Јавни увид мале хидроелектране

Општинска управа општине Дољевац, Одељење за урбанизам, инспекцијске послове и ванпривредне делатности на основу чл.50 Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон, 9/2020 и 52/2021) и чл.55. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.32/2019) по обављеној стручној контроли Комисије за планове

ОГЛАШАВА

ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД

-НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ Измене и допуне ПДР-а комплекса-мале хидроелектране „ЧЕЧИНА“ на реци Јужна Морава, снаге око 1680 Кw, општина Дољевац

- НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ Измене и допуне ПДР-а комплекса-мале хидроелектране „ОРЉАНЕ“ на реци Јужна Морава, снаге око 1680 Кw, општина Дољевац

- НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ Измене и допуне ПДР-а комплекса-мале хидроелектране „ЧАПЉИНАЦ“ на реци Јужна Морава, снаге око 1680 Кw, општина Дољевац

 

Јавни увид одржаће се у трајању од 30 дана, од 07.06.2021. године закључно са 07.07.2021. године. Нацрти планских докумената, биће изложени, сваког радног дана, од 7 00 до 15 00 часова, у згради Општинске управе општине Дољевац, 18410 Дољевац, ул.Николе Тесле бр.121, у холу приземља Општинске управе општине Дољевац, као и на интернет страни општине Дољевац (www.opstinadoljevac.rs).

Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложене Нацрте планских докумената, пружиће се све потребне информације и стручна помоћ, у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија (канцеларија бр.22) Примедбе на планирана решења, искључиво у писаној форми, лично на писарници или поштом могу се током трајања јавног увида доставити Одељењу за урбанизам, инспекцијске послове и ванпривредне делатности Општинске управе општине Дољевац, најкасније до 07.07.2021. године.

У току трајања јавног увида одржаће се јавна презентација Нацрта планских докумената 23.06.2021. године у 12 00 часова, у сали Скупштине општине Дољевац, ул.Николе Тесле 121. Јавном презентацијом руководиће одговорни урбаниста  Мирољуб Р. Ђорђевић испред обрађивача плана „IKOING“ ПР Марија Плавшић, Београд.

По завршеном јавном увиду, одржаће се јавна седница Комисије за планове 14.07.2021. године у 12 00 часова, у сали у сали Скупштине општине Дољевац, ул.Николе Тесле 121. Јавној седници могу присуствовати сва правна и физичка лица која су поднела примедбе у вези са Нацртима ПДР-а у писаном облику током трајања јавног увида и исте могу образложити пред Комисијом за Планове општине Дољевац.

Општинска управа општине Дољевац

Одељење за урбанизам, инспекцијске послове и ванпривредне делатности

Нацрте планова детаљне регулације преузмите овде::::

гис-технологии
ткани для вышивания