Обавештење о резултатима јавног огласа за давање у закуп пословног простора

На основу члана 32. Одлуке о прибављању и располагању  стварима у јавној својини  општине Дољевац (''Службени лист Града Ниша'', бр. 69/14), обавештавамо вас да је Комисија за прикупљање писмених понуда по спроведеном поступку по јавном огласу за давање у закуп  пословног простора у јавној својини општине Дољевац, у првој зони, површине 715 м2, на кп. бр. 2643/1 КО Кочане, уписана у листу непокретности 453 КО Кочане, путем прикупљања писмених понуда  објављеном  у дневном листу ''Народне новине'', дана 07.11.2014. године,  утврдила  да је  најповољнија  писмена понуда понуђача ''СЕМЕНАРНА'' д.о.о. Ниш.

гис-технологии
ткани для вышивания