Локална пореска администрација

Одлука о локалним комуналним таксама 2022

 

Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2022. годину на територији општине Дољевац

 

Контролне листе

 


 

Скупштина СО 26.11.2020. године

Одлука о измени Одлуке о висини стопе пореза на имовину

Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2021. годину на територији општине Дољевац

 

Скупштина СО 04.11.2019. године

Одлука о измени Одлуке о висини стопе пореза на имовину

Одлука  о разврставању неизграђеног грађевинског земљишта које се користи искључиво за гајење биљака у пољопривредно земљиште у сврху утврђивања основице за порез на имовину

Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2020. годину на територији општине Дољевац

 

Скупштина СО 14.09.2019. године 

Одлука о измени и допуни Одлуке о локалним комуналним таксама

 


 

 

Привремени орган 29.11.2018. године

 Одлука о локалним комуналним таксама

Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2019. годину на територији општине Дољевац

Одлука о висини стопе пореза на имовину

 

Скупштина 30.11.2017. године

Одлука о локалним комуналним таксама

Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2018. годину на територији општине Дољевац


 

Скупштина 16.12.2016. године

Одлука о локалним комуналним таксама

 

Скупштина СО 05.11.12015

Одлуку о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2016. годину на територији општине Дољевац

 

Скупштина 28.11.2014. године

 Одлука о допуни одлуке о одређивању зона на територији општине Дољевац

 Одлуку о измени Одлуке о локалним комуналним таксама

 Одлука  о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2015.годину на територији општине Дољевац

 

Скупштина 29.11.2013. године

 Одлука о коефицијентима за утврђивање пореза на имовину за непокретности обвезника који воде пословне књиге у општини Дољевац

 Одлука о одређивању зона  на територији општине Дољевац

 Одлука  о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности  за утврђивање пореза на имовину за 2014. годину  на територији општине Дољевац

 Одлука о висини стопе пореза на имовину

Одлука о висини амортизационе стопе

 


 

Основне функције локалне пореске администрације су:

 

- Утврђивање изворних прихода јединица локалне самоуправе пореским решењем;

- Пореска контрола (канцеларијска и теренска контрола) изворних прихода јединица локалне самоуправе;

- Редовна и принудна наплата изворних прихода јединица локалне самоуправе.

 

Утврђивање изворних прихода пореским решењем

 

Локална пореска администрација је надлежна да врши утврђивање пореским решењем следећих изворних прихода јединице локалне самоуправе, и то:

1) пореза на имовину физичких лица;

2) пореза на имовину на земљиште (катастарски приход);

3) пореза на имовину правних лица;

4) локалну комуналну таксу за истицање фирме на пословном простору;

5) локалну комуналну таксу за коришћење права, предмета и услуга за које је одлуком јединице локалне самоуправе прописано да се утврђује пореским решењем;

6) накнаду за коришћење грађевинског земљишта;

7) самодоприноса на катастарски приход пољопривредника;

8) самодопринос на приход од обављања самосталне делатности;

9) самодопринос на вредност имовине на коју се плаћа порез на имовину.

 

Службе Одељења ЛПА:

1. Служба за утврђивање и контролу локалних јавних прихода,

2. Служба за наплату, пореско књиговодство и извештавање.

 

 

ОБРАСЦИ И РЕШЕЊА КОЈА СЕ КОРИСТЕ У СЛУЖБИ ЛПА

 

1. Образац пореске пријаве за имовину физичких лица ППИ-2

2. Образац пореске пријаве за имовину правних лица ПППИ-1

3. Решење о утврђивању пореза на имовину физичких и правних лица које ова служба доноси сваке године

4. Решења о утврђивању накнаде за градско грађевинско земљиште које ова служба доноси сваке године

5. Решења о утврђивању висине локалних комуналних такси

6. разна уверења која пореска управа издаје.

 

гис-технологии
ткани для вышивания