Аква парк Дољевац

Регистрација стамбених зграда

Комплетну докумнетацију за регистрацију стамбених зграда можете преузети на следећем линку:::::

Линкови

 

 

Програм пописа по зонама незаконито изграђених објеката

EU PRO

Одлука о поништењу јавног огласа

На основу  члана 85.став 1. тачка 6.Статута општине Дољевац („Службени лист града Ниша“, број 69/08,89/10,14/12,32/12,70/12,57/13,9/14,26/15, 99/15 и 100/16),  члана 15. став 6. и 7. Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Дољевац  („Службени лист града Ниша“, број 69/2014, 72/2015, 41/2016, 100/2016, 147/16 и 59/2017) и Програма уређивања грађевинског земљишта на територији општине Дољевац у 2017.години („Службени лист града Ниша“, бр.147/2016, 17/2017 и 103/2017),  Председник општине Дољевац дана 05.02.2018.године доноси

 

О Д Л У К У

О поништавању Одлука о покретању поступка отуђења непокретности у јавној својини општине Дољевац, прикупљањем писмених понуда, број 464-54/2017 од 03.11.2017. године и број 464-55/2017 од 03.11.2017. године

 

I  ПОНИШТАВА СЕ ОДЛУКА о покретању поступка отуђења непокретности у јавној својини општине Дољевац, прикупљањем писмених понуда број 464-54/2017 од 03.11.2017. године, катастарске парцеле број 2471/2 КО Кочане, општина Дољевац, укупне  површине 1974 м2 и ОДЛУКА о покретању поступка отуђења непокретности у јавној својини општине Дољевац, прикупљањем писмених понуда број 464-55/2017 од 03.11.2017.године, катaстарске пацеле бр.2166, КО Белотинац, општина Дољевац, укупне површине 4934 м2  и објеката који се налазе на катастарској парцели бр.2166 КО Белотинац, општина Дољевац.

II  Овом Одлуком поништава се и Јавни оглас за отуђење неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Дољевац, из става I ове  Одлуке, прикупљањем писмених понуда који је објављен у дневном листу „Курир“ дана 16.11.2017.године.

III  Ову одлуку објавити у дневном листу „Курир“, у којем је објављен и Јавни оглас поводом Одлука из става  I, које се овом Одлуком поништавају, као и на огласној табли општине Дољевац.

                                                                                                            

 

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ

Горан Љубић

 Комплетан текст одлуке у ворд формату преузмите овде::::

Контакт

Телефон:  

018/4-810-054

018/4-810-056

 
Факс: 018/4-810-055  
E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Адреса:

18410 Дољевац, улица Николе Тесле број 121