Рани јавни увид МХЕ

Општинска управа општине Дољевац, Одељење за урбанизам, инспекцијске послове и ванпривредне делатности на основу чл.45а. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон и 9/2020) и чл.37. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.32/2019), дана 26.10.2020.године,

 

ОГЛАШАВА

 ИЗЛАГАЊЕ НА РАНИ ЈАВНИ УВИД

-       ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕкомплекса-мале хидреолектране „ЧАПЉИНАЦ“ на реци Јужна Морава, снаге око 1680 kV, општина Дољевац,

-       ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕкомплекса-мале хидроелектране „ОРЉАНЕ“ на реци јужна Морава, снаге око 1680 kV, општина Дољевац,

-       ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕкомплекса-мале хидроелектране „ЧЕЧИНА“ на реци јужна Морава, снаге око 1680 kV, општина Дољевац,

    

Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 26.10.2020.год. закључно са 09.11.2020.год. Материјал је изложен у згради Општинске управе општине Дољевац, ул. Николе Тесле бр.121, у холу приземља, сваког радног дана од 7 до 15 часова, као и на интернет страни општине Дољевац (www.opstinadoljevac.rs).

Одељење за урбанизам, инспекцијске послове и ванпривредне делатности, Општинске управе општине Дољевац, као носилац израде Измене и допуне предметних Планова детаљне регулације организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде Измене и допуне Планова, могућим решењима за развој, очекиваним ефектима планирања и др.

Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени материјал -ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ комплекса-мале хидреолектране „ЧАПЉИНАЦ“ на реци Јужна Морава, снаге око 1680 kV, општина Дољевац, -ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ комплекса-мале хидроелектране „ОРЉАНЕ“ на реци јужна Морава, снаге око 1680 kV, општина Дољевац, -ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ комплекса-мале хидроелектране „ЧЕЧИНА“ на реци јужна Морава, снаге око 1680 kV, општина Дољевац, носилац израде Измене и допуне Планова, Одељење за урбанизам, инспекцијске послове и ванпривредне делатности, Општинске управе општине Дољевац (канцеларија бр.22) пружиће све потребне информације и стручну помоћ у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија.

Примедбе и сугестије на изложени  материјал могу се доставити током трајања раног јавног увида у писаном облику, Општинској управи општине Дољевац, Одељењу за урбанизам, инспекцијске послове и ванпривредне делатности ул. Николе Тесле бр.121,  18410 Дољевац, лично преко писарнице  или поштом, закључно са 09.11.2020.год.

Јавна седница Комисије за планове одржаће се у згради општине Дољевац, ул.Николе Тесле бр.121, 18410 Дољевац, у већници, дана 16.11.2020. године са почетком у 12,оо часова. У току јавне седнице сва физичка и правна лица која су поднела примедбе и сугестије на изложени материјал у току трајања раног јавног увида моћи ће да их образложе пред Комисијом за планове општине Дољевац.

По завршеном раном јавном увиду, Општинска управа општине Дољевац, Одељење за урбанизам, инспекцијске послове и ванпривредне делатности припрема извештај о обављеном раном јавном увиду.

 

Општинска управа општине Дољевац

                                                                                        Одељење за урбанизам,

                                                                                                          инспекцијске послове

                                                                                                    и ванпривредне делатности

Материјал МХЕ Чапљинац

Материјал МХЕ Чечина

Материјал МХЕ Орљане

гис-технологии
ткани для вышивания