Одлука о буџету општине Дољевац за 2022. годину

Позив на јавне консултације јавност, органе и организације заинтересоване за План управљања заштитом

Позив на јавне консултације јавност, органе и организације заинтересоване за План управљања заштитом животне средине и социјалним питањима за пројекат појачаног одржавања државног пута Ia реда бр. 1 деоница: Брестовац (петља) – Дољевац (петља)

Јавни позив можете преузети ОВДЕ

Увид у предметни План управљања заштитом животне средине и социјалним питањима може се извршити ОВДЕ

Програм рада буџетске инспекције за 2021

Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде

Упутство катастар загађивача

Контролне листе

Унапреди пословање предузећа

Укидање печата

Планови рада и извештаји о раду

Аква парк Дољевац

EU PRO

Линкови

 

 

Програм пописа по зонама незаконито изграђених објеката

Регистрација стамбених зграда

Комплетну докумнетацију за регистрацију стамбених зграда можете преузети на следећем линку:::::

ОГЛАС О ОТУЂЕЊУ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ У ПОСТУПКУ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

На основу чл. 99. ст. 1. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС” број 72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 132/14, 145/14, 83/18 31/2019, 37/2019 - др.закон, 9/2020 и 52/2021), члана 35.Закона о јавној својини  ("Сл. гласник РС", бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон и 108/2016,113/2017, 495/2018 и 153/2020), члана 19. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (“Службени гласник РС” број 16/18) и члана 16. и 17. Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Дољевац („Службени лист града Ниша“, број 13/2019 и 21/2021), објављује

 

О Г Л А С

О  ОТУЂЕЊУ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА  У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ  ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ У

ПОСТУПКУ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

I ПРЕДМЕТ ОГЛАСА:

Предмет јавног огласа је отуђење непокретности, неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Дољевац, прикупљањем писмених затворених понуда, и то:

 

- катастарске парцеле број 568/7 КО Шајиновац, општина Дољевац, укупне површине 20388 м2,

- кат.парцеле број 568/8  КО Шајиновац, укупне површине 15926 м2 и

- кат.парцеле број 568/9  КО Шајиновац, укупне површине 15936 м2, све уписане у листу непокретности бр.130 КО Шајиновац, као јавна својина Општине Дољевац.

Сходно Информацији о локацији, Одељења за урбанизам, инспекцијске послове и ванпривредне делатности, Општинске управе општине Дољевац бр. 353-247/21  од  03.12.2021. године, према Плану детаљне регулације комплекса соларних електрана „Шајиновац 1“, „Шајиновац 2“ и „Шајиновац 3“ на кп. бр.568/5, 568/6, 568/7, 568/8, 568/9, 568/10 и 568/11 у КО Шајиновац, снаге 3 x 999 кw („Службени лист града Ниша“, број 104/12 и 110/18), претежна намена простора за кат.парцеле број 568/7, 568/8 и 568/9 КО Шајиновац, општина Дољевац је пословно-производно-трговински комплекс и мини соларне електране.

- Почетна цена непокретности: 81.510,00 ЕУР

- Износ депозита: 8.151,00 ЕУР

Почетни износ цене за отуђење горе наведених  непокретности утврђен је на основу процењене тржишне вредности непокретности, која у складу са Извештајем лиценцираног проценитеља Александара Јанића о процени тржишне вредности непокретности број 404-2/35/2021 од  06.12.2021. године, износи   1,56 ЕУР  по м2.

Наведене непокретности се отуђују у виђеном и постојећем стању, без права купаца на накнадну рекламацију.

Предметне кат.парцеле не могу се отуђити појединачно.

II. УСЛОВИ ПРИЈАВЉИВАЊА

Право учешћа у поступку прикупљања писмених понуда имају сва физичка и правна лица, у складу са законом, која у року од 15 дана од дана објављивања овог огласа, доставе потпуне понуде.

Понуда у поступку прикупљања писмених понуда мора бити читко попуњена и достављена  у затвореној коверти са видљивом назнаком на коверти на који се оглас односи и на које непокретности, као и ко је подносилац понуде.

Понуда  правног лица мора да садржи: назнаку непокретности које су предмет отуђења, назив, седиште и број телефона и мора бити потписана од овлашћеног лица, оверену изјаву овлашћеног лица о прихватању свих услова из јавног огласа, доказ о уплаћеном депозиту, број рачуна за враћање депозита.

Уз понуду правног лица прилаже се извод из регистра привредних субјеката надлежног органа и потврда о пореском идентификационом броју.

Понуда  физичког лица мора да садржи: назнаку непокретности које су предмет отуђења,  име и презиме,  адресу, број личне карте, матични број и број телефона, изјаву о прихватању свих услова из јавног огласа, доказ о уплаћеном депозиту, број рачуна за враћање депозита и мора бити потписана, а ако је то лице приватни предузетник уз понуду се прилаже извод из регистра надлежног органа и потврда о пореском идентификационом броју.

Подносиоци понуде у обавези су да у понуди наведу износ који се нуди за предметне непокретности.

У случају да подносиоца понуде заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора бити специјално и оверено код надлежног органа.

