EU PRO+

Одлука о буџету општине Дољевац за 2022. годину

Позив на јавне консултације јавност, органе и организације заинтересоване за План управљања заштитом

Позив на јавне консултације јавност, органе и организације заинтересоване за План управљања заштитом животне средине и социјалним питањима за пројекат појачаног одржавања државног пута Ia реда бр. 1 деоница: Брестовац (петља) – Дољевац (петља)

Јавни позив можете преузети ОВДЕ

Увид у предметни План управљања заштитом животне средине и социјалним питањима може се извршити ОВДЕ

Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде

Упутство катастар загађивача

Планови рада и извештаји о раду инспекција

Позитивно мишљење Координационе комисије на планове инспекција 2023. годину


Инспекција за заштиту животне средине

Извештај о раду инспекције за заштиту животне средине за 2023. годину

Годишњи план рада инспекције за заштиту животне средине за 2024. годину

Извештај о раду инспекције за заштиту животне средине за 2022. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2023. годину

Позитивно мишљење на план инспекцијског надзора инспекцији за заштиту животне средине општинске управе општине Дољевац за 2023. године

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2020. годину

Извештај о раду инспектора за заштиту животне средине за 2019. годину


Пореска инспекција

Позитивно мишљење на предлог оперативног плана инспекцијског надзора за 2023. годину пореске инспекције

Оперативни (тромесечни) план инспекцијског надзора пореске инспекције за период април-јун 2023. године

Оперативни (полугодишњни) план инспекцијског надзора пореске инспекције за период јануар-јун 2023. године

Извештај о раду пореске инспекције за 2022. годину

Предлог Плана рада пореске инспекције за 2023. годину

Контролна листа пореске инспекције на терену за 2023. годину

Контролна листа пореске инспекције у канцеларији за 2023. годину

План рада инспекцијског надзора пореског одељења за 2021. годину

Извештај о раду пореске инспекције за 2020. годину

План рада пореске инспекције за 2020. годину

План рада пореске инспекције за 2019. годину


Комунална инспекција

Годишњи план инспекцијског надзора комуналне инспекције за 2024. годину

Позитивно мишљење на предлог оперативног плана инспекцијског надзора за 2023. годину комуналне инспекције

Оперативни (тромесечни) план инспекцијског надзора комуналне инспекције за период април-јун 2023. године

Оперативни (полугодишњни) план инспекцијског надзора комуналне инспекције за период јануар-јун 2023. године

Годишњи извештај о раду комуналне инспекције за 2022. годину

Годишњи план инспекцијског надзора комуналне инспекције за 2023. годину

План рада комуналне инспекције за 2022. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2022.годину

План рада комуналне инспекције за 2021. годину

Извештај о раду комуналног инспектора за 2020. годину

План рада комуналне инспекције за 2020. годину

Извештај о раду комуналног инспектора за 2019. годину


Грађевинска инспекција

Програм уклањања објеката за период 01.04.2024 - 30.06.2024. године

Прописи по којима поступа грађевинска инспекција

Предлог годишњег плана грађевинске инспекције за 2024. годину

Сагласност на Програм уклањања објеката за период 01.01.2024 - 31.03.2024. године

Сагласност на Програм уклањања објеката за период 01.10.2023 - 31.12.2023. године

Програм уклањања објеката за период 01.10.2023 - 31.12.2023. године

Годишњи извештај о раду грађевинске инспекције за 2022. годину

Програм уклањања објеката за период 01.07.2023 - 30.09.2023. године

Годишњи план инспекцијског надзора грађевинске инспекције за 2023. годину

План рада инспекцијског надзора грађевинске инспекције за 2022. годину

Програм уклањања објеката за период 01.01.2023 - 31.03.2023. године

Програм уклањања објеката за период 01.10.2022 - 31.12.2022. године

Програм уклањања објеката за период 01.07.2022 - 30.09.2022. године

Годишњи извештај о раду грађевинске инспекције за 2021. годину

План рада грађевинског инспектора за 2020. годину

Извештај о раду грађевинског инспектора за 2019. годину

План рада грађевинске инспекције за 2019. годину


Просветна инспекција

План рада просветне инспекције за 2020. годину

Извештај о раду просветне инспекције за 2019. годину

Годишњи план просветне инспекције за 2019. годину


Инспекција за саобраћај и путеве

Прописи по којима поступа инспекција за саобраћај и путеве

Планови саобраћајне инспекције за 2023. годину

Извештаји о раду саобраћајне инспекције за 2023. годину

Годишњи план инспекцијског надзора инспекције за саобраћај и путеве за 2024. годину

Оперативни (тромесечни) план инспекцијског надзора инспекције за саобраћај и путеве за период април-јун 2023. године

Оперативни (полугодишњни) план инспекцијског надзора инспекције за саобраћај и путеве за период јануар-јун 2023. године

Годишњи извештај о раду инспекције за саобраћај и путеве за 2022. годину

Предлог годишњег Плана инспекцијског надзора инспекције за саобраћај и путеве за 2023. годину са мишљењем

