ПОПИС СТАНОВНИШТВА 2022

EU PRO+

Одлука о буџету општине Дољевац за 2022. годину

Позив на јавне консултације јавност, органе и организације заинтересоване за План управљања заштитом

Позив на јавне консултације јавност, органе и организације заинтересоване за План управљања заштитом животне средине и социјалним питањима за пројекат појачаног одржавања државног пута Ia реда бр. 1 деоница: Брестовац (петља) – Дољевац (петља)

Јавни позив можете преузети ОВДЕ

Увид у предметни План управљања заштитом животне средине и социјалним питањима може се извршити ОВДЕ

Програм рада буџетске инспекције за 2021

Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде

Упутство катастар загађивача

Контролне листе

Унапреди пословање предузећа

Укидање печата

Планови рада и извештаји о раду

 

План рада комуналне инспекције за 2022. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2022.годину


План рада инспекцијског надзора грађевинске инспекције за 2022. годину

Извештај о раду грађевинске инспекције за 2021. годину

Програм уклањања објеката за период 01.07.2022 - 30.09.2022. године

Програм уклањања објеката за период 01.10.2022 - 31.12.2022. године


План рада инспекцијског надзора пореског одељења за 2021. годину

Извештај о раду комуналног инспектора за 2020. годину

План рада комуналне инспекције за 2021. годину

Извештај о раду пореске инспекције за 2020. годину


Годишњи план просветне инспекције

Извештај о раду просветне инспекције за 2019. годину

План рада просветне инспекције за 2020. годину

План рада грађевинског инспектора за 2020. годину

Извештај о раду грађевинског инспектора за 2019. годину

План рада пореске инспекције за 2020. годину

План рада пореске инспекције за 2019. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2020. годину

План рада комуналне инспекције за 2020. годину

Извештај о раду инспектора за заштиту животне средине за 2019. годину

Извештај о раду комуналног инспектора за 2019. годину

План рада грађевинске инспекције за 2019. годину

 

Аква парк Дољевац

EU PRO

Линкови

 

 

Програм пописа по зонама незаконито изграђених објеката

Регистрација стамбених зграда

Комплетну докумнетацију за регистрацију стамбених зграда можете преузети на следећем линку:::::

Оглас о јавном конкурсу за избор директора јавног предузећа за водоснабдевање „Брестовац – Бојник – Дољевац“ у Бојнику

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЈНИК И СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ  на основу члана 25, 36, 37, 39. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“; бр. 15/16 и 88/19) и Одлукe о спровођењу јавног конкурса за избор  директора Јавног предузећа за водоснабдевање „Брестовац-Бојник-Дољевац“ у Бојнику, Скупштине општине Бојник број 011-20/2021-13-6 од 06.10.2021. године и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор  директора Јавног предузећа за водоснабдевање „Брестовац-Бојник-Дољевац“ у Бојнику, Скупштине општине Дољевац број  023-179  од 5.11.2021. године, објављују

 

ОГЛАС

О ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ

„БРЕСТОВАЦ – БОЈНИК – ДОЉЕВАЦ“ У БОЈНИКУ

 

 

Подаци о Јавном комуналном предузећу:

Назив: Јавно предузеће за водоснабдевање „Брестовац – Бојник - Дољевац“ у Бојнику,

Седиште: ул. Зеле Вељковић бб, 16205 Бојник,

Матични број: 06250033

ПИБ: 100371465

Претежна делатност предузећа: 03600 – сакупљање, пречишћавање и дострибуција воде.

 

Подаци о радном месту (пословима):

Директор Јавног предузеће за водоснабдевање „Брестовац – Бојник - Дољевац“ у Бојнику.

Један извршилац.

Директор Јавног предузеће за водоснабдевање „Брестовац – Бојник - Дољевац“ у Бојнику је функционер који обавља јавну функцију.

Директора Јавног предузеће за водоснабдевање „Брестовац – Бојник - Дољевац“ у Бојнику именују Скупштина општине Бојник и Скупштина општине Дољевац на прериод од 4 (четири) године.

Директора Јавног предузеће за водоснабдевање „Брестовац – Бојник - Дољевац“ у Бојнику заснива радни однос на одређено време.

