Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица у 2021. години

На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 – др. закон и 113/17), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13), Акционог плана за период од 2021. до 2023. годинe за спровођење Стратегије запошљавања у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године („Сл. гласник РС“, бр. 30/21) и чл. 94 и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18) и потписаног Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији мера активне политике запошљавања број 0306-101-13/2021 од 25.06.2021.

 

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ и ОПШТИНА ДОЉЕВАЦ

Расписују

ЈАВНИ КОНКУРС

 ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2021. ГОДИНИ

 

 

 

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

 

Јавни радови на којима се ангажују незапослена лица која су пријављена на евиденцију Националне службе за запошљавање Дољевац реализују се у циљу очувања и унапређења радних способности незапослених, као и остваривања одређеног друштвеног интереса. Јавни рад спроводи послодавац - извођач јавног рада са подручја општине Дољевац, кога одређује Национална служба за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) на основу јавног конкурса.

 

Јавни радови се организују на подручју оних јединица локалне самоуправе, које према степену развијености утврђеном у складу са посебним прописом Владе припадају:

1.       трећој групи (у распону од 60% до 80% републичког просека) и

2.       четвртој групи (степен развијености испод 60% републичког просека) и девастираним подручјима (степен развијености испод 50% републичког просека).

 

Послодавац – извођач јавног рада може организовати спровођење јавних радова уколико укључи незапослена лица из следећих категорија:

1. радно способни корисници новчане социјалне помоћи,

2. Роми,

3. лица без завршене средње школе,  

4. лица која посао траже дуже од 18 месеци,

5. особе са инвалидитетом.

 

 

Приоритет за укључивање у меру имају лица из наведених категорија која се први пут ангажују на јавним радовима.

 

Пре укључивања у меру, Национална служба врши проверу испуњености законских и услова овог јавног конкурса за незапослено лице.

 

На јавним радовима се радно ангажује најмање 5 (пет) незапослених лица.

 

Максимална дужина трајања јавног рада је четири месеца, у складу са расположивим финансијским средствима.

 

Уговором о привременим и повременим пословима утврдиће се број радних дана за свако лице укључено у јавни рад.

 

Јавни радови се могу спроводити у областима:

- социјалне заштите и хуманитарног рада,

- одржавања и обнављања јавне инфраструктуре,

- одржавања и заштите животне средине и природе.

 

Средства намењена за организовање спровођења јавних радова користе се за:

 

 

 

 

II УСЛОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

 

Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица имају:

 

Право на доделу средстава за организовање спровођења јавног рада послодавац – извођач јавног рада може да оствари под условом да је измирио раније уговорне и друге обавезе према Националној служби, осим за обавезе чија је реализација у току, уколико исте редовно измирује.

 

III ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ Документација за подношење пријаве:

 

Уколико послодавац – извођач јавног рада организује обуку, неопходно је приложити интерни програм обуке или програм образовне установе на прописаном обрасцу Националне службе, као и биографију инструктора/предавача, осим послодавца – пружаоца услуга социјалне заштите, који подлеже обавези оспособљавања новозапослених у складу са законом.

 

Национална служба задржава право да тражи и друге доказе и документацију од значаја за спровођење поступка одлучивања о одобравању средстава за спровођење јавних радова.

 

Начин подношења пријаве

Пријава за спровођење јавног рада подноси се надлежној организационој јединици Национaлне службе, према месту спровођења јавног рада, непосредно, путем поште или електронским путем, на прописаном обрасцу који се може добити у организационој јединици Национaлне службе Филијала Ниш и испостава Дољевац или преузети на сајту Општине Дољевац www.opstinadoljevac.rs.

 

 

 

 

IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

 

Одлука о одобравању средстава за спровођење јавног рада доноси се на основу ранг-листе, а након провере испуњености услова Јавног конкурса и бодовања поднете пријаве, односно приложене документације послодавца – извођача јавног рада од стране Националне службе, по прибављеном мишљењу Локалног савета за запошљавање, након уплате средстава од стране Општине; у року од 30 дана од дана истека Јавног конкурса. Изузетно, пријаве које испуњавају услове Јавног конкурса, а по којима није позитивно одлучено у наведеном року, могу бити поново узете у разматрање уколико се за то стекну услови.

 

Национална служба приликом одлучивања процењује оправданост укључивања броја лица и/или трајања јавног рада из пријаве, као и оправданост поднете пријаве послодавца – извођача јавног рада коме је 2019, 2020. и 2021. године финансирано спровођење јавног рада у истој области, у складу са износом средстава који је опредељен за надлежну филијалу Националне службе.

 

Списак послодаваца – извођача којима је одобрено спровођење јавних радова се објављује на огласној табли надлежне филијале Националне службе  и општине.

 

 

БОДОВНА ЛИСТА – ЈАВНИ РАДОВИ

 

Критеријуми

 

Број бодова

 

 

 

Област спровођења јавног рада

Одржавање и заштита живoтне средине и природе

 

10

Социјална заштита и хуманитарни рад

 

8

Одржавање и обнављање јавне инфраструктуре

 

5

 

 

Дужина трајања јавног рада

3 и 4 месеца

20

2 месеца

10

1 месец

5

 

 

Претходно коришћена средства Националне службе по основу јавних радова*

 

Нису раније коришћена средства

 

10

Коришћена средства у другим областима у односу на поднету пријаву

 

 

 

5

Коришћена средства у области социјалне заштите и хуманитарног рада

5

Коришћена средства у истој области као поднета пријава (а односи се на одржавање и заштиту животне средине и природе или одржавање и обнављање јавне инфраструктуре)

 

0

Процена важности поднете пријаве за спровођење јавног рада за локално тржиште рада за подручје надлежне филијале**

 

 

до 10

 

МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА

 

50

 

*Критеријум „Претходно коришћена средства Националне службе по основу јавних радова“ односи се на јавне радове спроведене у 2019, 2020. и 2021. години, које је организовала и финансирала у целости или делимично Национална служба. Наведене податке из пријаве за спровођење јавног рада Национална служба ће проверавати увидом у своју евиденцију.

