Articles

Локална пореска администрација

Привремени орган 29.11.2018. године

 

Одлука о локалним комуналним таксама

Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2019. годину на територији општине Дољевац

Одлука о висини стопе пореза на имовину

 

Скупштина 30.11.2017. године

Одлука о локалним комуналним таксама

Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2018. годину на територији општине Дољевац


 

Скупштина 16.12.2016. године

Одлука о локалним комуналним таксама

 

Скупштина СО 05.11.12015

Одлуку о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2016. годину на територији општине Дољевац

 

Скупштина 28.11.2014. године

 Одлука о допуни одлуке о одређивању зона на територији општине Дољевац

 Одлуку о измени Одлуке о локалним комуналним таксама

 Одлука  о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2015.годину на територији општине Дољевац

 

Скупштина 29.11.2013. године

 Одлука о коефицијентима за утврђивање пореза на имовину за непокретности обвезника који воде пословне књиге у општини Дољевац

 Одлука о одређивању зона  на територији општине Дољевац

 Одлука  о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности  за утврђивање пореза на имовину за 2014. годину  на територији општине Дољевац

 Одлука о висини стопе пореза на имовину

Одлука о висини амортизационе стопе

 


 

Основне функције локалне пореске администрације су:

 

- Утврђивање изворних прихода јединица локалне самоуправе пореским решењем;

- Пореска контрола (канцеларијска и теренска контрола) изворних прихода јединица локалне самоуправе;

- Редовна и принудна наплата изворних прихода јединица локалне самоуправе.

 

Утврђивање изворних прихода пореским решењем

 

Локална пореска администрација је надлежна да врши утврђивање пореским решењем следећих изворних прихода јединице локалне самоуправе, и то:

1) пореза на имовину физичких лица;

2) пореза на имовину на земљиште (катастарски приход);

3) пореза на имовину правних лица;

4) локалну комуналну таксу за истицање фирме на пословном простору;

5) локалну комуналну таксу за коришћење права, предмета и услуга за које је одлуком јединице локалне самоуправе прописано да се утврђује пореским решењем;

6) накнаду за коришћење грађевинског земљишта;

7) самодоприноса на катастарски приход пољопривредника;

8) самодопринос на приход од обављања самосталне делатности;

9) самодопринос на вредност имовине на коју се плаћа порез на имовину.

 

Службе Одељења ЛПА:

1. Служба за утврђивање и контролу локалних јавних прихода,

2. Служба за наплату, пореско књиговодство и извештавање.

 

 

ОБРАСЦИ И РЕШЕЊА КОЈА СЕ КОРИСТЕ У СЛУЖБИ ЛПА

 

1. Образац пореске пријаве за имовину физичких лица ППИ-2

2. Образац пореске пријаве за имовину правних лица ПППИ-1

3. Решење о утврђивању пореза на имовину физичких и правних лица које ова служба доноси сваке године

4. Решења о утврђивању накнаде за градско грађевинско земљиште које ова служба доноси сваке године

5. Решења о утврђивању висине локалних комуналних такси

6. разна уверења која пореска управа издаје.

 

Контакт

Телефон:  

018/4-810-054

018/4-810-056

 
Факс: 018/4-810-055  
E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Адреса:

18410 Дољевац, улица Николе Тесле број 121