Јавни оглас за давање у закуп пословног простора путем прикупљања писмених понуда

На основу члана 7. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“ бр.24/2012) и члана 26.ст.4. Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Дољевац („Службени лист града Ниша“ бр. 69/14 ),

            Комисија за спровођење поступка прикупљања писмених понуда за давање у закуп пословног простора општине Дољевац, расписује

 

 

ЈАВНИ  ОГЛАС

за давање у закуп  пословног простора  путем прикупљања писмених понуда

           

Општина Дољевац даје у закуп  пословну  простор, који је у јавној својини општине Дољевац.

Давање у закуп  пословног простора  обавиће се  путем прикупљања писмених понуда.

            Пословни простор, који се даје у закуп налази се у Кочану, у првој зони,   површине 715 м2, на кп. број 2643/1 КО Кочане , уписана у листу непокретности бр.453 КО Кочане.

            Пословни простор даје се у закуп на период од 5 година.

            Пословни простор се издаје за обављање трговинске и  производне делатности.

Разматрање приспелих понуда обавиће се дана 06.11.2014.године у 12.15 часова у просторијама  Општинске управе општине Дољевац, канцеларија бр. 22.

Понуда се доставља Комисији за спровођење поступка давања у закуп пословног простора у јавној својини општине Дољевац, лично преко  писарнице Општинске управе општине Дољевац, ул. Николе Тесле бр. 121, Дољевац, или препорученом пошиљком, најкасније до 06.11.2014. године до 12,00 часова.

Понуда се доставља у затвореној коверти са назнаком “не отварати - понуда на оглас за давање у закуп пословног простора“.

На полеђини коверте видљиво назначити назив, адресу и контакт телефон подносиоца понуде.

Понуда је непотпуна ако не садржи све што је прописано, ако нису приложене све исправе како је предвиђено у огласу или су подаци дати супротно објављеним условима.

Благовременом се сматра понуда за давање у закуп пословног простора у својини општине Дољевац,  приспела у општини, до дана и сата датог у јавном огласу, без обзира на начин достављања.

По истеку рока за прикупљање писмених понуда, не могу се подносити нове понуде, нити мењати и допуњавати понуде послате у року.

Увид у документацију у вези са пословним простором који се даје у закуп, може се извршити у просторијама  Општинске управе општине Дољевац, канцеларији бр. 22, сваког радног дана од 12-14 часова, од наредног дана од дана објављивања јавног огласа.

Почетна висина закупнине по којој се пословни простор издаје у закуп је 80 динара по м2.

             

              Критеријум за оцењивање понуда је највиша понуђена закупнина.

 

Износ депозита одређује се  у висини две почетне месечне закупнине.

 

Учесник огласа депозитом  јемчи да ће закључити уговор о закупу, уколико његова понуда у поступку по огласу буде утврђена као најповољнија.

 

Депозит се уплаћује на посебан рачун општине бр.840-951804-08 , модел 97,  позив на број 81-038.Учесник уз понуду мора доставити потврду о уплати депозита.

 

Учесници који нису успели у поступку прикупљања писмених понуда имају право на повраћај положеног депозита у року од 8 дана од дана спровођења поступка прикупљања писмених понуда, без обрачунате камате, умањене за 5% на име трошкова спровођења поступка по огласу.

 

Учесник огласа са утврђеном најповољнијом понудом има право на повраћај положеног депозита у року од 3 дана од дана потписивања уговора о закупу, без обрачунате камате, умањене за 5% на име трошкова спровођења поступка по огласу.

 

Уколико учесник огласа са утврђеном најповољнијом понудом одустане од закључења уговора о закупу, нема право на повраћај положеног депозита.

Понуда која се доставља обавезно садржи: доказ о уплати депозита, износ закупнине која се нуди, за физичка лица: име и презиме, адресу, број личне карте, јединствени матични број грађана, за предузетнике: име и презиме предузетника, адресу, број личне карте, јединствени број грађана, назив радње, матични број, за правна лица: назив и седиште, копију решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа, као и пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве.

Подносиоци неблаговремене или непотпуне понуде не могу учествовати у поступку прикупљања писмених понуда, а непотпуне и неблаговремене понуде се одбацују.

Поступак прикупљања понуда за давање у закуп пословног простора у јавној својини општине Дољевац, спровешће Комисија за спровођенје поступка давања у закуп пословног простора у јавној својини општине Дољевац.

Поступак прикупљања писмених понуда спровешће се ако се пријави најмање један учесник.

Избор најповољнијег понуђача врши се применом критеријума висине понуђене закупнине.

Уколико у поступку два или више понуђача понуде исти износ закупнине, Комисија задржава право да избор најповољнијег понуђача изврши по слободном уверењу.

По окончању поступка прикупљања писмених понуда, уговор о закупу пословног простора се закључује са учесником огласа са утврђеном најповољнијом писменом понудом.

Лице коме се пословни простор у јавној својини општине Дољевац даје у закуп је  дужно да закључи уговор о закупу пословног простора са ЈП „Дирекција за изградњу општине Дољевац“ Дољевац, најкасније у року од 8 дана од дана пријема коначног решења.

Рок за подношење понуда се утврђује на 30 дана од дана објављивања јавног огласа у дневном листу «Народне новине».

Јавни оглас се налази и на сајту општине Дољевац www.opstinadoljevac.rs.

Ближа обавештења у вези са јавним огласом могу се добити у Општинској управи општине Дољевац, Николе Тесле 121 или на телефон 018/810-054.

гис-технологии
ткани для вышивания