 

**Критеријум „Процена важности поднете пријаве за спровођење јавног рада за локално тржиште рада за подручје надлежне филијале“ подразумева да је директор надлежне филијале донео одлуку о додатним критеријумима, која је истакнута на огласној табли надлежне филијале уз Јавни конкурс. На основу одлуке је могуће доделити до 10 бодова, узимајући у обзир следеће критеријуме: развијеност општине, друштвену корист која се остварује кроз реализацију јавног рада, привредни значај за развој региона, мишљење надлежног органа територијалне аутономије или локалне самоуправе / локалног савета за запошљавање и др.

 

 

 

 

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

 

Послодавац – извођач јавног рада је дужан да након донете одлуке о одобравању средстава за спровођење јавног рада, а пре закљученог уговора о спровођењу јавног рада, закључи уговор о привременим и повременим пословима са лицима са евиденције незапослених.

 

Датум ангажовања лица са којима је закључен уговор о привременим и повременим пословима не може бити пре датума закључивања уговора о спровођењу јавног рада, нити након 60 дана од дана доношења одлуке о одобравању средстава за спровођење јавног рада.

 

Директор филијале Националне службе по овлашћењу директора Националне службе (или други запослени којег овласти директор Националне службе), председник Општине и послодавац – извођач јавног рада, у року од 30 дана од дана доношења одлуке закључују уговор којим се уређују међусобна права и обавезе и на основу којег се врши исплата средстава. Изузетно, уколико од датума доношења одлуке до краја календарске године има мање од 30 дана, уговор се закључује до краја те календарске године.

 

Документација за закључивање уговора о спровођењу јавног рада:

 

У циљу закључивања уговора о спровођењу јавног рада, послодавац извођач јавног рада је у обавези да достави и одговарајућа средства обезбеђења уговорних обавеза:

 

1. За предузетника:

  за одобрена средства у износу до 2.000.000,00 динара – две истоветне бланко трасиране менице корисника средстава са два жиранта и меничним овлашћењем;

  за одобрена средства у износу од 2.000.001,00 динара и више – банкарска гаранција у вредности одобрених средстава са роком важења од 6 месеци од дана издавања.

 

2. За правно лице:

  за одобрена средства у износу до 2.000.000,00 динара – две истоветне бланко соло менице са меничним овлашћењем;

  за одобрена средства у износу од 2.000.001,00 динара и више – банкарска гаранција у вредности одобрених средстава са роком важења од 6 месеци од дана издавања.

 

3. За кориснике јавних средстава:

  изјава одговорног лица, послодавца – извођача јавног рада корисника јавних средстава, да су обезбеђени сви предуслови за отпочињање спровођења јавног рада и да не постоји могућност прилагања одговарајућег средства обезбеђења.

 

*Жирант може бити свако пословно способно физичко лице које је у радном односу на неодређено време, физичко лице које самостално обавља своју делатност (предузетник), односно лице које самостално обавља делатност у складу са посебним законом (нпр. адвокат, нотар, јавни извршитељ и сл.), пензионер.

 

Статус послодавца – извођача јавног рада у погледу извора средстава финансирања биће проверен од стране Националне службе, на основу расположивих података Управе за трезор и Народне банке Србије.

Почетком спровођења јавног рада сматра се датум пријаве на осигурање првог незапосленог лица ангажованог на јавном раду.

 

VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

 

Послодавац – извођач јавног рада дужан је да:     

 

У случају неиспуњења или делимичног испуњења обавеза из уговора, послодавац – извођач јавног рада је у обавези да врати цео или сразмеран износ исплаћених средстава увећан за законску затезну камату од дана преноса средстава.

 

VII ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Сви подаци о личности који буду достављени Националној служби биће обрађивани искључиво у сврху учешћа у Јавном конкурсу, а у складу са Законом о заштити података о личности.

Приступ личним подацима имаће само овлашћена лица Националне службе која су обавезана на чување поверљивости података о личности и неће их откривати трећој страни, осим ако је то неопходно у сврху контроле поступка спровођења Јавног конкурса или ревизије.

Национална служба ће чувати податке о личности у законом предвиђеном року, уз примену одговарајућих техничких, организационих и кадровских мера.

Лица чији се подаци обрађују имају право на приступ, исправку и брисање својих података, право на ограничење обраде својих података, право на приговор и право на притужбу Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.

 

VIII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

 

Информације о јавном конкурсу могу се добити у организационој јединици Националне службе, или на сајту www.nsz.gov.rs и сајту Општине.

 

Јавни конкурс је отворен од дана објављивања у средствима јавног информисања, а последњи рок за пријем пријава за учешће на Јавном конкурсу је 04.08.2021.год

Документа

Текст јавног конкурса у ворд формату

Пријава на конкурс

 

гис-технологии
ткани для вышивания