EU PRO+

Одлука о буџету општине Дољевац за 2022. годину

Позив на јавне консултације јавност, органе и организације заинтересоване за План управљања заштитом

Позив на јавне консултације јавност, органе и организације заинтересоване за План управљања заштитом животне средине и социјалним питањима за пројекат појачаног одржавања државног пута Ia реда бр. 1 деоница: Брестовац (петља) – Дољевац (петља)

Јавни позив можете преузети ОВДЕ

Увид у предметни План управљања заштитом животне средине и социјалним питањима може се извршити ОВДЕ

Програм рада буџетске инспекције за 2021

Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде

Упутство катастар загађивача

Контролне листе

Унапреди пословање предузећа

Укидање печата

Планови рада и извештаји о раду

Аква парк Дољевац

EU PRO

Линкови

 

 

Програм пописа по зонама незаконито изграђених објеката

Регистрација стамбених зграда

Комплетну докумнетацију за регистрацију стамбених зграда можете преузети на следећем линку:::::

Рани јавни увид МХЕ

Општинска управа општине Дољевац, Одељење за урбанизам, инспекцијске послове и ванпривредне делатности на основу чл.45а. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон и 9/2020) и чл.37. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.32/2019), дана 26.10.2020.године,

 

ОГЛАШАВА

 ИЗЛАГАЊЕ НА РАНИ ЈАВНИ УВИД

-       ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕкомплекса-мале хидреолектране „ЧАПЉИНАЦ“ на реци Јужна Морава, снаге око 1680 kV, општина Дољевац,

-       ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕкомплекса-мале хидроелектране „ОРЉАНЕ“ на реци јужна Морава, снаге око 1680 kV, општина Дољевац,

-       ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕкомплекса-мале хидроелектране „ЧЕЧИНА“ на реци јужна Морава, снаге око 1680 kV, општина Дољевац,

    

Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 26.10.2020.год. закључно са 09.11.2020.год. Материјал је изложен у згради Општинске управе општине Дољевац, ул. Николе Тесле бр.121, у холу приземља, сваког радног дана од 7 до 15 часова, као и на интернет страни општине Дољевац (www.opstinadoljevac.rs).

Одељење за урбанизам, инспекцијске послове и ванпривредне делатности, Општинске управе општине Дољевац, као носилац израде Измене и допуне предметних Планова детаљне регулације организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде Измене и допуне Планова, могућим решењима за развој, очекиваним ефектима планирања и др.

Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени материјал -ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ комплекса-мале хидреолектране „ЧАПЉИНАЦ“ на реци Јужна Морава, снаге око 1680 kV, општина Дољевац, -ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ комплекса-мале хидроелектране „ОРЉАНЕ“ на реци јужна Морава, снаге око 1680 kV, општина Дољевац, -ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ комплекса-мале хидроелектране „ЧЕЧИНА“ на реци јужна Морава, снаге око 1680 kV, општина Дољевац, носилац израде Измене и допуне Планова, Одељење за урбанизам, инспекцијске послове и ванпривредне делатности, Општинске управе општине Дољевац (канцеларија бр.22) пружиће све потребне информације и стручну помоћ у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија.

Примедбе и сугестије на изложени  материјал могу се доставити током трајања раног јавног увида у писаном облику, Општинској управи општине Дољевац, Одељењу за урбанизам, инспекцијске послове и ванпривредне делатности ул. Николе Тесле бр.121,  18410 Дољевац, лично преко писарнице  или поштом, закључно са 09.11.2020.год.

Јавна седница Комисије за планове одржаће се у згради општине Дољевац, ул.Николе Тесле бр.121, 18410 Дољевац, у већници, дана 16.11.2020. године са почетком у 12,оо часова. У току јавне седнице сва физичка и правна лица која су поднела примедбе и сугестије на изложени материјал у току трајања раног јавног увида моћи ће да их образложе пред Комисијом за планове општине Дољевац.

По завршеном раном јавном увиду, Општинска управа општине Дољевац, Одељење за урбанизам, инспекцијске послове и ванпривредне делатности припрема извештај о обављеном раном јавном увиду.

 

Општинска управа општине Дољевац

                                                                                        Одељење за урбанизам,

                                                                                                          инспекцијске послове

                                                                                                    и ванпривредне делатности

Материјал МХЕ Чапљинац

Материјал МХЕ Чечина

Материјал МХЕ Орљане

Контакт

Телефон:  

018/4-810-054

018/4-810-056

 
Факс: 018/4-810-055  
E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Адреса:

18410 Дољевац, улица Николе Тесле број 121