Јавни позив за доделу једнократне новчане помоћи за најугроженије избегличке породице и интерно расељене породице са подручја општине Дољевац

Ј А В Н И   П О З И В

 

за доделу једнократне новчане помоћи за најугроженије избегличке породице и интерно расељене породице са подручја општине Дољевац

 

 

Најугроженије избегличке и интерно расељене породице са подручја општине Дољевац могу се пријавити за доделу једнократне новчане помоћи коју додељује Комесаријат за избеглице Републике Србије.

 

Пријављивање ће се вршити у периоду од 14.04.2021.године до 14.05.2021.године,Пријаве се подносе у затвореној коверти преко писарнице Општинске управе Општине Дољевац. Захтев се добија код повереника за избеглице општине Дољевац.

Захтеви са потребном документацијом подносе се лично или поштом на адресу:

Општинска управа Општине Дољевац

Комисија за избор корисника донаторских пројеката помоћи

Ул. Николе Тесле бр. 121

18410 Дољевац

 

            Потребно је да подносилац захтева и чланови његовог породичног домаћинства испуњавају неке од следећих услова, и то:

 1. да имају избеглички статус односно да су евидентирани као интерно расељена лица, са боравиштем у општини Дољевац,

2.  да су укупни приходи породице мањи или до 50% просечне нето плате на нивоу Републике Србије, тј. мање од 31.554,50 динара.

3.   једнородитељска домаћинства са децом до 18 година или децом на редовном школовању до 26 година,                                                                    

 1. трочлано и вишечлано домаћинство са децом до 18 година,
 2. породице са трудницама или дететом/децом до 5 година,
 3. домаћинства инвалидских пензионера (преко 50% инвалидности),
 4. домаћинства са чланом породице са тешким обољењем (малигна обољења, бронхијална и срчана астма, тешка опструкција обољења плућа, активна туберкулоза, инфаркт срца, декомпензована срчана обољења, трансплантација срца, церебрално васкуларни исулт, епилепсија, теже душевне болести, прогресивно нервно мишићне болести, парезе и парализе, хемофилија, инсулин зависни дијабетес, хроничне бубрежне инсуфицијенције на дијализама, системске аутоимуне болести, остеомелитиси, ХИВ инфекције и друга тешка обољења,  лица ометена у  развоју итд.),
 5. вишегенерацијско домаћинство,
 6. лица (деца) смештена у хранитељским породицама,
 7. домаћинство старих лица (жене преко 60 и мушкарци преко 65 година  живота),
 8. једночлана домаћинства са лицима преко 60 година живота,
 9. породице где је дошло до насиља у породици,
 10. За породице са тешко оболелим чланом (болести побројане у тачки 7.), материјални услов није елиминаторан.

 

Уз пријаву за доделу једнократне новчане помоћи, која се подноси у општини Дољевац, подносилац је дужан да достави следеће доказе на увид:

- избегличку/расељеничку легитимацију за подносице захтева,

- доказе о приходима (зарада, уверење из НСЗ да је лице незапослено, чек од пензије, изјава да нема приходе, итд.),

- медицинска документација,

- решења за лица (децу) смештена у хранитељским породицама,

- жртве породичног насиља прилажу пресуду надлежног суда или извештај центра за социјални рад.

 

Докази се подносе у фотокопији, а оригинална документа се проверавају од стране општине приликом пријема захтева.

 

Одлуку о листи корисника који испуњавају услове доноси Комисија за избор корисника.

 

Непотпуне пријаве и пријаве које не испуњавају тражене услове неће бити разматране.

 

Додатне информациjе се могу добити радним даном од 7 до 15 часова на телефоне:  018/4-810-054 и 018/4-810-056.

 

Контакт особа је Јовица Пешић.

 

                                                                                            КОМИСИЈА

                                                                             ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА

                                                                ДОНАТОРСКИХ ПРОЈЕКАТА ПОМОЋИ

гис-технологии
ткани для вышивания