Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде

Упутство катастар загађивача

Контролне листе

Унапреди пословање предузећа

Укидање печата

Планови рада и извештаји о раду

Годишњи план просветне инспекције

Извештај о раду просветне инспекције за 2019. годину

План рада просветне инспекције за 2020. годину

План рада грађевинског инспектора за 2020. годину

Извештај о раду грађевинског инспектора за 2019. годину

План рада пореске инспекције за 2020. годину

План рада пореске инспекције за 2019. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2020. годину

План рада комуналне инспекције за 2020. годину

Извештај о раду инспектора за заштиту животне средине за 2019. годину

Извештај о раду комуналног инспектора за 2019. годину

План рада грађевинске инспекције за 2019. годину

Извештај о раду грађевинског инспектора за 2018. годину

План рада грађевинске инспекције за 2018. годину

Извештај о раду комуналног инспектора за 2017. годину

Извештај о раду инспектора за заштиту животне средине за 2017. годину

План рада комуналне инспекције за 2018. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2018. годину

Аква парк Дољевац

EU PRO

Линкови

 

 

Програм пописа по зонама незаконито изграђених објеката

Регистрација стамбених зграда

Комплетну докумнетацију за регистрацију стамбених зграда можете преузети на следећем линку:::::

Јавни конкурс за суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса у области афирмације и развоја спорта, у општини Дољевац за 2014. годину

 

Јавни конкурс

за суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса у области афирмације и развоја спорта, у општини Дољевац за 2014. годину

 

 

I  - ОБЛАСТ И ИЗНОС СРЕДСТАВА ЗА КОЈИ СЕ РАСПИСУЈЕ КОНКУРС

 

Општина Дољевац ће суфинансирати програме / пројекте од јавног интереса у области афирмације и развоја спорта у општини Дољевац за 2014. годину, који се односе на:

 1. Унапређење шлолског спорта на територији општине Дољевац
 2. Унапређење спортских објеката на територији општине Дољевац
 3. Унапређење такмичарског  и рекреативног спорта  на територији општине Дољевац
 4. Функционисање и унапређење рада спортских савеза на територији општине Дољевац

 

                Укупан износ средстава намењених суфинансирању програма / пројекта од јавног интереса у области афирмације и развоја спорта, у општини дољевац за 2014. годину, утврђен је Одлуком о буџету општине Дољевац за 2014. годину («Сл. лист града Ниша», бр.97/ 2013),у износу од 7.900.000,00 динара.

Подносилац пријаве може да поднесе само један предлог програма / пројекта од јавног интереса, који се односи на један или више наведених приоритета у оквиру овог Конкурса.

 

II  - КРИТЕРИЈУМИ КОЈЕ  ПРЕДЛАГАЧ ПРОГРАМА / ПРОЈЕКАТА ТРЕБА ДА ИСПУНИ

На конкурсу могу да учествују  сва спортска удружења, спортски савези и организације које доприносе развоју спорта.

 • Који  су регистровани у складу са Законом о удружењима („Службени гласник РС“, бр. 51/09),
 • Који  су регистровани на територији општине Дољевац
 • који програм / пројекат реализују на територији општине Дољевац;
 • који су директно одговорни за припрему и извођење програма / проjекта;
 • који су поднели годишњи извештај за претходну буџетску годину у складу са уговором о реализацији   програмских / пројектних активности, а уколико су били носиоци програма / пројекта претходне године, и ако су остварени очекивани резултати реализације програма / пројекта, односно они који су поднели годишњи финансијски извештај Агенцији за привредне регистре;

 

III - РОК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА / ПРОЈЕКАТА:

Средства се додељују за програме / пројекте који ће трајати минимално 6 месеци, а максимално до краја  2014. године.

 

IV ОБАВЕЗНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ТРЕБА ДОСТАВИТИ:

Предлагач програма / пројекта обавезан је да достави следећу документацију:

 1. Образац пријаве програма / пројекта од јавног интереса у општини Дољевац, за 2014. годину
  1. попуњен образац наративног буџета програма / пројекта
  2. попуњен  табеларни преглед буџета пројекта,
  3. оверену фотокопију извода из статута удружења у коме је утврђено да се циљеви удружења остварују у области у којој се програм / пројекат реализује;
  4. доказ о ликвидности удружења односно извештај о завршном рачуну за претходну годину

 

V НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА НА КОНКУРС

Оверена и одштампана пријава обавезне конкурсне документације, електронска верзија конкурсне документације и пожељна пратећа документација доставља се у затвореној коверти са назнаком „За конкурс – не отварати“ на пошти или писарници општине Дољевац на адреси Општинска управа општине Дољевац - Комисији за избор програма и пројеката од јавног интереса, ул. Николе Тесле бр.121, 18410 Дољевац.

VI - РОКОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА НА ЈАВНИ ПОЗИВ / КОНКУРС И ОДЛУЧИВАЊЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА

                1. Рок за подношење пријаве и предлога програма / пројекта на овај јавни позив / конкурс је 15  дана од дана објављивање јавног конкурса на сајту општине Дољевац www.opstinadoljevac.rs .

2. Благовременом доставом сматра се пријава предата на писарници општине, односно препоручена пошиљка предата пошти најкасније до истека последњег дана утврђеног рока за предају конкурсне документације (печат поште), без обзира на датум приспећа.

Неблаговремене и непотпуне пријаве Комисија неће разматрати.

3. Листа вредновања и рангирања пријављених програма / пројеката, коју утврђује конкурсна комисија, биће објављена на званичној интернет страници општине Дољевац  (у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава.

4. Одлука о избору програма / пројеката којима се из буџета општине Дољевац, додељују средства,  биће објављена у року од 30 дана од дана утврђивања листе вредновања и рангирања пријављених програма / пројеката.

Конкурсну документацију може се преузети са следећих линкова:

Наративни буџет

Образац буџета пројекта

Образац пријаве програма и пројекта од јавног интереса у општини Дољевац

Текст огласа у word формату

 Рок за подношење пријава је 21.01.2014. године.

За додатне информације можете се обратити на број телефона 018/810-054, или путем електронске поште на адресу This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Контакт

Телефон:  

018/4-810-054

018/4-810-056

 
Факс: 018/4-810-055  
E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Адреса:

18410 Дољевац, улица Николе Тесле број 121