Јавни оглас

На основу члана 5, 10, 14, 15 и члана 21. Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“, број 104/2009 и 99/2011), члана 5. Упутства о начину ажурирања бирачких спискова („Службени гласник РС“, бр. 42/2000 и 118/2003) и Одлуке о расписивању избора за Народне посланике ПР број 43, од 04.03.2016.год., („Службени гласник РС“ бр.21/2016, Одељење за општу управу и ванпривредне делатности Општинске управе општине Дољевац објављује

 

Ј  А  В  Н  И    О  Г  Л  А  С

 

 

          Обавештавају се грађани општине Дољевац да могу извршити увид у део бирачког списка за подручје општине Дољевац, за предстојеће изборе за Народне посланике који ће се одржати 24.априла 2016.год., у циљу провере личних података уписаних у бирачки списак.

Део бирачког списка који се води за подручје општине Дољевац, биће изложен на увид грађанима општине Дољевац, у згради седишта општине Дољевац, Николе Тесле 121, у просторијама општинске управе општине Дољевац на шалтеру бр. 6, у времену од 07,00 до 15,00 часова, сваког дана осим недеље.

Увид у део бирачког списка се остварује на основу захтева бирача и у складу са законом који уређује заштиту података о личности, а врши се уношењем јединственог матичног броја грађанина и имена и презимена грађанина и других података који омогућавају аутоматску претрагу података о бирачу у јединственом бирачком списку.

            Увид у бирачки списак, у складу са законом који уређује заштиту података о личности, може се извршити и електронским путем на званичној интернет страници Министарства за државну управу и локалну самоуправу, уношењем података о јединственом матичном броју грађана, као и слањем СМС поруке са овим податком на број телефона који се објављује у средствима јавног информисања и на званичној интернет страници Министарства.

            Од проглашења изборне листе, право на увид у бирачки списак има и подносилац изборне листе или лице које он овласти у складу са законом и то на исти начин и по истом поступку као и грађани.

            Сваки грађанин може тражити увид у бирачки списак и поднети захтев за упис, брисање, измену, допуну или исправку бирачког списка ако он или други грађанин није уписан у бирачки списак или је уписан а нема бирачко право или нема бирачко право на подручју општине у којој је уписан у бирачки списак или ако неки од података из бирачког списка није правилно уписан.

 Од проглашења изборних листи, право на увид и на подношење захтева за измену бирачког списка имају и подносиоци изборних листи, по истом поступку по коме то право имају и грађани и то у времену од 07,00 до 15,00 часова, сваког дана осим недеље, уз захтев се прилажу овлашћење и потребни докази.

            Интерно расељено лице уписује се у бирачки списак према месту у коме је пријављено као интерно расељено лице и може тражити упис, брисање, измену, исправку или допуну у бирачком списку према месту у коме је пријављено као интерно расељено лице.

Обавештавају се бирачи, да Општинској управи општине Дољевац, најкасније 5 дана пре дана закључивања бирачког списка могу поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће на изборима за Народне посланике, гласати према месту боравишта у земљи.

            Обавештавају се бирачи, да Општинској управи општине Дољевац, најкасније 5 дана пре дана закључивања бирачког списка могу поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће на изборима за Народне посланике, гласати у иностранству.

            Грађани општине Дољевац, као и интерно расељена лица, који стичу пунолетство до 24.априла  2016.год. могу извршити увид у бирачки списак и тражити упис, брисање, измену, исправку или допуну  бирачког списка, уз прилагање доказа.

            Захтев за упис, брисање, исправку или допуну подноси се писмено Одељењу за општу управу и ванпривредне делатности Општинске управе општине Дољевац (шалтер бр. 6) све до закључења бирачког списка до 08. априла 2016.год. до 24,00 часова. Уз захтев се прилажу потребни докази.

            Одељење за општу управу и ванпривредне делатности Општинске управе општине Дољевац, донеће решење по захтеву из става 5. овог јавног огласа у року од 24 часа од дана пријема захтева. На решење општинске управе подносилац захтева може поднети жалбу министарству надлежном за послове управе у року од 24 часа од дана када је решење примио. Министарство надлежно за послове управе у року од 48 часова доноси решење на жалбу из претходног става.

Против решења које министарство надлежно за послове управе донело по жалби из става 6. овог огласа може се поднети тужба Управном суду у року од 24 часа од дана када је решење примљено. Управни суд по тужби одлучује у року од 48 сати.

            По закључењу бирачког списка грађани и подносиоци изборних листи могу захтевати од министарства надлежног за послове управе доношење одлуке о изменама у бирачком списку (упису и брисању бирача из бирачког списка или измену, исправку и допуну неког податка у бирачком списку), најкасније до 72 часа пре дана избора. 

            Решење на коме се заснива измена у бирачком списку спроводи по службеној дужности орган који је решење донео.                                                       

    Број  013-5/2016

  У Дољевцу 04.03.2016.                

Одељење за општу управу

                                            и ванпривредне делатности

Општинске управе општине Дољевац

Оглас у ПДФ формату можете преузети овде>>>>>

гис-технологии
ткани для вышивания