године

Годишњи план инспекцијског надзора грађевинске инспекције за 2023. годину

План рада инспекцијског надзора грађевинске инспекције за 2022. годину

Програм уклањања објеката за период 01.01.2023 - 31.03.2023. године

Програм уклањања објеката за период 01.10.2022 - 31.12.2022. године

Програм уклањања објеката за период 01.07.2022 - 30.09.2022. године

Годишњи извештај о раду грађевинске инспекције за 2021. годину

План рада грађевинског инспектора за 2020. годину

Извештај о раду грађевинског инспектора за 2019. годину

План рада грађевинске инспекције за 2019. годину


Просветна инспекција

План рада просветне инспекције за 2020. годину

Извештај о раду просветне инспекције за 2019. годину

Годишњи план просветне инспекције за 2019. годину


Инспекција за саобраћај и путеве

Прописи по којима поступа инспекција за саобраћај и путеве

Планови саобраћајне инспекције за 2023. годину

Извештаји о раду саобраћајне инспекције за 2023. годину

Годишњи план инспекцијског надзора инспекције за саобраћај и путеве за 2024. годину

Оперативни (тромесечни) план инспекцијског надзора инспекције за саобраћај и путеве за период април-јун 2023. године

Оперативни (полугодишњни) план инспекцијског надзора инспекције за саобраћај и путеве за период јануар-јун 2023. године

Годишњи извештај о раду инспекције за саобраћај и путеве за 2022. годину

Предлог годишњег Плана инспекцијског надзора инспекције за саобраћај и путеве за 2023. годину са мишљењем

Годишњи извештај о раду инспекције за саобраћај и путеве за 2021. годину


Буџетска инспекција

Програм рада буџетске инспекције за 2021. годину


Туристичка инспекција

Сагласност начелника туристичке инспекције Одељења Ниш за предлог годишњег плана инспектора за 2023. годину

План инспекцијског надзора туристичког инспектора за 2023. годину

Контролне листе

Унапреди пословање предузећа

Укидање печата

Аква парк Дољевац

EU PRO

Линкови

 

 

Програм пописа по зонама незаконито изграђених објеката

Регистрација стамбених зграда

Комплетну докумнетацију за регистрацију стамбених зграда можете преузети на следећем линку:::::

Оглас о јавном конкурсу за избор директора Jавног комуналног предузећа „Дољевац” Дољевац

Скупштина општине Дољевац, на основу члана 25., 36. ст.3 и ст.4., члана 37. и 39.Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије” број 15/16 и 88/2019) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног  предузећа  „Дољевац“, број: 02-139 од 07.06.2022. године, објављује

 

 

Оглас о јавном конкурсу за избор директора Jавног комуналног предузећа „Дољевац

Дољевац 

 

Оглас о јавном конкурсу за избор директора ЈКП "Дољевац" Дољевац је објављен у "Службеном гласнику РС" број 67/22 од 17.06.2022. године и у дневном листу "ИНФОРМЕР" 16.06.2022. године, Рок почиње да тече наредног дана, од дана објављивања јавног конкурса и то од 18.06.2022. године до 18.07.2022. године.

 

 

 

 

 1. Подаци о јавном предузећу:

 

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Дољевац“ Дољевац

Седиште: Дољевац, ул. Николе Тесле бр.69/I, 18410 Дољевац

Матични број:   17449907

ПИБ: 102125728

Јавно комунално предузеће „Дољевац“ Дољевац, обавља делатност од општег интереса за општину Дољевац, у складу са Одлуком Скупштине општине дољевац  број: 02-144 од 05.09.2016.године,  број:023-46 од 07.06.2017.године и број: 023-156 од 06.08.2018.године.

Претежна делатност предузећа је:

81030 – Услуге  уређења и одржавања околине.

Место рада: Дољевац, на адреси седишта Предузећа у ул. Николе Тесле бр.69/1.

 

 1. Радно место: директор Јавног комуналног предузећа  „Дољевац“ Дољевац .

Послови директора: представља и заступа јавно предузеће, организује и руководи процесом рада, води пословање јавног предузећа, одговaра за законитост рада јавног предузећа, предлаже дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење, предлаже годишњи, односно трогодишњи програм пословања и одговоран је за његово спровођење, предлаже финансијске извештаје, извршава одлуке надзорног одбора, бира извршне директоре, бира представнике јавног предузећа у скупштини друштва капитала чији је једини власник јавно предузеће, закључује уговоре о раду са извршним директорима, у складу са законом којим се уређују радни односи, доноси акт о систематизацији, врши друге послове одређене законом, оснивачким актом и статутом јавног предузећа.          