Годишњи извештај о раду инспекције за саобраћај и путеве за 2021. годину


Буџетска инспекција

Програм рада буџетске инспекције за 2021. годину


Туристичка инспекција

Сагласност начелника туристичке инспекције Одељења Ниш за предлог годишњег плана инспектора за 2023. годину

План инспекцијског надзора туристичког инспектора за 2023. годину

Контролне листе

Унапреди пословање предузећа

Укидање печата

Аква парк Дољевац

EU PRO

Линкови

 

 

Програм пописа по зонама незаконито изграђених објеката

Регистрација стамбених зграда

Комплетну докумнетацију за регистрацију стамбених зграда можете преузети на следећем линку:::::

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ДОЉЕВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА

Број: 111-58
Датум: 28.09.2023. године
Д о љ е в а ц

 

На основу члана  4. став 8., члана 80, члана 83. и члана 84. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018 и 114/2021), члана 4, члана 5. став 1. и члана 6. став 1. Уредбе  о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Службени гласник РС“, бр. 95/2016 и 12/2022) и члана 1. Решења о попуњавању радног места у Општинској управи општине Дољевац, интерним конкурсом, број:111-56 од 14.09.2023. године, Општинска  управа општине Дољевац, оглашава

 

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ

УПРАВИ ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ

 

I Орган у коме се врши попуњавање извршилачког радног места:

Општинска управа општине Дољевац, ул.Николе Тесле 121, 18410 Дољевац

 

II Радна места које се попуњавају:

 

1.Заменик матичара у Општинској управи општине Дољевац, у Одељењу за општу управу и ванпривредне делатности, звање: млађи саветник – један извршилац.

ОПИС ПОСЛОВА: обавља послове вођења матичних књига рођених, венчаних, умрлих и књиге држављана; води одговарајуће регистре за матичне књиге; уноси податке из матичних књига у Централни систем за електронску обраду и складиштење података и чување другог примерка матичних књига; чува изворник матичне књиге;  издаје извод из матичних књига и уверења о чињеницама уписаним у матичне књиге; издаје уверења о држављанству; обавља матичне послове у вези са рођењем, закључењем брака и састављањем смртовница; стара се о формирању и чувању документације и матичне архиве  и обавља и друге послове по налогу руководиоца одељења.

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) у образовно-научном пољу друштвено-хуманистичких наука, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године друштвеног смера, најмање 1 година радног искуства у струци, положен државни стручни испит,  положен посебан стручни испит за матичара и овлашћење за обављање послова матичара, а у складу са чланом 89. Закона о матичним књигама.

 

2. Матичар и послови месне канцеларије Малошиште у Општинској управи општине Дољевац, у Одељењу за општу управу и ванпривредне делатности, звање: млађи саветник- један извршилац.

ОПИС ПОСЛОВА: обавља послове вођења матичних књига рођених, венчаних, умрлих и књиге држављана; води одговарајуће регистре за матичне књиге; уноси податке из матичних књига у Централни систем за електронску обраду и складиштење података и чување другог примерка матичних књига; чува изворник матичне књиге;  издаје извод из матичних књига и уверења о чињеницама уписаним у матичне књиге; издаје уверења о држављанству; обавља матичне послове у вези са рођењем, закључењем брака и састављањем смртовница; стара се о формирању и чувању документације и матичне архиве  и обавља и друге послове по налогу руководиоца одељења.

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) у образовно-научном пољу друштвено-хуманистичких наука, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године друштвеног смера, најмање 1 година радног искуства у струци, положен државни стручни испит,  положен посебан стручни испит за матичара и овлашћење за обављање послова матичара, а у складу са чланом 89. Закона о матичним књигама.

У изборном поступку проверавају се:

Изборни поступак спроводи се у више фаза и то следећим редоследом:
провера општих функционалних компетенција, провера посебних функционалних компетенција и интервју са комисијом.

1) За оглашено радно место најпре ће се вршити  провера знања и вештина утврђених у оквиру општих функционалних компетенција, и то:

  – Дигитална писменост- провераваће се практичним радом на рачунару.
     
2) Након провере знања и вештина утврђених у оквиру општих функционалних компетенција, у изборном поступку вршиће се и провера знања и вештина утврђених у оквиру посебних функционалних компетенција, и то

–  Посебне функционалне компетенције за одређено радно место- прописи и акта из надлежности и организације органа (Статут општине Дољевац) – провераваће се усмено;

– Посебне функционалне компетенције за област рада - прописи (Закон о општем управном поступку, Породични закон, Закон о матичним књигама, Закон о држављанству Републике Србије, Упутство о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига) – провераваће се усмено.

3) Интервју са комисијом: На завршни разговор, у циљу процене мотивације за рад на радном месту, могућих доприноса на раду и прихватања вредности органа, конкурсна комисија позива само кандидате који су прошли усмену проверу, односно кандидате које су сви чланови конкурсне комисије у свим облицима провере вредновали оценом
„делимично задовољава“ (2) или „задовољава“ (3).

