Одлука о поништењу Одлуке о покретању поступка отуђења непокретности - катастарске парцеле број 2166 КО Белотинац и објеката

На основу члана 27.став 10. Закона о јавној својини  ("Сл. гласник РС", бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. Закон, 108/2016, 113/2017 и 495/2018) и  члана 40.став 1. тачка 19. Статута општине Дољевац („Службени лист града Ниша“, број 127/2018 и 91/2019),

Скупштина општине Дољевац, на седници одржаној дана 26.11.2020.год. донoси,

 

О Д Л У К У

 

о поништењу Одлуке о покретању поступка  отуђења непокретности -  катастарске парцеле број 2166 КО Белотинац и објеката  у јавној својини општине Дољевац,  прикупљањем писмених понуда број: 464-55 од 02.10.2020.године

 

Члан 1.

            Поништава се Одлука о покретању поступка отуђења непокретности -  катастарске парцеле број 2166 КО Белотинац и објеката у јавној својини општине Дољевац, прикупљањем писмених понуда број: 464-55 од 02.10.2020.године.

 

Члан 2.

            Овом Одлуком поништава се и Оглас ради отуђења непокретности – катастарске парцеле број 2166 КО Белотинац и објеката у јавној својини општине Дољевац,  путем  прикупљања писмених понуда који је саставни део ове Одлуке, a који је дана 09.10.2020.године, објављен у дневном листу „Курир“  и на сајту општине Дољевац.

           

Члан 3.

            Ову Одлуку објавити у дневном листу „Курир“ и на сајту општине Дољевац, у којима је објављен и Оглас ради отуђења непокретности – катастарске парцеле број 2166 КО Белотинац и објеката у јавној својини општине Дољевац,  путем  прикупљања писмених понуда.

 

Број: 464-64

У Дољевцу, 26.11.2020.године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

       ОПШТИНЕ  ДОЉЕВАЦ

                                                                                                                 Дејан Смиљковић

гис-технологии
ткани для вышивания