Контролне листе

Унапреди пословање предузећа

Укидање печата

Планови рада и извештаји о раду

Годишњи план просветне инспекције

Извештај о раду просветне инспекције за 2019. годину

План рада просветне инспекције за 2020. годину

План рада грађевинског инспектора за 2020. годину

Извештај о раду грађевинског инспектора за 2019. годину

План рада пореске инспекције за 2020. годину

План рада пореске инспекције за 2019. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2020. годину

План рада комуналне инспекције за 2020. годину

Извештај о раду инспектора за заштиту животне средине за 2019. годину

Извештај о раду комуналног инспектора за 2019. годину

План рада грађевинске инспекције за 2019. годину

Извештај о раду грађевинског инспектора за 2018. годину

План рада грађевинске инспекције за 2018. годину

Извештај о раду комуналног инспектора за 2017. годину

Извештај о раду инспектора за заштиту животне средине за 2017. годину

План рада комуналне инспекције за 2018. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2018. годину

Аква парк Дољевац

Програм пописа по зонама незаконито изграђених објеката

Регистрација стамбених зграда

Комплетну докумнетацију за регистрацију стамбених зграда можете преузети на следећем линку:::::

EU PRO

Линкови

 

 

Јавни оглас за давање у закуп пословног простора путем прикупљања писмених понуда

На основу члана 7. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“ бр.24/2012) и члана 26.ст.4. Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Дољевац („Службени лист града Ниша“ бр. 69/14 ),

            Комисија за спровођење поступка прикупљања писмених понуда за давање у закуп пословног простора општине Дољевац, расписује

 

 

ЈАВНИ  ОГЛАС

за давање у закуп  пословног простора  путем прикупљања писмених понуда

           

Општина Дољевац даје у закуп  пословну  простор, који је у јавној својини општине Дољевац.

Давање у закуп  пословног простора  обавиће се  путем прикупљања писмених понуда.

            Пословни простор, који се даје у закуп налази се у Кочану, у првој зони,   површине 715 м2, на кп. број 2643/1 КО Кочане , уписана у листу непокретности бр.453 КО Кочане.

            Пословни простор даје се у закуп на период од 5 година.

            Пословни простор се издаје за обављање трговинске и  производне делатности.

Разматрање приспелих понуда обавиће се дана 06.11.2014.године у 12.15 часова у просторијама  Општинске управе општине Дољевац, канцеларија бр. 22.

Понуда се доставља Комисији за спровођење поступка давања у закуп пословног простора у јавној својини општине Дољевац, лично преко  писарнице Општинске управе општине Дољевац, ул. Николе Тесле бр. 121, Дољевац, или препорученом пошиљком, најкасније до 06.11.2014. године до 12,00 часова.

Понуда се доставља у затвореној коверти са назнаком “не отварати - понуда на оглас за давање у закуп пословног простора“.

На полеђини коверте видљиво назначити назив, адресу и контакт телефон подносиоца понуде.

Понуда је непотпуна ако не садржи све што је прописано, ако нису приложене све исправе како је предвиђено у огласу или су подаци дати супротно објављеним условима.

Благовременом се сматра понуда за давање у закуп пословног простора у својини општине Дољевац,  приспела у општини, до дана и сата датог у јавном огласу, без обзира на начин достављања.

По истеку рока за прикупљање писмених понуда, не могу се подносити нове понуде, нити мењати и допуњавати понуде послате у року.

Увид у документацију у вези са пословним простором који се даје у закуп, може се извршити у просторијама  Општинске управе општине Дољевац, канцеларији бр. 22, сваког радног дана од 12-14 часова, од наредног дана од дана објављивања јавног огласа.

Почетна висина закупнине по којој се пословни простор издаје у закуп је 80 динара по м2.

             

              Критеријум за оцењивање понуда је највиша понуђена закупнина.

 

Износ депозита одређује се  у висини две почетне месечне закупнине.

 

Учесник огласа депозитом  јемчи да ће закључити уговор о закупу, уколико његова понуда у поступку по огласу буде утврђена као најповољнија.

 

Депозит се уплаћује на посебан рачун општине бр.840-951804-08 , модел 97,  позив на број 81-038.Учесник уз понуду мора доставити потврду о уплати депозита.

 

Учесници који нису успели у поступку прикупљања писмених понуда имају право на повраћај положеног депозита у року од 8 дана од дана спровођења поступка прикупљања писмених понуда, без обрачунате камате, умањене за 5% на име трошкова спровођења поступка по огласу.

 

Учесник огласа са утврђеном најповољнијом понудом има право на повраћај положеног депозита у року од 3 дана од дана потписивања уговора о закупу, без обрачунате камате, умањене за 5% на име трошкова спровођења поступка по огласу.

 

Уколико учесник огласа са утврђеном најповољнијом понудом одустане од закључења уговора о закупу, нема право на повраћај положеног депозита.

Понуда која се доставља обавезно садржи: доказ о уплати депозита, износ закупнине која се нуди, за физичка лица: име и презиме, адресу, број личне карте, јединствени матични број грађана, за предузетнике: име и презиме предузетника, адресу, број личне карте, јединствени број грађана, назив радње, матични број, за правна лица: назив и седиште, копију решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа, као и пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве.

Подносиоци неблаговремене или непотпуне понуде не могу учествовати у поступку прикупљања писмених понуда, а непотпуне и неблаговремене понуде се одбацују.

Поступак прикупљања понуда за давање у закуп пословног простора у јавној својини општине Дољевац, спровешће Комисија за спровођенје поступка давања у закуп пословног простора у јавној својини општине Дољевац.

Поступак прикупљања писмених понуда спровешће се ако се пријави најмање један учесник.

Избор најповољнијег понуђача врши се применом критеријума висине понуђене закупнине.

Уколико у поступку два или више понуђача понуде исти износ закупнине, Комисија задржава право да избор најповољнијег понуђача изврши по слободном уверењу.

По окончању поступка прикупљања писмених понуда, уговор о закупу пословног простора се закључује са учесником огласа са утврђеном најповољнијом писменом понудом.

Лице коме се пословни простор у јавној својини општине Дољевац даје у закуп је  дужно да закључи уговор о закупу пословног простора са ЈП „Дирекција за изградњу општине Дољевац“ Дољевац, најкасније у року од 8 дана од дана пријема коначног решења.

Рок за подношење понуда се утврђује на 30 дана од дана објављивања јавног огласа у дневном листу «Народне новине».

Јавни оглас се налази и на сајту општине Дољевац www.opstinadoljevac.rs.

Ближа обавештења у вези са јавним огласом могу се добити у Општинској управи општине Дољевац, Николе Тесле 121 или на телефон 018/810-054.

Контакт

Телефон:  

018/4-810-054

018/4-810-056

 
Факс: 018/4-810-055  
E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Адреса:

18410 Дољевац, улица Николе Тесле број 121