Јавни конкурс за суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса у области афирмације и развоја спорта, у општини Дољевац за 2014. годину

 

Јавни конкурс

за суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса у области афирмације и развоја спорта, у општини Дољевац за 2014. годину

 

 

I  - ОБЛАСТ И ИЗНОС СРЕДСТАВА ЗА КОЈИ СЕ РАСПИСУЈЕ КОНКУРС

 

Општина Дољевац ће суфинансирати програме / пројекте од јавног интереса у области афирмације и развоја спорта у општини Дољевац за 2014. годину, који се односе на:

 1. Унапређење шлолског спорта на територији општине Дољевац
 2. Унапређење спортских објеката на територији општине Дољевац
 3. Унапређење такмичарског  и рекреативног спорта  на територији општине Дољевац
 4. Функционисање и унапређење рада спортских савеза на територији општине Дољевац

 

                Укупан износ средстава намењених суфинансирању програма / пројекта од јавног интереса у области афирмације и развоја спорта, у општини дољевац за 2014. годину, утврђен је Одлуком о буџету општине Дољевац за 2014. годину («Сл. лист града Ниша», бр.97/ 2013),у износу од 7.900.000,00 динара.

Подносилац пријаве може да поднесе само један предлог програма / пројекта од јавног интереса, који се односи на један или више наведених приоритета у оквиру овог Конкурса.

 

II  - КРИТЕРИЈУМИ КОЈЕ  ПРЕДЛАГАЧ ПРОГРАМА / ПРОЈЕКАТА ТРЕБА ДА ИСПУНИ

На конкурсу могу да учествују  сва спортска удружења, спортски савези и организације које доприносе развоју спорта.

 

III - РОК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА / ПРОЈЕКАТА:

Средства се додељују за програме / пројекте који ће трајати минимално 6 месеци, а максимално до краја  2014. године.

 

IV ОБАВЕЗНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ТРЕБА ДОСТАВИТИ:

Предлагач програма / пројекта обавезан је да достави следећу документацију:

 1. Образац пријаве програма / пројекта од јавног интереса у општини Дољевац, за 2014. годину
  1. попуњен образац наративног буџета програма / пројекта
  2. попуњен  табеларни преглед буџета пројекта,
  3. оверену фотокопију извода из статута удружења у коме је утврђено да се циљеви удружења остварују у области у којој се програм / пројекат реализује;
  4. доказ о ликвидности удружења односно извештај о завршном рачуну за претходну годину

 

V НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА НА КОНКУРС

Оверена и одштампана пријава обавезне конкурсне документације, електронска верзија конкурсне документације и пожељна пратећа документација доставља се у затвореној коверти са назнаком „За конкурс – не отварати“ на пошти или писарници општине Дољевац на адреси Општинска управа општине Дољевац - Комисији за избор програма и пројеката од јавног интереса, ул. Николе Тесле бр.121, 18410 Дољевац.

VI - РОКОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА НА ЈАВНИ ПОЗИВ / КОНКУРС И ОДЛУЧИВАЊЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА

                1. Рок за подношење пријаве и предлога програма / пројекта на овај јавни позив / конкурс је 15  дана од дана објављивање јавног конкурса на сајту општине Дољевац www.opstinadoljevac.rs .

2. Благовременом доставом сматра се пријава предата на писарници општине, односно препоручена пошиљка предата пошти најкасније до истека последњег дана утврђеног рока за предају конкурсне документације (печат поште), без обзира на датум приспећа.

Неблаговремене и непотпуне пријаве Комисија неће разматрати.

3. Листа вредновања и рангирања пријављених програма / пројеката, коју утврђује конкурсна комисија, биће објављена на званичној интернет страници општине Дољевац  (у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава.

4. Одлука о избору програма / пројеката којима се из буџета општине Дољевац, додељују средства,  биће објављена у року од 30 дана од дана утврђивања листе вредновања и рангирања пријављених програма / пројеката.

Конкурсну документацију може се преузети са следећих линкова:

Наративни буџет

Образац буџета пројекта

Образац пријаве програма и пројекта од јавног интереса у општини Дољевац

Текст огласа у word формату

 Рок за подношење пријава је 21.01.2014. године.

За додатне информације можете се обратити на број телефона 018/810-054, или путем електронске поште на адресу This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

гис-технологии
ткани для вышивания