PLANSKA DOKUMENTA Štampa
Napisao Administrator   
sreda, 18 januar 2012 11:52

Prostorno planiranje- podaci o odlukama i sli?no


Odgovorno lice za kontakt

JOVICA PEI? na?elnik odeljenja za privredu i finansije
018/810-054; 063/10-68-254
Postoje?e stanje planske dokumentacije
DONEEN:
Generalni plan GP Doljevac 2003-2025
Na skuptini - 22.07.2004.
objavljen u Slubenom listu grada Nia broj 46/1044 2004.

Naziv planskog dokumenta (navesti sve planove koji su u postupku donoenja)
Prostorni plan optine Doljevac
Plan Generalne regulacije

Da li je pokrenut postupak za pribavljanje miljenja komisije za planove
DA

Da li je pribavljeno miljenje komisije za planove (organa nadlenog za stru?nu kontrolu)
DA 08.02.2010. usvojen Koncept Prostornog plana optine Doljevac od strane Komisije za planove

Da li je Skuptina usvojila Odluku za donoenje planskog dokumenta
Da i to:
- Odluku o izradi Prostornog plana optine Doljevac
- Odluku o izradi Plana Generalne regulacije

Objavljena odluka o izradi planskog dokumenta (koje sl. glasilo)
-Odluku o izradi Prostornog plana optine Doljevac, objavljena u Slubenom listu grada Nia broj 64/2007
- Odluku o izradi Plana Generalne regulacije, objavljena u Slubenom listu grada Nia broj 85/2009
Rok za izradu plana
Prostorni plan optine Doljevac septembar 2010. godine
Plan Generalne regulacije Doljevca Izbor obra?iva?a putem javne nabavke je u toku
Sredstva za izradu planskog dokumenta
(na?in finansiranja)

Prostorni plan optine Doljevac vrednost ugovora =7.822.336,00 dinara - do sada isfinansirano:
  • 1.000.000,00 dinara iz sredstava Kancelarije za odrivi razvoj nedovoljno razvijenih podru?ja i
  • 1.000.000,00 dinara, Ministarstvo ivotne sredine i prostornog planiranja
  • Ostatak, ukoliko se ne obezbede sredstva sa Republi?kog nivoa, predvi?en je da se u skladu sa raspoloivim sredstvima isplati iz lokalnog budeta

Da li je ustupljena izrada planskog dokumenta putem javne nabavke
Da

Naziv obra?iva?a planskog dokumenta
JP Zavod za urbanizam - Ni
Faza izrade plana
Usvojen Koncept Prostornog plana optine Doljevac Plan Generalne regulacije Doljevca u fazi javne nabavke za izbor obra?iva?a
Poslednje ažurirano sreda, 18 januar 2012 18:43