Ĺ tampa
Napisao Administrator   
petak, 27 jun 2014 08:34

 

Za sprovo?enje Evropskog PROGRESa, Evropska unija izdvaja 19,6 miliona evra, Vlada Švajcarske daje 4,86 miliona evra, dok ?e Vlada Srbije preko resornih ministarstava i lokalnih samouprava obezbediti sufinansiranje pojedina?nih projekata. Od tog ukupnog iznosa, osam miliona evra opredeljeno je za prioritetne infrastrukturne projekte koji ?e biti sprovo?eni preko Sektora Ministarstva finansija za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije (CFCU).


U okviru ovog programa radi?e se na ja?anju lokalnih kapaciteta za upravljanje i planiranju,kao  i stvaranju preduslova za održivi razvoj uvo?enjem novih i unapre?enih procesa, pružanju podrške lokalnim samoupravama i poslovnoj zajednici da stvore mogu?nosti za izvoz na me?unarodna tržišta, ostvare ve?e prihode i unaprede pristup zapošljavanju.

 

 

 

 Kancelarija za evropske integracije Republike Srbije pruža strateške smernice, a program sprovode Kancelarija ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) i Vlada Republike Srbije.
U program  su uklju?ene 34 lokalne samouprave me?u kojima je Doljevac. Pre objave poziva za predloge projekata, koji se  o?ekuje  oktobra, Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj opštine Doljevac  ?e razraditi i pripremiti nekoliko prioritetnih projekata.

Poslednje aĹľurirano petak, 27 jun 2014 08:58