Одлуке у 2013. години


Седница СО 29.11.2013. године


Стратегија одрживог развоја општине Дољевац за период 2014-2023. године

Акциони план за младе општине Дољевац за 2014. годину

Акциони план запошњавња општине Дољевац за 2014. годину

Измена плана детаљне регулације радно-пословне зоне "Петља Дољевац"

Одлука о финансијским издвајањима у вези са образовањем

Одлука о буџету општине Дољевац за 2014. годину

Одлука о финансијим издвајањима у здравственој заштити

Одлука о измени и допуни Одлуке о подели Јавног предузећа за комуналну делатност  и експлоатацију  песка  и шљунка  ''Дољевац'' - Дољевац

Одлука о образовању Савета за здравље

Одлука о приступању промени статута општине Дољевац

Одлука o организовању, финансирању  и условима рада саветника за заштиту права  пацијената на територији општине Дољевац

Одлука о стављању ван снаге Одлуке о накнади за коришћење грађевинског земљишта

Одлука о усвајању Акционог плана за младе општине Дољевац за 2014. годину

Одлука о усвајању Акционог плана запошљавања општине Дољевац за 2014. године

Одлука о усвајању Стратегије одрживог развоја општине Дољевац за период 2014-2023 године

Одлука о вршењу екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Дољевац  за 2013. годину

Програм коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на територији општине дољевац за 2014. годину

Програм коришћења средстава буџета намењених развоју пољопривреде у општини дољевац за  2014. годину

Одлука о ребалансу буџета општине Дољевац за 2013. годину


Седница СО 29.11.2013. године


 Одлука о коефицијентима за утврђивање пореза на имовину за непокретности обвезника који воде пословне књиге у општини Дољевац

 Одлука о одређивању зона  на територији општине Дољевац

Одлука  о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности  за утврђивање пореза на имовину за 2014. годину  на територији општине Дољевац

Одлука о висини стопе пореза на имовину

Одлука о висини амортизационе стопе

Одлука о јавним признањима општине Дољевац

Решење о образовању комисије за именовање директора јавног предузећа за водосабдевање "Брестовац-Бојник-Дољевац" у Бојнику


Седница СО 04.10.2013. године


Одлука о изради плана детаљне регулације за далековод 2 x 35 KV, увођење у ТС 110/35/10 KV "Ниш 15" - Дољевац

Одлуку о изради измене плана детаљне регулације Радно-пословне зоне на југоисточном делу "Петље Дољевац"

Одлука о обавези подношења пореских пријава за утврђивање пореза на имовину на непокретности обвезника који не воде пословне књиге, које се налазе на територији општине Дољевац

Oдлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у општини Дољевац

Решење о избору Савета за младе

Решења о именовању директора ЈКП  ''Дољевац'' Дољевац и директора ЈКП ''Дирекција за изградњу општине Дољевац'' Дољевац


Седница СО 28.06.2013.


 

 Одлука о доношењу и имплементацији регионалног плана управљања отпадом за Нишки регион

Елаборат оправданости отуђења неизграђеног грађевинског земљишта без наканде у радно-пословној зони "Малошиште"

Одлука о промени статута општине Дољевац

Одлука о изради плана детаљне регулације регионалног центра за управљање отпадом "Келеш", на територији општине Дољевац

Одлука о спровођењу јавног конкурса за именовање директора ЈП "Дирекција за изградњу општине Дољевац"

Одлука елабората оправданости отуђења неизграђеног грађевинског земљишта без наканде у радно-пословној зони "Малошиште"

Одлука о водоснабдевању на територији општине Дољевац

Решење о именовању директора Центра за социјални рад у Дољевцу

Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора ЈКП "Дољевац" Дољевац

Решење о образовању комисије за именовање директора јавних предузећа

Решење о именовању директора Јавне библиотеке Дољевац


Седница СО Дољевац 30.05.2013. године


Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Дољевац од 01.01.2012 до 31.12.2012

Одлука o одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у 2013. години

Одлука о приступању промени Статута општине Дољевац

Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Дољевац за 2013. годину

Одлука о завршном рачуну буџета општине дољевац за 2012. годину


Списак издатих локацијских дозвола

 


Седница СО Дољевац 16.04.2013


 

 Измена програма уређења, отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини на територији општине Дољевац у 2013. години

 Одлука о измени одлуке о условном отпису камате и мировању пореског дуга

 Одлука о потврђивању мандата одборника СО Дољевац

 Одлука о приступању изради стратегије одрживог развоја општине Дољевац у периоду од 2014. - 2023. године

 Одлука о ребалансу буџета општине Дољевац за 2013. годину

Одлука о утврђивању просечне тржишне цене непокретности на територији општине Дољевац за 2013. годину


Седница СО Дољевац 25.02.2013


 

Одлука о измени и допуни Одлуке о подели ЈП за комуналну делатност  и експлоатацију песка и шљунка Дољевац

Одлука о измени одлуке ЈП Дирекција за изградњу општине Дољевац

Одлука о измени Одлуке о оснивању ЈП за водоснабдевање


 

 


 

Седница СО Дољевац 31.01.2013.