            Директор Предузећа заснива радни однос на одређено време.

            Директор Предузећа је јавни функционер, у смислу Закона којим се регулише област вршења јавних функција.

 1. Услови за именовање директора:
  1. да је пунолетан и пословно способан;
  2. да је држављанин Републике Србије;
  3. да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама;
  4. да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из тачке 3.;
  5. да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа;
  6. да познаје област корпоративног управљања;
  7. да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова;
  8. да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;
  9. да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци;
  10. да му нису изречене мере безбедности у складу са Законом којим се уређују кривична дела и то:
  а). обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
  б) обавезно психијатријско лечење на слободи;
  в) обавезно лечење наркомана;
  г) обавезно лечење алкохоличара;
  д) забрана вршења позива, делатности и дужности.

 

 1. Место рада: Дољевац

 

 1. Стручна оспособљеност, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку и начин њихове провере:  познавање делокруга рада Јавног комуналног предузећа „Дољевац“ Дољевац; стручна оспособљеност за рад на месту директора и вештина комуникације – увидом у податке из пријаве и разговором; вештина аналитичког резоновања и логичног закључивања, организационе способности и стручне способности у вези са руковођењем – усменом провером, односно на други одговарајући начин сходно потребама рада јавног предузећа, у складу са Законом којим се уређује правни положај јавних предузећа и  Уредбом о мерилима за именовање директора јавног предузећа („Службени гласник РС“ бр.65/16) и Одлуком о спровођењу јавног конкурса за избор директора ЈКП ''Дољевац'' Дољевац, број: 02-65 од 09.03. 2018. године

 

 1. Рок  за подношење пријава за јавни конкурс: рок за подношење пријава на јавни конкурс је 30 дана од дана објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“ . Рок почиње да тече наредног данаод дана објављивања јавног конкурса.

 

Именовање директора Јавног комуналног предузећа „Дољевац“ Дољевац, врши се на период од четири године;

 1. Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, број телефона, е-маил адресу, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства са кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима, податке о стручном усавршавању  и податке о посебним областима знања.

 

 1. Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: 
  -  Извод из матичне књиге рођених, (издат на обрасцу сходно Закону о матичним књигама („Службени гласник РС“ број 20/09 и 145/14);
  - Уверење о пословној способности (издато од стране надлежног Центра за социјални рад); 
  - Уверење о држављанству, не старије од шест месеци у односу на дан објављивања јавног конкурса у „Службеном Гласнику РС“;
  - Диплома о стеченом високом образовању;

- Исправе којима се доказује радно искуство (потврде или други акти из којих се доказује најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева условом постављено високо образовање. Из наведених исправа потребно је да се јасно  види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство);
- Исправе којима се доказује радно искуство на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа (потврде или други акти из којих се доказује да лице има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа);
- Изјава кандидата дата под кривичном и материјалном одговорношћу да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;
- Уверење надлежног органа да лице није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци и уверење надлежног органа да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:
1. обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
2. обавезно психијатријско лечење на слободи;
3. обавезно лечење наркомана,
4. обавезно лечење алкохоличара;
5. забрана вршења позива, делатности и дужности не старија од шест месеци од дана објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику РС”.

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији, која је оверена у складу са законом.

 1. Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс: Пријаве на јавни конкурс са доказима подносе се у запечаћеној коверти, препорученом пошиљком, путем поште или лично, преко писарнице Општинске управе општине Дољевац, на адресу: Скупштина општине Дољевац, Комисији за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа,  чији је оснивач Скупштина општине Дољевац, ул.Николе Тесле 121, 18410 Дољевац, са назнаком „Пријава на јавни конкурс за именовање  директора ЈКП „Дољевац“ Дољевац – НЕ ОТВАРАТИ “.

 

 1. Подаци о лицу за контакт: Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Мирјана Младеновић, контакт телефон: 018/4810-054, лок.12.

Напомена: Неблаговеремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, Комисија за именовање директора јавних предузећа, Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа, чији је оснивач Скупштина општине Дољевац одбацује се  закључком против којег није допуштена посебна жалба.

Овај оглас објављује се у ''Службеном гласнику РС'', „Сл. листу Града Ниша“, у најмање једним дневним новинама  које се дистрибуирају  на целој територији  Републике Србије и на званичној интерент страници општине Дољевац www.оpstinadoljevac.rs.

 

Одлуку и оглас можете преузети овде>>>

Контакт

Телефон:  

018/4-810-054

018/4-810-056

 
Факс: 018/4-810-055  
E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Адреса:

18410 Дољевац, улица Николе Тесле број 121