Tuesday, July 16, 2019
Email
Dodaj u favorite
RSS
Register

ANKETA

AKTIVNOSTI KZM
 

KURSNA LISTA

TRENUTNO NA SAJTU

Imamo 4 gostiju na mreži
O NAMA Štampa El. pošta
Napisao Administrator   
utorak, 24 januar 2012 14:52

Lok?ln? k?ncel?rij? z? ml?de Doljev?c osnov?n? 1.1.2012.god. je lok?lni servis ml?dih gr???n? i gr???nki,

Gl?vni cilj njenog formir?nj? je stv?r?nje uslov? u lok?lnim sredin?m? z? kv?litetniji ivot ml?dih ljudi i njihovo ?ktivno u?e?e u s?vremenim tokovim? r?zvoj? drutv?. Ml?di im?ju pr?vo, ? treb?lo bi d? im?ju i priliku, d? punopr?vno u?estvuju u odluk?m? koje uti?u n? njihov ivot, ? koje se donose n? lok?lnom nivou. Ml?de t?ko?e treb? podr?ti i pruiti im priliku d? se uklju?e u sve vrste ?ktivnosti koje doprinose re?v?nju problem? s? kojim? se susre?u i koje doprinose pobolj?nju kv?litet? njihovog ivot? u z?jednici u kojoj ive i to putem:

Org?nizov?nja tribin?, eduk?cij? n? temu borbe protiv bolesti z?visnosti Org?nizov?nje r?dionic?, obuk? iz preduzetnitv?

Opti ciljevi K?ncel?rije z? ml?de optine Doljev?c su:

Podstic?nje ?ktivnog u?e?? ml?dih u z?jednici

Promovis?nje volonterizm?

Afirm?ciji ml?dih i njihovom uklju?iv?nju u drutvo,

Informis?nju ml?dih i pru?nju podrke njihovim inicij?tiv?m? i projektim?,

Org?nizov?nju eduk?cije ml?dih,

Promovis?nju volonterskog r?d? ml?dih,

Osn?iv?nju nevl?dinih org?niz?cij? koje se b?ve ml?dim?

Koordin?ciji i podrci s?r?dnji r?zli?itih interesnih grup? koje se b?ve ml?dim?

Obezbe?iv?ti ostv?riv?nje pr?v? n? jedn?ke ?nse svih ml?dih u drutvu, ? posebno ml?dih koji ive u tekim uslovim?

Podstic?ti i vrednov?ti izuzetn? ispolj?v?nj? i postignu?? ml?dih u r?zli?itim obl?stim?

R?zvij?ti otvoreni, delotvorni, efik?sni i pr?vedni sistem form?lnog i neform?lnog obr?zov?nj? koji je dostup?n svim ml?dim? i koji je uskl?du s? svetskim trendovim? u obr?zov?nju i kontekstom obr?zov?nj? u Republici Srbiji

Un?prediti uslove z? bezbed?n ivot ml?dih

Osn?iv?ti ml?de z? inicij?tive i ?ktivnosti koje su u skl?du s? osnovnim ciljevim? odrivog r?zvoj? i zdr?ve ivotne sredine

Poslednje ažurirano utorak, 24 januar 2012 14:57
 

LINKOVI

 

 

 


Ne govoru mrnje

KZM

Kontakt

Telefon: 018/810-054 lokal 12

Email: kzmopstinadoljevac@gmail.com

Copyright © 2019. www.opstinadoljevac.rs.