Програм рада буџетске инспекције за 2020

Позив на јавне консултације јавност, органе и организације заинтересоване за План управљања заштитом

Позив на јавне консултације јавност, органе и организације заинтересоване за План управљања заштитом животне средине и социјалним питањима за пројекат појачаног одржавања државног пута Ia реда бр. 1 деоница: Брестовац (петља) – Дољевац (петља)

Јавни позив можете преузети ОВДЕ

Увид у предметни План управљања заштитом животне средине и социјалним питањима може се извршити ОВДЕ

Неуручена решења о рушењу

Неуручена решења о рушењу погледајте овде::::

Одлука о буџету општине Дољевац за 2021. годину

Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде

Упутство катастар загађивача

Контролне листе

Унапреди пословање предузећа

Укидање печата

Планови рада и извештаји о раду

Годишњи план просветне инспекције

Извештај о раду просветне инспекције за 2019. годину

План рада просветне инспекције за 2020. годину

План рада грађевинског инспектора за 2020. годину

Извештај о раду грађевинског инспектора за 2019. годину

План рада пореске инспекције за 2020. годину

План рада пореске инспекције за 2019. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2020. годину

План рада комуналне инспекције за 2020. годину

Извештај о раду инспектора за заштиту животне средине за 2019. годину

Извештај о раду комуналног инспектора за 2019. годину

План рада грађевинске инспекције за 2019. годину

Извештај о раду грађевинског инспектора за 2018. годину

План рада грађевинске инспекције за 2018. годину

Извештај о раду комуналног инспектора за 2017. годину

Извештај о раду инспектора за заштиту животне средине за 2017. годину

План рада комуналне инспекције за 2018. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2018. годину

Аква парк Дољевац

EU PRO

Линкови

 

 

Програм пописа по зонама незаконито изграђених објеката

Регистрација стамбених зграда

Комплетну докумнетацију за регистрацију стамбених зграда можете преузети на следећем линку:::::

Јавни позив за суфинансирање годишњих програма и пројеката којима се задовољавају потреби и интереси грађана у области спорта, у општини Дољевац за 2017. годину

I  - ОБЛАСТ И ИЗНОС СРЕДСТАВА ЗА КОЈИ СЕ РАСПИСУЈЕ ЈАВНИ ПОЗИВ

 

Општина Дољевац ће суфинансирати годишње програме и пројекте којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта, у општини дољевац за 2017. годину, који се односе на:

 1. Подстицање и стварање услова за унапређење спортске рекреације, односно бављења грађана спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом
 2.  Физичко васпитање деце предшколског узраста и школски спорт (унапређење физичког вежбања, рад школских спортских секција и друштава, општинска, градска и међуопштинска школска спортска такмичења и др.);
 3. Организација и унапређење такмичарског и рекреативног спорта  на територији општине Дољевац
 1. учешће спортских организација са територије јединице локалне самоуправе у домаћим и европским клупским такмичењима
 2. Функционисање и унапређење рада спортских савеза на територији општине Дољевац

 

            Укупан износ средстава намењених суфинансирању програма и пројекта којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта, у општини Дољевац за 2017. годину, одређен је Одлуком о буџету општине Дољевац за 2017. годину («Сл. лист града Ниша», бр. 157/2016, 17/2017 и 59/2017),у разделу 5 Општинска управа,  глава 5.01 Општинска управа, Програм 1301 програм 14 - Развој спорта и омладине Функц.кл. 810   Услуге рекреације и спорта, позиција 98, економска класификација 481 - Дотације невладиним организацијама.

            Укупна расположива средства за реализацију програма и пројеката по овом јавном позиву износе =4.500.000,00 динара.

Подносилац пријаве може да поднесе само један предлог програма / пројекта којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта, у општини дољевац за 2017. годину, који се односи на један или више наведених приоритета у оквиру овог позива.