 

Одлука о финансијским издвајањима у вези са образовањем

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./public_html/2013/30.01/Odluka%20o%20finansijskim%20izdvajanjima%20u%20vezi%20sa%20zdravstvom.pdf" target="_blank">Одлука о финансијским издвајањима у здравственој заштити

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./public_html/2013/30.01/Odluka%20o%20lokalnim%20administrativnim%20taksama%20-%202013.pdf" target="_blank">Одлука о локалним административним таксама

Одлука о ребалансу буџета општине Дољевац за 2013. годину

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./public_html/2013/30.01/Odluka%20o%20uslovnom%20otpisu%20kamata%20i%20mirovanju%20poreskog%20duga.pdf" target="_blank">Одлука о условном отпису камата и мировању пореског дуга

План руралног развоја Нишавксог округа 2012 - 2021. године

Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине у општини Дољевац за 2013. годину

Одлуке у 2011. години


Одлуке у 2011. години


Измена Плана и програма уређивања грађевинског земљишта  2011. године

Одлука о Цивилној заштити

Одлука о измени и допуни Одлуке о грађевинском земљишту мај 2011. године

Одлука о измени Одлуке о локалним комуналним таксама 2011.године

Одлука о измени одлуке о образовању Општинског стаба за ванредне ситуације

Одлука о накнади  за уређивање грађевинског земљишта 2011. године

Одлука о одређивању  надлежног органа за давање у закуп пољопривредног земљишта општине Дољевац у 2011. години

Одлука о утврђивању просецне тржишне цене непокретности

Одлука о висини стопе пореза на имовину 2011. године

Одлука о завршном рачуну буџета за 2010. године

ОДЛУКА о стављању ван снаге одлуке у погледу удаљености од суседног објекта

ПДР за Скупстину

Решење о именовању директора ДЗ

Решење о избору Савета за међунационалне односе

Текстуални ребаланс 2011. године

Одлука о буџету општине Дољевац за 2012. годину

 

 

Одлуке у 2010. години


Одлуке у 2010. години


ОДЛУКА О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕДОЉЕВАЦ ЗА 2010 ГОДИНУ

НАЦРТ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ ЗА  2011. ГОДИНУ

ИЗМЕНА ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ВОДА ДРУГОГ РЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА

ОДЛУКА О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ МОТЕЛА

ОДЛУКА О ОСНИВАЊУ САВЕТА ЗА МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ ОДНОСЕ

ОДЛУКА О ВРШЕЊУ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЗА 2010. ГОДИНУ

ОДЛУКА О ПОТВРЂИВАЊУ ЧЛАНСТВА ОПС. ДОЉЕВАЦ У СКГО

ПЛАН ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА 2011. ГОДИНА

Одлуке у 2012. години


Одлуке у 2012. години


Одлука о измени и допуни Одлуке о Цивилној заштити

Одлука о измени Одлуке о оснивању Народне библиотеке у Дољевцу

Одлука о измени одлуке о заштити пољопривредног земљишта

Одлука о одређивању  надлежног органа за давање у закуп пољопривредног земљишта општине Дољевац у 2012. години

Одлука о приступању промени Статута

Одлука о утврдјивању просечне тржишне цене непокретности

Оперативни план одбране од поплава општине Дољевац - 2012

 

Седница СО 27.04.2012. године


 Одлука о ребалансу буџета општине Дољевац за 2012. годину

Одлука о завршном рачуну буџета за 2011. годину

Одлука о измени одлуке ПДР МХЕ "Бисерка"

Одлука о измени одлуке ПДР МХЕ "Копријан"

Одлука о промени статута општине Дољевац

ПДР индустријске зоне у Пуковацу

План детаљне регулације измештање деонице државног пута другог реда R-214

План намене површина R-214 слика 1

План намене површина R-214 слика 2

Привремени пословник СО Дољевац

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./public_html/doc/2012/Revizija%20Strategije%20MSPP%20-%20april%202012.pdf" target="_blank">Ревизија стратегије малих и средњих предузећа и предузетништва у општини Дољевац - април 2012. године

Стартегија за унапређење Рома на територији општине Дољевац за период 2012. - 2016. године


 

Седница СО 15.06.2012. године


 Решење о престанку мандата одборника

Одлука о измени и допуни Одлуке о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације општине Дољевац

Одлука о измени Одлуке о новчаној помоћи незапосленим породиљама са територије општине Дољевац

Одлука о потврђивању мандата одборника СО Дољевац

Пословник СО 2012

Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Народне библиотеке Дољевац

Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Нардоне библиотеке Дољевац


 

Седница СО 21.05.2012. године


 Одлука о потврђивању мандата одборника СО Дољевац

Решење о избору чланова општинског већа

Решење о избору председника СО, заменика СО, секретара и председника општине Дољевац

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./public_html/doc/2012/Resenje%20o%20prestanku%20funkcija%20i%20madata.pdf" target="_blank">Решење о престанку функција и мандата


 

Седница 14.12.2012. године


 

Одлука о изради ПДР индустријске зоне "Белотинац"

Одлука о изради ПДР комплекса око цркве "Светог Јована" на брду "Комњига" у КО Орљане

Одлука о изради ПДР спортско-рекреативног центра "Малошке баре" у КО Малошиште и КО Орљане


 

 

Одлука о јавном превозу

Списак издатих локацијских дозвола

Одлука о измени Одлуке о формирању штаба за ванредне ситуације

Одлука о новчаној помоћи  незапосленим породиљама 2011

Одлука о усвајању Стратегије туризма

Програм  коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2012. годину

Узми рачун

Регистрација стамбених зграда

Комплетну докумнетацију за регистрацију стамбених зграда можете преузети на следећем линку:::::

Програм пописа по зонама незаконито изграђених објеката

Локацијске дозволе

 

 

Контакт

Телефон:  

018/4-810-054

018/4-810-056

 
Факс: 018/4-810-055  
E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Адреса:

18410 Дољевац, улица Николе Тесле број 121