Јавни конкурс за избор кандидата за именовање директора ЈП "Дирекција" Дољевац

Објављен у Сл. гласнику Републике Србије број 60 од 10.07.2013. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ на основу чл. 25 и 29. Закона о јавним предузећима  (''Службени гласник РС'', бр. 119/2012) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора ЈП ''Дирекција за изградњу општине Дољевац'', број 02-75 од 28.06.2013. године,  оглашава

 

ЈАВНИ КОНКУРС

 

ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА ЗА  ИМЕНОВАЊЕ  ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ''

 

Подаци о јавном предузећу

Јавно  предузеће  ''Дирекција за изградњу општине Дољевац'', ул. Николе Тесле бр.69/II,  18410 Дољевац

            Матични број: 17181939, ПИБ  100869629

            Уписано  у Агенцији за привредне регистре, број БД 228910/2006, од 01.12.2006. године

            Претежна делатност: 7490 – остале стручне, научне  и техничке делатности

            Радно место:

            Директор Јавног предузећа ''Дирекција за  изградњу општине Дољевац''

            Услови за именовање директора:

-          да је пунолетан и  пословно способан

-          да је држављанин Републике Србије

-          да има  високо образовање II степена (  мастер академске студије,  специјалистичке  академске студије,  специјалистичке струковне  студије), односно  на основним студијама  у трајању од најмање четири године,

-          да има најмање три  године искуства

-          да није осуђиван  за кривично дело против привреде , правног саобраћаја  и службене дужности, да му није изречена мера  безбедности забране  обављања делатности  која је претежна делатност јавног предузећа

Стручна оспособљеност, знања и вештине  оцењују се у изборном поступку  увидом у доказе приложене  уз пријаву и усменим разговором .

Директор се именује на период од четири године

Место рада:

Дољевац , ул. Николе Тесле бр.69/II,

Рок за подношење пријава је:

Рок за подношење пријава је 15 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања Јавног конкурса у ''Службеном гласнику Републике Србије''.

Пријава на конкурс садржи:  име и презиме кандидата, датум и место рођења,  адресу становања,  податке о образовању,  податке о врсти и дужини  радног искуства 

с кратким описом  послова на којима  је кандидат радио  до подношења пријаве на Jавни конкурс  и одговорности на тим пословима  податке о стручном усавршавању  и податке о посебним областима  знања.

Лице задужено за добијање обавештења о Jавном конкурсу је Гордана Цветковић

контакт  телефон: 018/ 810 – 054; 018/810 – 056.

 

Адреса на коју  се подносе пријаве:

            Пријаве  на Jавни конкурс подносе се  Комисији за именовање општине Дољевац,  на адресу: ул. Николе Тесле, бр: 121, 18410 Дољевац,  са назнаком ''За јавни конкурс –  за избор кандидата за именовање директора  Jавног предузећа ''Дирекција  за изградњу  општине Дољевац''.

 

Докази који се прилажу уз пријаву:

-          уверење  о држављанству

-          извод из матичне књиге рођених

-          диплома о стручној спреми

-          исправе којима се доказује  радно искуство у струци ( потврда и други акти из  којих се доказује да има три године радног искуства у струци)

-          радна књижица

-          уверење надлежног СУП - а да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора у трајању од најмање 6 месеци,

-          уверење надлежног суда да се против њега не води истрага и да није подигнута оптужница за кривично дело  за које је прописанна казна затвора, и

-           лекарско уверење

Сви наведени докази прилажу се  у оригиналу или  оверној фотокопији која је оверена код надлежног органа

 

            Неблаговремене , неразумљиве и пријаве уз које  нису приложени сви потребни докази, Комисија за именовање општине Дољевац,  одбациће  закључком против кога није допуштена посебна жалба.

Оглас о јавном конкурсу оглашава се у ''Службеном гласнику Републике

Србије'', и једном  дневном листу који се дистрибуира на целој територији Републике Србије, као и на интернет презентацији општине Дољевац www.opstinadoljevac.rs.

Преузмите оглас у ПДФ формату

Објављен у Сл. гласнику Републике Србије број 60 од 10.07.2013. године

гис-технологии
ткани для вышивания