Привреда

Општина Дољевац, са површином од 121 км2 и 17.941 становника, по попису 2010 год. је једна од 6 општина на подручју Нишавског округа.
По величини територије је на последњем, а по броју пољопривредних површина и густини насељености на другом месту у округу.
Општина спада у ред најнеразвијенијих општина на територији Републике.Што се тиче економске развијености према друштвеном производу по становнику, од 175 општина у Србији 2002 год., општина Дољевац је била на 159 месту, по националном дохотку на 153 месту , а по броју запослених на 1000 становника на 157 месту.
Према попису 2010 год. у општини Дољевац је евидентирано 2.501 незапослених.

Пољопривреда

Доминантна делатност у општини је пољопривреда, док су остале делатности мање заступљене. Од оствареног националног дохотка, по попису 2002 год. од 650 милиона динара, од пољопривреде је остварено 439 милиона динара тј. 67,5%, а од свих осталих делатности 32,5%.
Доминантно место у пољопривредној производњи заузима гајење пшенице и кукуруза, а традиционално је овај крај познат по гајењу раног поврћа, бостана, кромпира.
Земљишни потенцијал у пољопривреди није на адекватан начин искоришћен и одликују га :

- нерационалност, (неадекватно коришћење пољопривредног земљишта супротно његовим еколошким својствима – разноликост пољопривредних култура на малом простору; појава запуштених пољопривредних добара),

- неповољна структура пољопривредних газдинстава узрокована уситњеношћу поседовне структуре,

- стална депопулација радно способног становништва на делу територије,

- заступљеност старачких домаћинстава на пољопривредном газдинству,

- неодговарајућа опремљеност газдинстава,

- неразвијена инфраструктура,

- недовољна улагања у протеклом периоду,

- техничко-технолошко заостајање,

- слабости у организовању откупа пољопривредних производа,

- недовољна повезаност са прерађивачком индустријом,

- пад производње (смањење обима производње посебно у сточарству),

- неселективна и прекомерна употреба хербицида, пестицида и других хемикалија.

 

Индустрија

 

Подручје општине Дољевац налази се на раскрсници осовина индустријског развоја I и II реда, који се пружају дуж саобраћајног коридора Е-75 на правцу од Суботице, преко Београда и Ниша до Македонске границе (осовина индустријског развоја И реда) и од Качаника преко Приштине, Подујева, Куршумлије и Прокупља до Ниша и даље према Зајечару и Неготину (Е - 771 осовина индустријског развоја II реда), као и на раскрсници велико – јужноморавског и косовског појаса индустријског развоја, такође I и II значаја.
Општина Дољевац се налази у непосредном залеђу Ниша, који има категорију великог индутријског центра са потенцијалима развоја високих и средње сложених индустријских технологија са значајним индустријским и слободним зонама. И поред оваквог положаја, као и покушајима многих актера да привреда, а нарочито индустрија изађе из стања рецесије и стагнације и крене у ведрију будућност, још увек су присутни бројни ограничавајући фактори развоја као што су:

Дом здравља Дољевац

Једина здравствена установа на територији општине Дољевац. Обављамо своју делатност на територији површине 120 км2 за 19561 становника у 16 насељених места.
Здравствена заштита становништва општине Дољевац се у Дому здравља обезбедјује и организује по областима и то:

Сајт Дома здравља Дољевац www.dzdoljevac.org.rs

гис-технологии
ткани для вышивания