Email
Register
O NAMA Štampa

Dana 12.12.2011.god. Optinsko ve?e je donelo saglasnost o izmeni i dopuni Pravilnika o unutranjem ure?enju i sistematizaciji radnih mesta u Optinskoj upravi optine Doljevac i time je fprmirana Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj.

Finansiranje rada Kancelarije za LER vri se iz budeta optine Doljevac.

KLER je u okviru Odeljenja za privredu i finansije.

CILj

Razvijanje kapaciteta lokalnih jedinica i lokalnih privrednih grupa radi breg ekonomskog razvoja i stvaranja novih radnih mesta, pruanje podrke u uvo?enju novih koncepata i vetina, stvaranje pozitivne poslovne klime koja ?e omogu?iti razvoj privatnog sektora.

OSNOVNE FUNKCIJE KLER SU:

  1. SARADNJA SA NADLENIM ORGANIMA NA REPUBLI?KOM NIVOU
  2. PRIVLA?ENJE DOMA?IH I STRANIH INVESTITORA
  3. STVARANJE PREDUSLOVA ZA POVE?ANJE KVALITETA IVOTA I EKONOMSKOG RAZVOJA DOLJEVCA KROZ INICIRANJE, UPRAVLJANJE, NADZOR I REALIZACIJU PROJEKATA
  4. PODRSKA LOKALNOJ POSLOVNOJ ZAJEDNICI
  5. KOORDINIRA IZRADU STRATEKIH PLANOVA RAZVOJA OPTINE
  6. DEFINIE MERE I PRIORITETE RAZVOJA U SEKTORIMA POLJOPRIVREDE
  7. PRA?ENJE I PRIPREMA DOKUMENTACIJE ZA REALIZACIJU PROJEKATA NIP, IPA,USAID...
  8. PRIPREMA PROMOCIONE I MARKENTIKE MATERIJALE KOJIMA SE PREDSTAVLJAJU EKONOMSKI IINVESTICIONI POTENCIJALI OPTINE
  9. PRUA SAVETE I INFORMACIJE U POSTUPKU OSNIVANJA PREDUZE?A (RADNJE)
  10. SARADNJA SA DRUGIM OPTINAMA (SKGO)

Poslednje ažurirano sreda, 25 januar 2012 07:34
 
advert


O nama

Dana 12.12.2011.god. Optinsko ve?e je donelo saglasnost o izmeni i dopuni Pravilnika o unutranjem ure?enju i sistematizaciji radnih mesta u Optinskoj upravi optine Doljevac... Dalje

Kontakt

Broj telefona: 018/4-810-054

E-mail: klerdoljevac@gmail.com

Home O NAMA
Copyright © 2019. www.opstinadoljevac.rs/kler.