Јавни оглас ради отуђења непокретности - катастарске парцеле број 2166 КО Белотинац и објеката у јавној својини општине Дољевац, путем прикупљања писмених понуда

На основу члана 40.став 1. тачка 19.Статута општине Дољевац („Службени лист града Ниша“, број 127/2018 и 91/2019), члана 13. Одлуке о прибављању, располагању  и управљању стварима и другим имовинским правима  у јавној својини општине Дољевац („Службени лист града Ниша“, број 13/2019) и члана V Одлуке о покретању поступка отуђења непокретности - катастарске парцеле број 2166 КО Белотинац и објеката у јавној својини општине Дољевац, прикупљањем писмених понуда број 464-55 од 02.10.2020.године, Скупштина општине Дољевац, објављује

ЈАВНИ ОГЛАС

ради отуђењанепокретности -  катастарске парцелеброј 2166 КО Белотинац и објеката у  јавној својини општине Дољевац, путем прикупљања писмених понуда

 

 

 

I              ПРЕДМЕТ ОТУЂЕЊА

 

Предмет отуђења су непокретности  у јавној својини општине Дољевац, и то:

 1. катастарка парцела број 2166 КО Белотинац, општина Дољевац, укупне површине 4.934 м2, као земљиште у грађевинском подручју, уписана у листу непокретности број 98 КО Белотинац, општина Дољевац, као јавна својина општине Дољевац, која се према Информацији о локацији број 353-207 од 11.09.2020. године издатој од стране Општинске управе општине Дољевац, Одељења за урбанизам, инспекцијске послове и ванпривредне делатности, налази у грађевинском реону, одређеним Просторним планом општине Дољевац („Службени лист града Ниша“, број 16/2011 и 91/2019), у делу простора намењеног привредној делатности;
 2. Зграда за производњу и прераду дувана - број објекта 1, површине 217 м2;   
 3. Зграда за производњу и прераду дувана- број објекта  2, површине  256 м2;  
 4. Зграда за производњу и прераду дувана –број објекта 3, површине 139 м2;    
 5. Објекат  за производњу и прераду дувана- број објекта 9, површине  83 м2;  
 6. Објекат за производњу и прераду дувана –број објекта 10, површине 62 м2: 
 7. Објекат за производњу и прераду дувана- број објекта  12, површине 108 м2;              
 8. Помоћна зграда- број објекта 13, површине 198 м2;  
 9. Помоћна зграда - број објекта 14, површине  96 м2,    

Сви постојећи објекти налазе се на кат.парцели број 2166 КО Белотинац, општина Дољевац, уписани су у листу непокретности број 98 КО Белотинац, општина Дољевац, као јавна својина општине Дољевац.

(у даљем тексту: Предмет продаје)

 

II            УСЛОВИ ОТУЂЕЊА

 

Предмет продаје се отуђује у постојећем -"виђеном" стању“, без права купца на накнадне рекламације.

Укупна почетна купопродајна цена Предмета продаје износи  26.768,07 ЕУР.

Коначна купопродајна цена Предмета продаје биће утврђена након спроведеног поступка прикупљања писмених понуда.

Купопродајна цена Предмета продаје утврђена у висини најповољније понуде уплатиће се у динарској противвредности по званичном средњем курсу Народне банке Србије, на дан уплате.

Рок за плаћање купопродајне цене је 15 дана од дана закључења купопродајног уговора.

Трошкови потврде  уговора код јавног бележника и други евентуални трошкови који могу произаћи из реализације овог правног посла падају на терет купца.

 

III           УСЛОВИ ПРИЈАВЉИВАЊА

 

Право учешћа у поступку прикупљања писмених понуда имају сва физичка и правна лица, која  испуњавају услове огласа и која уплате депозит за предметне непокретности.

Подносиоци понуде у обавези су да понуду поднесу на прописаним обрасцима, који се могу преузети на web сајтуопштине Дољевацwww.opstinadoljevac.rs.

Уредна и потпуна писмена понуда мора да садржи:

висину понуђене купопродајне цене изражене у еврима;

потврду о уплати депозита;

Уредна и  потпуна писмена понуда поред осталог, мора да садржи и све податке о подносиоцу понуде и то:

- Понуда  физичког лица мора да садржи: име и презиме, адресу, број личне карте, број телефона, непокретности која је предмет отуђења, износ понуђене купопродајне цене изражене у еврима и број рачуна за враћање депозита,  а ако је лице предузетник, уз понуду се прилаже  оригинални извод из регистра привредних субјеката или потврда да је предузетник уписан у одговарајући регистар, назнаку непокретности која је предмет отуђења, износ понуђене купопродајне цене изражене у еврима и број рачуна за враћање депозита.

- Понуда правног лица мора да садржи: назив, седиште и број телефона,  оригинални извод из регистра привредних субјеката са подацима за то правно лице, не старије од 30 (тридесет) дана, копију уговора о отварању и вођењу рачуна код пословне банке код које има рачун; копију решења о додељеном пореском идентификационом броју – ПИБ; име  и  презиме  лица  овлашћеног за заступање  (директор), са овереном копијом картона депонованих потписа, назнаку непокретности, које су предмет отуђења, износ понуђене купопродајне цене изражене у еврима и број рачуна за враћање депозита.

Заинтересовани  понуђачи у обавези су да  пре истека рока за подношење понуда,  уплате Депозит у износу од 314.762,57 динара, за учешће у поступку на рачун Општинске управе Дољевац , депозитни рачун бр.840-951804-08, модел 97, позив на број 81-038, сврха уплате: ″Уплата депозита за учешће у поступку отуђења непокретности - катастарске парцеле број 2166 КО Белотинац и објеката у јавној својини општине Дољевац,  прикупљањем писмених понуда“.

