Рани јавни увид у Просторни план општине Дољевац

Општинска управа општине Дољевац, Одељење за урбанизам, инспекцијске послове и ванпривредне делатности, на основу чл.45а. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14) и чл.36. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.64/15), дана 11.04.2018.године

 

О Г Л А Ш А В А

ИЗЛАГАЊЕ НА РАНИ ЈАВНИ УВИД

Просторни План општине Дољевац

Опширније...

Друга измена и допуна ПДР-а радно-пословне зоне "Петља Дољевац"

Општинска управа општине Дољевац, Одељење за урбанизам, инспекцијске послове и ванпривредне делатности на основу чл.45а. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14) и чл.36. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.64/15), дана 03.04.2018.године,

 

ОГЛАШАВА

ИЗЛАГАЊЕ НА РАНИ ЈАВНИ УВИД

ДРУГУ ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

радно-пословне зоне на југоисточном делу петље Дољевац

Опширније...

Јавна расправа о Нацрту Локалног антикорупцијског плана општине Дољевац

Преговарачко поглавље 23 је једно од 35 поглавља о којима Србија преговара са Европском унијом у процесу приступања Унији, а које обухвата правосуђе, основна права и борбу против корупције.

Акциони план за преговарање Србије о чланству у Европској унији за Поглавље број 23 усвојен је на седници Владе 27. априла 2016. године који утврђује обавезу локалних самоуправа да израде и усвоје свој Локални антикорупцијски план (ЛАП).

Поменутим Антикорупцијским планом предвиђа се јачање превентивних антикорупцијских механизама на нивоу локалних самоуправа Републике Србије.

Агенција за борбу против корупције израдила је Модел ЛАП-а, и исти је доставила свим локалним самоуправама Републике Србије, заједно са упутствима и препорукама ради израде и усвајања ЛАП-а. Да би се ЛАП усвојио од стране Скупштине општине Дољевац, Скупштина је именовала посебну радну групу која је сачинила Нацрт Локалног антикорупцијског плана општине Дољевац и исти је упутила на јавну расправу која траје од 08.07.2017. до 17.07.2017. године до 24,00 часова.

Нацрт Локaлног антикорупцијског плана можете преузети овде::::

Јавни увид у нацрте ПДР-а са извештајима о стратешкој процени утицаја на животну средину - МХЕ

Општина Дољевац оглашава јавни увид у Нацрте Планова детаљних регулација са стратешком проценом утицаја на животну средину малих хидроелектрана на реци Јужној Морави на територији општине Дољевац.

Комплетну документацију можете преузети овде::::

Јавни увид у нацрт ПДР-а на југозападном делу "Петље Дољевац" и двоструког далековода 35kW за увођење „TС – Ниш 15“ од далековода „ТС – Клисура – ТС – Житорађа“

Комисија за планове општине Дољевац, на седници одржаној 24.05.2016. године, извршила је стручну контролу и утврдила Нацрт Плана детаљне регулације на југозападном делу «Петље Дољевац» у КО Кочане и на седници одржаној 21.07.2016. године, извршила је стручну контролу и утврдила Нацрт Плана детаљне регулације двоструког далековода 35kW за увођење „TС – Ниш 15“ од далековода „ТС – Клисура – ТС – Житорађа“ у општини Дољевац, на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'' бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014 и 145/2014) и члана 60. Правилника о садржини, начину и поступку израде планских докумената (''Сл. гласник РС'', број 31/2010, 69/2010 и 16/2011)

Опширније...

Кампања "Ум на друм"

Узми рачун

Регистрација стамбених зграда

Комплетну докумнетацију за регистрацију стамбених зграда можете преузети на следећем линку:::::

Програм пописа по зонама незаконито изграђених објеката

Локацијске дозволе

 

 

Контакт

Телефон:  

018/4-810-054

018/4-810-056

 
Факс: 018/4-810-055  
E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Адреса:

18410 Дољевац, улица Николе Тесле број 121