 

Услови за именовање директора:

За директора јавног предузећа, може бити именовано лице које испуњава следеће услове:

1) да је пунолетно и пословно способно;

2) да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама;

3) да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из тачке 2);

4) да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа;

5) да познаје област корпоративног управљања;

6) да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова;

7) да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;

8) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;

9) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:

(1) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;

(2) обавезно психијатријско лечење на слободи;

(3) обавезно лечење наркомана;

(4) обавезно лечење алкохоличара;

(5) забрана вршења позива, делатности и дужности.

 

Подаци о месту рада:

У седишту Јавног предузеће за водоснабдевање „Брестовац – Бојник - Дољевац“ у Бојнику, Ул. Зеле Вељковић бб, 16205 Бојник.

 

Подаци о стручној оспособљености, знањима и вештинама које се оцењују и изборном поступку и начину њихове провере:

Комисија Скупштине општине Бојник и Скупштина општине Дољевац за спровођење јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа за водоснабдевање „Брестовац – Бојник – Дољевац“ извршиће проверу стручне оспособљености, знања и вешина кандидата, на начин и под условима утврђеним одредбама Уредбом о мерилима за именовање директора јавног предузећа („Сл. гласник РС“, број 65/16).

 

Рок у коме се подносе пријаве:

Рок за подношење пријава на јавни конкурс за избор директора Јавног предузећа за водоснабдевање „Брестовац – Бојник – Дољевац“ је 30 дана од дана објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“.

 

Подаци о лицу задуженом за давање обавештења о јавном конкурсу:

Иван Величковић из Драговца – дипл. правник,  телефон 016/31-50-204, локал 121.

Информације о конкурсу можете добити сваког радног дана, у периоду од 11:00 до 14:00 часова.

 

Подаци о адреси на коју се подносе пријаве:

Пријаве са доказима о испуњавању услова  се подносе Комисији за спровођење јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа за водоснабдевање „Брестовац – Бојник – Дољевац“ у Бојнику, на адресу  Трг слободе 2-4, 16205 Бојник, у затвореној коверти  са назнаком: „За Јавни конкурс за избор директора Јавног предузећа за водоснабдевање „Брестовац – Бојник – Дољевац“ у Бојнику – НЕ ОТВАРАТИ“, путем поште или на писарници општинске управе општине Бојник, на напред наведеној адреси.

 

Подаци о пријави на конкурс:

Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке о образовању, подаци о врсти и дужини радног искуства и податке о посебним областима знања.

 

Докази који се прилажу уз пријаву:

  1. биографија кандидата
  2. фотокопија личне карте или очитана лична карта
  3. извод из матичне књиге рођених
  4. уверење о држављанству (не старије од 6 месеци)
  5. уверење о пословној способности (издато од стране надлежног Центра за социјални рад)
  6. диплома о стручној спреми
  7. исправе којима се доказује радно искуство у складу са Законом о јавним предузећима („Сл. гласник РС“; бр. 15/16 и 88/19) члан 25. (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство)
  8. уверење да кандидату нису изречене мере безбедности у складу са условима за именовање директора члан 25. ством 9. тач од 1. до 5. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“; бр. 15/16 и 88/19) (не старије од 6 месеци)
  9. уверење надлежног органа да кандидат није осуђиван  на казну затвора од најмање шест месеци (не старије од 6 месеци)
  10. оверена изваја код надлежног органа да кандидат да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке.

 

Сви докази се прилажу у оригиналу или овереној фотокопији.

 

Напомена: Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, Комисија за спровођење јавног конкурса за  избор директора Јавног предузећа за водоснабдевање „Брестовац – Бојник – Дољевац“ одбацује закључком, против кога није допуштена посебна жалба.

 

Овај оглас објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије“, најмање једним дневним новинама које се дистрибуирају на целој територији Републике Србије, „Службеном гласнику града Лесковца“ , „Службеном листу града Ниша“ и на званичној интернет страници општине Бојник www.bojnik.rs и званичној интернет страници општине Дољевац www.opstinadoljevac.rs.

 

Контакт

Телефон:  

018/4-810-054

018/4-810-056

 
Факс: 018/4-810-055  
E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Адреса:

18410 Дољевац, улица Николе Тесле број 121