Лице за заштиту података о личности

Редни број

Име и презиме  /назив
руковаоца односно oбрађивача

Адреса/

седиште руковаоца
односно oбрађивача

Име и презиме  лица
за заштиту података

Адреса лица за заштиту података

Имејл лица за заштиту података

Број телефона лица за заштиту података

  1.

 Општина Дољевац

 Николе Тесле 121,18410 Дољевац

 Мирјана Младеновић

 Николе Тесле 121,18410 Дољевац, канцеларија бр.11.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 062/254-360, лок.12.

гис-технологии
ткани для вышивания