 

III Место рада:

Општинска управа општине Дољевац, Ул. Николе Тесле бр. 121, 18410 Дољевац и просторија месне канцеларије Малошиште, ул. Светог Илије 11, 18415 Малошиште.

 

IV Адреса на коју се подноси пријава за интерни конкурс:

 Општинска управа општине Дољевац, Ул. Николе Тесле бр. 121, 18410 Дољевац, са назнаком: «За интерни конкурс – попуњавање извршилачког радног места: Заменик матичара“ и „За интерни конкурс – попуњавање извршилачког радног места: Матичар и послови месне канцеларије Малошиште“.

 

V Лице које је задужено за давање обавештења о интерном конкурсу:

Маја Тошић, контакт телефон: 018/ 4810-054, лок.35.

 

VI Право учешћа на интерном конкурсу:

На интерном конкурсу могу да учествују само запослени на неодређено време у Општинској управи општине Дољевац и службама и организацијама које оснива надлежни орган општине Дољевац, сходно члану 84. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018 и 114/2021).

 

VII Услови за рад на радном месту:

Држављанство Републике Србије, да је учесник пунолетан држављанин Републике Србије, да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

 

VIII Рок за подношење пријава на интерни конкурс:  8 (осам) дана и почиње да тече наредног дана од дана када је интерни конкурс оглашен на интернет презентацији општине Дољевац и на огласној табли Општинске управе општине Дољевац.

Рок почиње да тече од 29.09.2023.године и истиче дана 06.10.2023. године,  до 15,00 часова.

 

IX Докази који се прилажу уз пријаву на интерни конкурс:

 1. Пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству;
 2. оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству (не старије од 6 месеци),
 3. оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених (издат на обрасцу сходно Закону о  матичним књигама објављеном у „Службеном гласнику РС“, бр. 20/09, 145/14 и 47/18);
 4. оригинал или оверена фотокопија уверења да против кандидата није покренут кривични поступак, нити да је покренута истрага;
 5. оригинал или оверена фотокопија уверења надлежне Полицијске управе да кандидат није праноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци;
 6. оригинал или оверена фотокопија исправе којом се доказује да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединици локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа;
 7. оригинал или оверена фотокопија уверења или дипломе којом се потврђује стручна спрема;
 8. оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти којим се доказује на којим пословима, са којом стручном спремом и у којем периоду је стечено радно искуство);
 9. оригинал или оверена фотокопија решења о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је службеник нераспоређен;
 10. оригинал или оверена фотокопија уверења о положеном државном стручном испиту за рад у органима државне управе (кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе уверење о положеном правосудном испиту);
 11. изјава којом се кандидат изјашњава на који начин жели де се прибаве подаци из службених евиденција.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани интерни бележници, приложени докази могу бити оверени у општинским управама).

 

Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: извод из матичне књиге рођених,  уверење о држављанству и  уверење о положеном државном стручном испиту за рад у органима државне управе  / уверење о положеном правосудном испиту.

Законом  о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/2016 и 95/2018 – аутентично тимачење) прописано је, између осталог, да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује (члан 9. став 3.); да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка израчито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним (члан 103.став 3.).

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује да ће сам прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, као и изјаву у којој се кандидат саглашава да се његов ЈМБГ користи у сврху прибављања података о чињеницама о којима се води службена евиденција. Наведену изјаву је могуће преузети на сајту општине Дољевац www.opstinadoljevac.rs.

Попуњену изјаву неопходно је доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

 

X. Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак:

Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту, обавиће се провера стручних оспособљености, знања и вештина које се вреднују у изборном поступку, о чему ће кандидати бити писмено  обавештени на контакте (бројеве телефона и адресе) које наведу у својим пријавама.

 

Напомене: 

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној код јавног бележника или другог надлежног органа, биће одбачене.

Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија, која је именована  Решењем број 02-159 од 18.09.2023. године.

Интерни конкурс објављен је на интернет страници општине Дољевац www.оpstinadoljevac.rs. и огласној табли Општинске  управе општине Дољевац. 

* Сви појмови који се користе у овом конкурсу у мушком граматичком роду обухватају мушки и женски род лица на које се односе.

 

ЗА НАЧЕЛНИЦУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ по Решењу бр.02-153 од 13.09.2023. године

_______________________

Мирјана Младеновић

Документација за преузимање:

 1. Изјава ѕа радно место Заменик матичара (ПДФ документ) - преузмите овде
 2. Изјава ѕа радно место Матичар и послови месне канцеларије Малошиште (ПДФ документ) - преузмите овде
 3. Конкурс (ПДФ документ) - преузмите овде

Контакт

Телефон:  

018/4-810-054

018/4-810-056

 
Факс: 018/4-810-055  
E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Адреса:

18410 Дољевац, улица Николе Тесле број 121