У случају да подносиоца понуде заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора бити  оверено код јавног бележника.

Пуномоћник може заступати само једног понуђача у поступку прикупљања писмених понуда.

Право учешћа у поступку прикупљања писмених понуда имају само она лица која поднесу благовремену и потпуну понуду.                  

Уколико подносилац благовремене и потпуне понуде не приступи отварању писмених понуда, сматраће се да је одустао од понуде.

 

Рок за подношење понуда је 15 дана, од дана објављивања јавног огласа у дневном листу «Курир»,  односно до26.10.2020.године до 15,00 часова.

 

Заинтересовани понуђачи који су уплатили Депозит, своје понуде достављају у затвореним ковертама са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ – Понуда за отуђење непокретности - катастарске парцеле број 2166 КО Белотинац и објеката у јавној својиниопштине Дољевац, прикупљањем писмених понуда“, на адресу Општинска  управа општине Дољевац, ул. Николе Тесле бр.121, 18410 Дољевац, препорученом пошиљком, или преко писарнице Општинске управе општине Дољевац.

На полеђини коверте видљиво назначити назив, адресу  и контакт телефон подносиоца понуде.

Непотпуне и неблаговремене понуде неће бити разматране.

Понуда  у  којој  цена  није  наведена у еврима,  или  је  дата  описно  неће се разматрати.

Скупштина општине Дољевац задржава право да поништи поступак по Јавном огласу, као и да у случају пријема неодговарајућих и непотпуних понуда не изврши избор најповољнијег понуђача.

Скупштина општине неће сносити никакву одговорност, нити бити дужна да надокнади било какву штету коју би учесник евентуално могао имати поводом учешћа у овом поступку.

 

IV         ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

 

Поступак прикупљања понуда спроводи Комисија за прикупљање понуда за отуђење непокретности у јавној својини општине Дољевац (у даљем тексту: Комисија).

Јавно отварање приспелих  понуда извршиће се комисијски, дана27.10.2020.год. са почетком у 15,00 часова,  на првом спрату, Општинске управе општине Дољевац, у канцеларији бр.11, ул.Николе Тесле бр. 121, 18410 Дољевац.

Услови за спровођење поступка разматрања писмених понуда су испуњени уколико пристигне најмање једна благовремена и потпуна понуда.

Критеријум за оцењивање понуда је: „Висина понуђене купопродајне цене“.

У случају да два или више понуђача понуде исту купопродајну цену, Комисија ће позвати понуђаче који су понудили исти износ купопродајне цене, да у року од 3 (три) дана од дана пријема позива доставе нову понуду, са увећаним износом у односу на претходну понуду, а које понуде ће Комисија отворити и упутити надлежном органу извештај са предлогом за избор најповољнијег понуђача.

Решење о избору најповољнијег понуђача, након спроведеног поступка прикупљања писмених понуда за отуђење непокретности из јавне својине Општине, доноси Скупштина општине Дољевац.

Уговор са најповољнијим понуђачем у име општине Дољевац закључује Председник општине Дољевац, или лице које он овласти, по претходно прибављеном мишљењу Општинског правобраниоца општине Дољевац, најкасније у року од 30 (тридесет) дана од дана коначности Решења Скупштине општине Дољевац о избору најповољнијег понуђача, након спроведеног поступка прикупљања писмених понуда, да се предметнe непокретности у јавној својини општине отуђe најповољнијем понуђачу.

Уколико понуђач чија је понуда проглашена најповољнијом, у року од 8 (oсам) дана од дана пријема позива за закључење уговора, не потпише уговор, сматраће се да је одустао од купопродаје, а на закључење уговора биће позван следећи најповољнији понуђач.

Најповољнијем понуђачу се уплаћени депозит задржава до закључења уговора о купопродаји и исти се урачунава у купопродајну цену.

Депозит се задржава:

 1. Уколико заинтересовано лице уплати депозит, а не поднесе понуду;
 2. Уколико је уплаћен од стране лица које није подносилац понуде;
 3. Уколико  понуђач чија је понуда проглашена најповољнијом, у року од 8 дана од дана пријема позива за закључење уговора, не потпише уговор;
 4. Уколико најповољнији понуђач потпише уговор, а не уплати целокупну купопродајну цену у року од 15 дана од дана закључења уговора.

Депозит се, у случају да понуђач не буде изабран као најповољнији, враћа у року од 10 дана од дана доношења одлуке Скупштине општине Дољевац  о избору најповољнијег понуђача.

Разгледање непокретности, које су предмет отуђења, може се извршити сваког радног дана у времену од 10 – 14 часова уз претходну најаву Одељењу за привреду и финансије, Општинске управе општине Дољевац, позивом на телефон број 018/4810-054, локал бр.12, најкасније један дан, пре разгледања. 

Додатна  обавештења и информацијео јавном огласу могу се добити од Општинске управе општине Дољевац, Одељења за привреду и финансије на телефон број 018/4810-054, локал бр.12., у термину од 08,00-14,00 часова. Контакт особа је: Начелник Одељења за привреду и финансије, дипл.економиста Јовица Пешић.

Јавни оглас објавити у дневном листу „Курир“ и на сајту општине Дољевац www.opstinadoljevac.rs.

Документа:

Оглас у ворд формату

Понуда правног лица

Понуда предузетника

Понуда физичког лица

гис-технологии
ткани для вышивания