Јавни позив за достављање захтева за остваривање права коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде ради израде Предлога годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Дољевац

На основу члана 61. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон и 41/09) и Решења Општинског већа општине Дољевац број 02-36 од 06.06.2014.године Комисија за израду Предлога годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Дољевац за период од 2015. до 2018. године објављује

 


ЈАВНИ ПОЗИВ
за достављање захтева за остваривање права коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде ради израде Предлога годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Дољевац за 2015. годину

 

  1. ПОЗИВАЈУ СЕ образовне установе – школе, стручне пољопривредне службе, социјалне установе, високообразовне установе – факултети и научни институти чији је оснивач држава, установе за извршење кривичних санкција и правна лица у државној својини регистрована за послове у области шумарства (у даљем тексту: установе) да доставе захтев за остваривање права коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде на територији општине Дољевац за 2015. годину, Комисији за израду Предлога годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Дољевац за  период од 2015. до 2018. године (у даљем тексту: комисија), у површини која је примерена делатности којом се баве (образовне установе – школе, стручне пољопривредне службе, социјалне установе највише до 100 хектара, а високообразовне установе – факултети и научни институти чији је оснивач држава, установе за извршење кривичних санкција и правна лица у државној својини регистрована за послове у области шумарства највише до 1.000 хектара), ради израде Предлога годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Дољевац за 2015. годину.
  2. Потребна документација:

1. образац захтева који мора бити читко попуњен у целости, потписан и оверен печатом;
2. акт о оснивању установе, односно извод из привредног регистра за правно лице (не старији од шест месеци);

3. препис листа непокретности (ако је успостављен нови операт) односно препис поседовног листа (ако није успостављен нови операт), односно извод из земљишних књига (где није успостављен катастар непокретности), за све катастарске парцеле које су предмет захтева (не старији од шест месеци) и
4. изјава подносиоца захтева коју површину пољопривредног земљишта у државној својини користи без плаћања накнаде (по члану 61. Закона о пољопривредном земљишту) на територији Републике Србије.
Докази о испуњавању услова из овог јавног позива достављају се у обичним, неовереним копијама које морају бити јасно видљиве, при чему комисија задржава право да у случају потребе затражи достављање оригинала или оверене копије достављених доказа.

Образац захтева се може преузети сваког радног дана од 8 до 15 часова, у просторијама Општинске управе општине Дољевац, Одељењу за привреду и финансије или са интернет- презентације општине Дољевац www.opstinadoljevac.rs . Додатне информације се могу добити на телефон број 018/810-054.

  1. Рок за достављање захтева и потребне документације из тачке II овог позива је 30. октобар 2014. године. Захтев приспео по истеку датума одређеног у овом јавном позиву сматраће се неблаговременим и комисија ће га неотвореног вратити подносиоцу. 
  2. Захтев са потребном документацијом подноси се непосредно на писарници или поштом, у затвореној коверти са назнаком на предњој страни „Право коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде за 2015. годину” за Комисију за израду Предлога годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Дољевац  за период од 2015. до 2018. године, на адресу: Општинска управа општине Дољевац, Одељење за привреду и финансије, ул. Николе Тесле број 121, 18410 Дољевац. На полеђини коверте наводи се назив и адреса подносиоца захтева.
  3.  Контакт особе за све информације у вези са овим јавним позивом је начелник Одељења за привреду и финансије Општинске управе општине Дољевац дипл.оецц. Јовица Пешић, тел. 018/810-054, канцеларија 11.
  4. Овај јавни позив објављен је на интернет-страници општине Дољевац: www.opstinadoljevac.rs, огласној табли општине и огласним таблама месних канцеларија.

Захтев - закуп земљишта без накнаде

гис-технологии
ткани для вышивания