Одлука о буџету општине Дољевац за 2021. годину

Неуручена решења о рушењу

Неуручена решења о рушењу погледајте овде::::

Позив на јавне консултације јавност, органе и организације заинтересоване за План управљања заштитом

Позив на јавне консултације јавност, органе и организације заинтересоване за План управљања заштитом животне средине и социјалним питањима за пројекат појачаног одржавања државног пута Ia реда бр. 1 деоница: Брестовац (петља) – Дољевац (петља)

Јавни позив можете преузети ОВДЕ

Увид у предметни План управљања заштитом животне средине и социјалним питањима може се извршити ОВДЕ

Програм рада буџетске инспекције за 2021

Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде

Упутство катастар загађивача

Контролне листе

Унапреди пословање предузећа

Укидање печата

Аква парк Дољевац

EU PRO

Линкови

 

 

Програм пописа по зонама незаконито изграђених објеката

Регистрација стамбених зграда

Комплетну докумнетацију за регистрацију стамбених зграда можете преузети на следећем линку:::::

Јавни конкурс за суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса, у општини Дољевац за 2013. годину

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА, У ОПШТИНИ ДОЉЕВАЦ ЗА 2013. ГОДИНУ

 

 

1. ОБЛАСТ И ИЗНОС СРЕДСТАВА ЗА КОЈИ СЕ РАСПИСУЈЕ КОНКУРС

 

Општина Дољевац ће суфинансирати програме и пројекте од јавног интереса за општину Дољевац у 2013. години из следећих области:

  1. социјалне заштите, заштите лица са инвалидитетом, заштите интерно расељених и избеглих лица и друштвене бриге о старим особама
  2. друштвене бриге о деци и младима
  3. заштита и промовисање људских и мањинских права
  4. одрживог развоја и развоја хуманитарних и других програма у којима удружења искључиво и непосредно следе јавне потребе (заштита потрошача, заштита животне средине, заштита животиња и сл.)

 

                Укупан износ средстава намењен суфинансирању програма и пројекта од јавног интереса  у општини Дољевац утврђен је Одлуком о буџету општине Дољевац за 2013. годину («Сл. лист града Ниша», бр.104/ 2012),у износу од 2.000.000,00 динара, која ће по областима бити распоређена на следећи начин: Пројектне активности из области  1) – у укупном износу до 750.000,00; из области  2) – у укупном износу до 250.000,00; из области  3) – у укупном износу до 250.000,00; и из области  4) – у укупном износу до 750.000,00. Комисија за избор програма и пројеката од јавног интереса, може изменити структуру при расподели средстава, у зависности од приспелих пријава и предложених пројектних активности, а у оквиру средстава опредељених буџетом.

 

2. СУБЈЕКТИ ОВЛАШЋЕНИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

 

Право на подношење пријава имају удружења грађана, друштвене организације и невладине организације, као и други правни субјекти регистровани за обављање делатности друштвеног и хуманитарног карактера, чије је седиште на територији општине Дољевац, а који обављају делатност  из става И овог конкурса.

 

3. МЕРИЛА И КРИТЕРИЈУМИ ЗА ПОДНОСИОЦА ПРИЈАВЕ

 

Основна мерила и критеријуми за избор програма и пројеката који се суфинансирају из буџета општине  Дољевац су:
- усклађеност са усвојеним стратешким документима на националном и локалном нивоу;
- усклађеност са јавним потребама и интересима грађана

- подстицање солидарности, заштите, самопомоћи и помоћи лицима у специфичним животним ситуацијама
- усмереност ка што већем броју корисника
- степен успешности апликанта у реализовању претходних програма и пројеката.

 

4. ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА

 

Пријава на конкурс подноси се Комисији која је расписала конкурс на обрасцу «Пријава на Конкурс за суфинансирање програма / пројеката од јавног интереса».

За сваки програм, односно пројекат, подноси се посебна пријава.

Уз пријаву, подносилац пријаве дужан је да обавезно приложи:
- доказ о упису у регистар код надлежног органа
- копију извештаја о стању рачуна подносиоца пријаве (биланс стања и биланс успеха

за претходну годину са доказом да је извештај поднет Агенцији за привредне регистре)

- одлуку надлежног органа удружења о усвајању програма рада за текућу годину
- одлуку надлежног органа удружења о усвајању пројекта којим се конкурише за

средства буџета

- доказ о суфинансирању од партнерске или донаторске организације, ако се пројекат

тако реализује

- детаљан опис програма, односно пројекта, за чије финансирање или, суфинансирање

се подноси пријава

- детаљан опис програма односно пројекта треба да садржи следеће податке:

кориснике програма / пројекта, значај, место и време реализације програма / пројекта и детаљан финансијски план

- потписане и оверене протоколе о сарадњи са свим наведеним партнерима на

пројекту ако се пројекат тако реализује

- три штампане пријаве, потписане и оверене.

 

5. ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС

 

Пријава на конкурс подноси се на обрасцу пријаве, која је саставни део конкурсне документације и може се преузети  на сајту општине Дољевац http://opstinadoljevac.rs или у Одељењу за привреду и финансије Општинске управе општине Дољевац.

 

6. НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА И РОКОВИ

 

Пријаве на конкурс и остала конкурсна документација се достављају  у једној затвореној коверти. Пријаве  се предају на писарници Општинске управе општина Дољевац или поштом на адресу: Општинска управа општине Дољевац - Комисији за избор програма и пројеката од јавног интереса, ул. Николе Тесле бр.121, 18410 Дољевац.

Благовременом доставом сматра се препоручена пошиљка предата пошти најкасније

до истека последњег дана утврђеног рока за предају конкурсне документације (печат поште), без обзира на датум приспећа.

Неблаговремене и непотпуне пријаве Комисија неће разматрати.

Рок за подношење пријава је 10 дана од дана објављивања јавног конкурса у дневном листу „Народне новине“.

 

7. ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА

 

Поступак за доделу средстава спроводи  Комисија за избор програма и пројеката од јавног интереса, у складу са Правилником  о критеријумима и поступку доделе средстава из буџета општине Дољевац за суфинансирање програма и пројеката од  јавног интереса, која у року од 15 дана од дана истека јавног конкурса, сачињава предлог одлуке о избору пројеката  који се суфинансирају  из буџета општине Дољевац.

Комисија задржава право,  да пре достављања предлога решења председнику

општине, може  извршити  одређене  измене у програму или пројекту у погледу  активности и трошкова реализације, подносиоца пријаве.

Решење о суфинансирању програма и пројеката од  јавног интереса доноси

председник општине  и исто се објављује на сајту општине Дољевац http://opstinadoljevac.rs

 

Све додатне информације могу се добити у Општинској управи општине Дољевац. Лице за контакт је Јовица Пешић, начелника Одељења за привреду и финансије,  телефон 018/810-054.

Контакт

Телефон:  

018/4-810-054

018/4-810-056

 
Факс: 018/4-810-055  
E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Адреса:

18410 Дољевац, улица Николе Тесле број 121