Одлука о буџету општине Дољевац за 2022. годину

Позив на јавне консултације јавност, органе и организације заинтересоване за План управљања заштитом

Позив на јавне консултације јавност, органе и организације заинтересоване за План управљања заштитом животне средине и социјалним питањима за пројекат појачаног одржавања државног пута Ia реда бр. 1 деоница: Брестовац (петља) – Дољевац (петља)

Јавни позив можете преузети ОВДЕ

Увид у предметни План управљања заштитом животне средине и социјалним питањима може се извршити ОВДЕ

Програм рада буџетске инспекције за 2021

Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде

Упутство катастар загађивача

Контролне листе

Унапреди пословање предузећа

Укидање печата

Планови рада и извештаји о раду

Аква парк Дољевац

EU PRO

Линкови

 

 

Програм пописа по зонама незаконито изграђених објеката

Регистрација стамбених зграда

Комплетну докумнетацију за регистрацију стамбених зграда можете преузети на следећем линку:::::

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ

На основу члана  4. став 8., чл.80, чл.83. и члана 84. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018 и 114/2021), члана 4, 5. и  6.Уредбе о интерном конкурсу ("Сл. гласник РС", број 17/2016), члана 4. Уредбе  о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Службени гласник РС“, бр. 95/2016) и Решења о попуњавању радног места у Општинској управи општине Дољевац, интерним конкурсом, број:112-16 од 17.01.2022.године, Општинска  управа општине Дољевац, оглашава

 

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ

УПРАВИ ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ

Опширније: ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ

ОГЛАС О ОТУЂЕЊУ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ У ПОСТУПКУ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

На основу чл. 99. ст. 1. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС” број 72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 132/14, 145/14, 83/18 31/2019, 37/2019 - др.закон, 9/2020 и 52/2021), члана 35.Закона о јавној својини  ("Сл. гласник РС", бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон и 108/2016,113/2017, 495/2018 и 153/2020), члана 19. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (“Службени гласник РС” број 16/18) и члана 16. и 17. Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Дољевац („Службени лист града Ниша“, број 13/2019 и 21/2021), објављује

 

О Г Л А С

О  ОТУЂЕЊУ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА  У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ  ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ У

ПОСТУПКУ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Опширније: ОГЛАС О ОТУЂЕЊУ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ У ПОСТУПКУ...

Оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Дољевац II круг

Оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Дољевац (II круг) можете преузети овде>>>>>

Закључак о ценама (II круг) моежте преузети овде>>>

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА

На основу члана 8. Одлуке о врстама прописа које доноси Скупштина општине Дољевац за које је обавезна јавна расправа и поступку и начину спровођења јавне расправе („Службени лист града Ниша“, број 52/18)

Одељење за привреду и финансије, објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА

Опширније: ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА

ОБАВЕШТЕЊЕ О УВИДУ У ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ДОЉЕВАЦ

ОПШТИНСКА УПРАВА

Одељење за општу управу

Датум: 01.12.2021.године

 

На основу члана 14. став 1. и чл. 15. Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“, бр. 104/09 и 99/11), тачака 9. и 10. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“, бр. 15/12, 88/18, 67/20, 40/21 и 90/21) и члана 3. став 3. и 4. Упутства за обавештавање гласача о републичком референдуму („Службени гласник РС“, бр. 113/21) а поводом расписаног републичког референдума ради потврђивања Акта о промени Устава Републике Србије, који ће се одржати 16. јануара 2022 године,  Одељење за општу управу Општинске управе општине Дољевац, издаје следеће:

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О УВИДУ У ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА

ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ

Опширније: ОБАВЕШТЕЊЕ О УВИДУ У ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ

Оглас о јавном конкурсу за избор директора јавног предузећа за водоснабдевање „Брестовац – Бојник – Дољевац“ у Бојнику

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЈНИК И СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ  на основу члана 25, 36, 37, 39. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“; бр. 15/16 и 88/19) и Одлукe о спровођењу јавног конкурса за избор  директора Јавног предузећа за водоснабдевање „Брестовац-Бојник-Дољевац“ у Бојнику, Скупштине општине Бојник број 011-20/2021-13-6 од 06.10.2021. године и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор  директора Јавног предузећа за водоснабдевање „Брестовац-Бојник-Дољевац“ у Бојнику, Скупштине општине Дољевац број  023-179  од 5.11.2021. године, објављују

 

ОГЛАС

О ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ

„БРЕСТОВАЦ – БОЈНИК – ДОЉЕВАЦ“ У БОЈНИКУ

 

Опширније: Оглас о јавном конкурсу за избор директора јавног предузећа за водоснабдевање „Брестовац –...

Јавни позив за презентацију урбанистичког пројекта за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода у насељу Малошиште

Општинска управа Општине Дољевац, Одељење за урбанизам, инспекцијске послове и ванпривредне делатности на основу члана 63. ст. 2. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21), објављује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

Урбанистичког пројекта за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода у насељуМалошиште(на катастарским парцелама 4170, 4215, 4216 и 4217 КО Малошиште,СО Дољевац)

Опширније: Јавни позив за презентацију урбанистичког пројекта за изградњу постројења за пречишћавање...

Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Дољевац

Оглас за давање у у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Дољевац (I круг) можете преузети овде::::

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

Општинска управа Општине Дољевац, Одељење за урбанизам, инспекцијске послове и ванпривредне делатности на основу члана 63. ст. 2. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21), објављује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

Опширније: ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2022. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ

Пореско одељње Општинске управе општине Дољевац позива заинтересоване грађане, као и стручну јавност да се упознају са текстом нацрта одлуке о о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2022. годину на територији општине Дољевац и да дају своје коментаре, сугестије и предлоге.

Опширније: ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ...

Контакт

Телефон:  

018/4-810-054

018/4-810-056

 
Факс: 018/4-810-055  
E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Адреса:

18410 Дољевац, улица Николе Тесле број 121