 

II  - КРИТЕРИЈУМИ КОЈЕ  ПРЕДЛАГАЧ ПРОГРАМА / ПРОЈЕКТА ТРЕБА ДА ИСПУНИ

На јавном позиву могу да учествују  сва спортска удружења, спортски савези и организације које доприносе развоју спорта (појединачно), које испуњавају критеријуме предвиђене Правилником о одобравању и финансирању програма, којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у  општини Дољевац и Правилником о категоризацији спортских организација са седиштем на територији општине Дољевац:

1)      да буде регистрован у складу са Законом;

2)      да буде уписан у националну евиденцију у складу са Законом;

3)      да искључиво или претежно послује на недобитној основи, ако Законом није друкчије одређено;

4)       да има седиште на територији општине Дољевац, ако Законом или овим правилником није другачије утврђено;

5)       да је директно одговоран за припрему и извођење програма;

6)       да је претходно обављао делатност најмање годину дана;

7)       да испуњава, у складу са Законом, прописане услове за обављање спортских активности и делатности;

8)      да је са успехом реализовао одобрени програм, уколико је био носилац програма ранијих година;

9)      да располаже капацитетима за реализацију програма;

10)  да буде члан одговарајућег надлежног националног гранског спортског савеза.

 

III - РОК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА / ПРОЈЕКАТА:

Средства се додељују за програме / пројекте који ће трајати максимално 6 месеци.

IV ОБАВЕЗНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ТРЕБА ДОСТАВИТИ:

Предлагач програма / пројекта обавезан је да достави следећу документацију:

 1. Образац пријаве програма / пројекта којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта, у општини Дољевац за 2017. годину
 2. Попуњен образац наративног буџета програма / пројекта
 3. Попуњен  табеларни преглед буџета пројекта,
 4. Фотокопија оснивачког акта (Одлуке о оснивању, уговора или Статута)
 5. Изјаву о партнерству у реализацији програмских / пројектних активности са другим савезима, удружењима
 6. Доказ да је поднет  годишњи финансијски извештај Агенцији за привредне регистре за 2016. годину, (односно 2015. годину);

 

V НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА НА ПОЗИВ

Оверена и одштампана пријава обавезне конкурсне документације, електронска верзија конкурсне документације и потребна пратећа документација доставља се у затвореној коверти са назнаком „За јавни позив – не отварати“ пошти или писарници општине Дољевац на адресу Општинска управа општине Дољевац - Комисији за избор програма и пројеката којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта, у општини Дољевац за 2017. годину, ул. Николе Тесле бр.121, 18410 Дољевац.

VI– ВИСИНА СРЕДСТАВА КОЈА СЕ МОЖЕ ОДОБРИТИ ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ

Једној организацији у области спорта не може се одобрити више од 20% средстава од укупне суме средстава буџета општине Дољевац предвиђених за финансирање програма из области спорта (највише 900.000,00 динара), с тим да се трошкови програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у општине Дољевац морају односити, по правилу, најмање 15% на активности повезане са спортом деце (најмање 675.000,00 динара).

 

VII - РОКОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА НА ЈАВНИ ПОЗИВ И ОДЛУЧИВАЊЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА

            1. Рок за подношење пријаве и предлога програма / пројекта на овај јавни позив је 10  дана од дана објављивање јавног позива на сајту општине Дољевац www.opstinadoljevac.rs .

2. Благовременом доставом сматра се пријава предата на писарници општине, односно препоручена пошиљка предата пошти најкасније до истека последњег дана утврђеног рока за предају конкурсне документације (печат поште), без обзира на датум приспећа.

Неблаговремене и непотпуне пријаве Комисија неће разматрати.

3. Листа вредновања и рангирања пријављених програма / пројеката, коју утврђује  комисија у складу са критеријумима из Правилника о одобравању и финансирању програма, којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у  општини Дољевац и Правилником о категоризацији спортских организација са седиштем на територији општине Дољевац, биће објављена на званичној интернет страници општине Дољевац,  у року од 15 дана од дана истека рока за подношење пријава.

4. Одлука о избору програма / пројеката којима се из буџета општине Дољевац, додељују средства,  биће објављена у року од 30 дана од дана утврђивања листе вредновања и рангирања пријављених програма / пројеката.

 

Конкурсна документација може се преузети са интернет странице општине Дољевац 

www.opstinadoljevac.rs

За додатне информације можете се обратити на број телефона 018/4810-054, или путем електронске поште на адресу This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Докуменантација за преузимање:

1. Текст јавног позива у ворд формату

2. Образац буџета пројекта

3. Образац наративног буџета пројекта

4. Образац пријаве програма пројекта од јавног интереса за 2017. годну

Контакт

Телефон:  

018/4-810-054

018/4-810-056

 
Факс: 018/4-810-055  
E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Адреса:

18410 Дољевац, улица Николе Тесле број 121