EU PRO+

Одлука о буџету општине Дољевац за 2022. годину

Позив на јавне консултације јавност, органе и организације заинтересоване за План управљања заштитом

Позив на јавне консултације јавност, органе и организације заинтересоване за План управљања заштитом животне средине и социјалним питањима за пројекат појачаног одржавања државног пута Ia реда бр. 1 деоница: Брестовац (петља) – Дољевац (петља)

Јавни позив можете преузети ОВДЕ

Увид у предметни План управљања заштитом животне средине и социјалним питањима може се извршити ОВДЕ

Програм рада буџетске инспекције за 2021

Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде

Упутство катастар загађивача

Контролне листе

Унапреди пословање предузећа

Укидање печата

Планови рада и извештаји о раду

Аква парк Дољевац

EU PRO

Линкови

 

 

Програм пописа по зонама незаконито изграђених објеката

Регистрација стамбених зграда

Комплетну докумнетацију за регистрацију стамбених зграда можете преузети на следећем линку:::::

Рани јавни увид Плана детаљне регулације за повезивање базних станица на територији општине Дољевац и измене и допуне комплекса око цркве „Светог јована“ на брду „Комњига“ у КО Орљане

Општинска управа Општине Дољевац, Одељење за урбанизам, инспекцијске послове и ванпривредне делатности на основу члана 45a. и члана 63. ст. 2. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21) и чл.37.- 40. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Службени гласник РС", број 32 /19), дана 05.03.2022. године

О Г Л А Ш А В А

 

  1. РАНИ ЈАВНИ УВИД поводом израде:

 

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПОВЕЗИВАЊЕ БАЗНИХ СТАНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ (NI4008 и NI4257), и

 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОМПЛЕКСА ОКО ЦРКВЕ „СВЕТОГ ЈОВАНА“ НА БРДУ „КОМЊИГА“ У К.О. ОРЉАНЕ

 

РАНИ ЈАВНИ УВИД одржаће се у трајању од 15 дана, ПОЧЕВ ОД 07. МАРТА ДО 21. МАРТА 2022. ГОДИНЕ.

 

Одељење за урбанизам, инспекцијске послове и ванпривредне делатности Општинске управе општине Дољевац, као носилац израдепредметногПлана детаљне регулације, односно Измена и допуна Плана детаљне регулације организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, очекиваним ефектима планирања и др.

 

Рани јавни увид се спроводи на основу Одлуке Скупштине општине о изради Плана детаљне регулације за повезивање базних станица на територији општине Дољевац (NI4008 и NI4257)и Одлуке о изради измена и допуна Плана детаљне регулације комплекса око цркве „Светог Јована“ на брду „Комњига“ у К.О. Орљане (“Сл. лист града Ниша“ број 95/21 од 27.09.2021. године).

 

 

  1. ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

Урбанистичког пројекта за уређење и проширење гробља за насеље Шајиновац на катастарским парцелама 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086,1087, 1088 КО Шајиновац и део к.п.бр. 656 КО Дољевац за формирање приступног пута, СО Дољевац

 

Јавна презентација Урбанистичког пројекта за уређење и проширење гробља за насеље Шајиновац на катастарским парцелама 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086,1087, 1088 КО Шајиновац и део к.п.бр. 656 КО Дољевац за формирање приступног пута, СО Дољевац, одржаће се у трајању од 7 дана, ПОЧЕВ ОД 14. МАРТА ДО 21. МАРТА 2022. ГОДИНЕ.

 

Материјал наведених докумената ће бити изложени у згради Општинске управе Општине Дољевац, ул.Николе Тесле 121., у холу приземља, у горе наведеном периоду сваког радног дана од 7 до 15 часова, као и на интернет страни Општине Дољевац (www.opstinadoljevac.rs).

 

За давање обавештења о изложеним документима неопходно је обратити се Одељењу за урбанизам, инспекцијске послове и ванпривредне делатности Општинске управе Општине Дољевац (канцеларија бр.22).

 

Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије у писаној форми преко писарнице или поштом Одељењу за урбанизам, инспекцијске послове и ванпривредне делатности Општинске управе општине Дољевац, ул. Николе Тесле бр.121, 18410 Дољевац, закључно са 21.03.2022. године. Примедбе и сугестије правних и физичких лица које евидентира носилац израде предметних докумената могу утицати на планска решења.

 

 

Општинска управа општине Дољевац,

Одељење за урбанизам,инспекцијске послове и ванпривредне делатности

Документацију преузмите овде>>>

Контакт

Телефон:  

018/4-810-054

018/4-810-056

 
Факс: 018/4-810-055  
E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Адреса:

18410 Дољевац, улица Николе Тесле број 121