Сви подносиоци понуда морају уз понуду доставити оригинал доказа о уплати депозита, чији је износ наведен уз непокретности, које су предмет овог огласа и који се уплаћује на рачун Општинске управе Дољевац-депозитни рачун бр. 840-951804-08, модел  97, позив на број 81-038, два дана пре истека рока за подношење пријава за оглас.

Уплата депозита од лица које није подносилац понуде неће бити прихваћена, те ће се понуда уз тако уплаћен депозит сматрати непотпуном.

Учесници у поступку прикупљања писмених понуда, могу извршити увид у документацију (акте о власништу и измиреним трошковима коришћења непокретности, које су предмет отуђења), сваког радног дана у времену од 9,00 – 12,00 часова.

Заинтересовани понуђачи могу да разгледају непокретности које су предмет отуђења, све до дана отварања понуда.

Право учешћа у поступку прикупљања писмених понуда имају само она лица која поднесу благовремену и потпуну понуду.

Благовременом се сматра понуда за отуђење непокретности у својини општине Дољевац,  приспела, до дана и сата датог у јавном огласу, без обзира на начин достављања.

Понуда је непотпуна ако не садржи све што је прописано, ако нису приложене све исправе како је то предвиђено, односно ако не садржи све податке предвиђене огласом или су подаци дати супротно објављеном огласу.

Подносиоци неблаговремене, односно непотпуне понуде, не могу да учествују у поступку прикупљања понуда, а непотпуне односно неблаговремене понуде се одбацују.

Понуде за учешће  у поступку прикупљања писмених понуда,  достављају се у затвореној коверти, лично преко  писарнице Општинске управе општине Дољевац, ул. Николе Тесле бр. 121, Дољевац, или препорученом пошиљком, најкасније до 06.01.2022.године до  14,00 часова, са назнаком “НЕ ОТВАРАТИ, Понуда за отуђење  непокретности, неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Дољевац у поступку прикупљања писмених понуда“.

На полеђини коверте видљиво назначити назив, адресу  и контакт телефон подносиоца понуде.

III. ПОСТУПАК ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА И ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

Поступак прикупљања писмених понуда спроводи Комисија за спровођење поступка отуђења непокретности у јавној својини општине Дољевац, у поступку прикупљања писмених понуда, образована решењем Скупштине општине Дољевац.

Подносиоци неблаговремене односно непотпуне понуде немају право да учествују у поступку прикупљања писмених понуда.

Уколико подносилац благовремене и потпуне понуде не приступи поступку прикупљања писмених понуда, сматраће се да је одустао од понуде.

Поступак прикупљања писмених понуда, спровешће се уколико на оглас пристигне најмање једна благовремена и потпуна понуда.

Критеријум за избор најповољнијег понуђача је највиша понуђена цена.

Отварање писмених понуда извршиће се комисијски,  дана10.01.2022.године, са почетком у 14,00 часова, на првом спрату, Општинске управе општине Дољевац, у канцеларији бр.11, ул. Николе Тесле бр.121, 18410 Дољевац.

Решење о избору најповољнијег понуђача, након спроведеног поступка прикупљања писмених понуда за отуђење непокретности из јавне својине Општине, доноси  Скупштина општине Дољевац.

Уговор са најповољнијим понуђачем у име општине Дољевац закључује Председник општине или лице које он овласти, најкасније у року од 30 (тридесет) дана од дана доношења одлуке  о избору најповољнијег понуђача након спроведеног поступка прикупљања писмених понуда, да се непокретности у јавној својини отуђе најповољнијем понуђачу, а купопродајна цена мора бити плаћена у целости року од 15 (петанест) дана од дана закључења и овере уговора са најповољнијим понуђачем, код надлежног јавног бележника.

Уколико најповољнији понуђач не закључи уговор или не плати купопродајну цену у наведеним роковима, губи право на повраћај депозита.

Обавештење о резултатима Огласа биће истакнуто на сајту општине Дољевац и огласној табли Општинске управе општине Дољевац.

Учеснику поступка прикупљања писмених понуда, којем се предметно земљиште отуђује, уплаћени депозит се урачунава у цену, док се осталим учесницима, по завршетку поступка прикупљања писмених понуда, депозит враћа у номиналном износу и без права на камату, у року од 10 (десет) дана од дана отварања понуда.

Општина Дољевац неће сносити никакву одговорност, нити је у обавези да надокнади било какву штету, коју би учесник евентуално могао имати поводом учешћа у овом поступку.

Трошкови пореза на пренос апсолутних права, трошкови овере уговора и сви други евентуални трошкови који могу настати из реализације овог правног посла падају на терет купца.

Рок за подношење понуда утврђује се на 15 дана, од дана објављивања јавног огласа у дневном листу «Курир».

Јавни оглас се налази и на сајту општине Дољевац www.opstinadoljevac.rs.

Додатна обавештења и информације о овом јавном огласу могу се добити код Општинске управе општине Дољевац, Одељења за привреду и финансије, на телефон број 018/4810-054, локал бр.12.

 

Документа за преузимање:

Образац понуде физичког лица

Образац понуде правног лица

Образац понуде предузетника

Контакт

Телефон:  

018/4-810-054

018/4-810-056

 
Факс: 018/4-810-055  
E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Адреса:

18410 Дољевац, улица Николе Тесле број 121