КОНКУРС за суфинансирање пројекта за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Дољевац у 2016. години

На основу члана 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, број 83/2014 и 58/2015) и Одлуке о буџету општине Дољевац за 2016 годину („Службени лист града Ниша“, број 106/2015), председник општине Дољевац расписује

 

К О Н К У Р С

за суфинансирање пројекта за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Дољевац у 2016. години

 

I НАМЕНА СРЕДСТАВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА 

 

Конкурс за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Дољевац за 2016. годину  расписује се за суфинансирање производње радио медијских садржаја из области јавног интереса на територији општине Дољевац.

Циљеви конкурса: подршка остваривању права грађана на јавно информисање; развој медијског плурализма; подстицај медијског стваралаштва у области културе, науке, образовања, физичке културе и др; подршка медијског стваралаштва и остваривање права на информисање у свим областима јавног живота посебних, а нарочито заштићених група.

 

II ИЗНОС СРЕДСТАВА КОЈА СУ ОПРЕДЕЉЕНА ЗА КОНКУРС

 

Висина средстава предвиђених за пројекте/програме производње радио медијских садржаја износе 900.000,00 динара.

Учесник конкурса може поднети захтев за суфинансирање пројекта у износу до највише 80% вредности предложеног пројекта, односно највише до износа утврђеног конкурсом.

 

III ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ

 

На конкурс могу учествовати:

 1. издавач медија чији је  медиј уписан у Регистар медија, односно Регистар јавних гласила у Агенцији за привредне регистре;
 2. правно лице, односно предузетник који се бави производњом радио медијских садржаја и који приложи доказ да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован путем медија.

Право учешћа на Конкурсу немају издавачи који се финансирају из јавних прихода.

Учесник Конкурса може конкурисати само са jедним проjектом.

Конкурс се расписује за суфинансирање пројекта чија реализација не може бити дужа од годину дана.

 

IV КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА

 

Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на Конкурс су:

-ОСНОВНИ КРИТЕРИЈУМИ-

 

1.  Мера   у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни   интерес у области јавног информисања:

1.1. у којој мери су предложена пројектна активност и изложени циљеви њене реализације релевантни за остваривање намене конкурса;

1.2. у којој мери је вероватно да ће предложене пројектне активности довести до остваривања постављеног циља  (могу се утврдити  на основу начина на који је објашњена веза између активности и циљева, прецизности индикатора успеха, квалитета предложеног метода евалуације, претходног искуства кључних чланова пројектног тима и других чинилаца које може да одреди орган који расписује конкурс);

1.3.  у којој мери однос између предложених трошкова и очекиваних резултата указује да би коришћењем буџетских средстава на најрационалнији начин био остварен јавни интерес.

 

2.  Мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима:

2.1. да ли су учеснику конкурса изречене мере од стране државних органа,  регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда.

2.2. доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности које гарантују да се сличан случај неће поновити;

 

-ПОСЕБНИ КРИТЕРИЈУМИ-

 

 1. доказ о постојању дописништва на територији општине Дољевац
 2. важећа дозвола РРА за емитовање за подручје општине Дољевац за емитента чије је седиште на територији општине Дољевац;

3. техничка и кадровска опремљеност на територији општине Дољевац

4. сарадња са општином Дољевац у претходном периоду

 

V РОКОВИ

 

Пријаве на Конкурс подносе се у року од 15 дана од дана објављивања у дневном листу „Народне новине“  и на сајту општине Дољевац www.opstinadoljevac.rs. Односно најкасније до 08.03.2016. године.

 

Корисник средстава је дужан да извештај о реализацији утрошених средстава достави до 31.12.2016. године.

 

 

VI ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ПРИЛАЖЕ ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКАТА

 

Учесник конкурса је обавезан да попуњен образац за учешће на Конкурсу достави у два примерака. Образац се преузима са сајта општине Дољевац www.opstinadoljevac.rs

 

Учесник Конкурса је обавезан да приложи и копије следећих докумената у једном примерку:

 1.  решење о регистрациjи правног лица или предузетника у Агенциjи за привредне регистре;
 2. решење о регистрацији из Регистра медија односно Регистра јавних гласила у Агенцији за привредне регистре;
 3. дозвола за емитовање радио програма издата од Регулаторног тела за електронске медије;
 4. 4.    оверена изjава/сагласност медија (или више њих) да ће програмски садржаj         бити емитован/објављен у том медију;
 5. 5.   визуелни приказ предложеног медијског садржаја (џингл и сл);
 6. 6.  податке о техничким, кадровским и просторним капацитетима;
 7. 7.  доказ о постојању дописништва на територији општине Дољевац;
 8. 8.  доказ о сарадњи са општином Дољевац у претходном периоду;
 9. 9.   доказ о уплати Републичке административне таксе од 300,00 динара на рачун 840-742221843-57, модел 97, позив на броj 50-016 намена Тарифни броj 1 Закон о републичким административним таксама, („Сл.гласник РС“, бр. 43/03, 51/03-испр., 61/05, 101/05-др.закон, 5/09, 54/09, 50/11 и 70/11-усклађени дин.изн., 55/12-усклађени дин.изн.,93/12,47/13-усклађени дин.изн., 65/13-др.закон, 57/14 – усклађени дин.изн., 45/2015-усклађени дин.изн., 83/2015 и 112/2015)

 

VII ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У РАДУ КОМИСИЈЕ

 

Позивају се новинарска и медијска удружења, регистрована најмање три године пре датума расписивања Конкурса, да предложе чланове конкурсне комисије. Позивају се и медијски стручњаци заинтересовани за учешће у раду комисије да се писаним путем обрате општини Дољевац. Уз предлог за чланове комисије доставити и кратке биографије. Предлоге слати до закључења Конкурса.

Чланове конкурсне Комисије именује председник општине.

 

VIII ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

 

Конкурс и Образац за пријаву обjављују се и на веб-сајту општине Дољевац и у дневном листу „Народне новине“ , где су видљиви и доступни све време трајања Конкурса.

Решење о суфинансирању пројеката по расписаном конкурсу, биће обjављено на интернет страници општине Дољевац  www.opstinadoljevac.rs  и достављено свим учесницима конкурса у електронској форми.

Конкурсни материјал се не враћа.

Пријаве које стигну ван прописаног рока или на погрешном обрасцу, неће бити разматране.

Пријава на конкурс са пратећом документацијом се подноси у затвореној коверти на адресу општина Дољевац, ул. Николе Тесле бр.121, 18410 Дољевац са назнаком: ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА, или предати лично на писарници Општинске управе општине Дољевац.

Додатне информациjе се могу добити радним даном од 07 до 15 часова на телефоне:  018/4-810-054 и 018/4-810-056.

Контакт особа је Властимир Анђелковић.

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Горан Љубић

Обрасци за преузимње:

Образац 1.1. - Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања

Образац 1.2. - Буџет пројекта

Образац 2 - Наративни и финансијкси извештај

гис-технологии
ткани для вышивания