Articles

Јавни оглас

На основу члана 5, 10, 14, 15 и члана 21. Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“, број 104/2009 и 99/2011), члана 5. Упутства о начину ажурирања бирачких спискова („Службени гласник РС“, бр. 42/2000 и 118/2003) и Одлуке о расписивању избора за одборнике скупштине општине Дољевац, 01 број 013-3324/18 од 28.10.2018.год., („Службени гласник РС“ бр.82/2018, Одељење за општу управу Општинске управе општине Дољевац објављује

 Ј  А  В  Н  И    О  Г  Л  А  С

          Обавештавају се грађани општине Дољевац да могу извршити увид у део бирачког списка за подручје општине Дољевац, за предстојеће изборе за одборнике скупштине општине Дољевац, који ће се одржати 16. децембра 2018.год., у циљу провере личних података уписаних у бирачки списак.

Део бирачког списка који се води за подручје општине Дољевац, биће изложен на увид грађанима општине Дољевац, у згради седишта општине Дољевац, Николе Тесле 121, у просторијама општинске управе општине Дољевац на шалтеру бр. 6, у времену од 07,00 до 15,00 часова, сваког дана осим недеље.

Увид у део бирачког списка се остварује на основу захтева бирача и у складу са законом који уређује заштиту података о личности, а врши се уношењем јединственог матичног броја грађанина и имена и презимена грађанина и других података који омогућавају аутоматску претрагу података о бирачу у јединственом бирачком списку.

            Увид у бирачки списак, у складу са законом који уређује заштиту података о личности, може се извршити и електронским путем на званичној интернет страници Министарства за државну управу и локалну самоуправу, уношењем података о јединственом матичном броју грађана, као и слањем СМС поруке са овим податком на број телефона који се објављује у средствима јавног информисања и на званичној интернет страници Министарства.

            Од проглашења изборне листе, право на увид у бирачки списак има и подносилац изборне листе или лице које он овласти у складу са законом и то на исти начин и по истом поступку као и грађани.

            Сваки грађанин може тражити увид у бирачки списак и поднети захтев за упис, брисање, измену, допуну или исправку бирачког списка ако он или други грађанин није уписан у бирачки списак или је уписан а нема бирачко право или нема бирачко право на подручју општине у којој је уписан у бирачки списак или ако неки од података из бирачког списка није правилно уписан.

 Од проглашења изборних листи, право на увид и на подношење захтева за измену бирачког списка имају и подносиоци изборних листи, по истом поступку по коме то право имају и грађани и то у времену од 07,00 до 15,00 часова, сваког дана осим недеље, уз захтев се прилажу овлашћење и потребни докази.

           

Обавештавају се бирачи, да Општинској управи општине Дољевац, најкасније 5 дана пре дана закључивања бирачког списка могу поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће на изборима за одборнике скупштине општине Дољевац, гласати према месту боравишта у земљи.

            Обавештавају се бирачи, да Општинској управи општине Дољевац, најкасније 5 дана пре дана закључивања бирачког списка могу поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће на изборима за одборнике скупштине општине Дољевац, гласати у иностранству.

            Грађани општине Дољевац који стичу пунолетство до 16. Децембра 2018.год. могу извршити увид у бирачки списак и тражити упис, брисање, измену, исправку или допуну  бирачког списка, уз прилагање доказа.

            Захтев за упис, брисање, исправку или допуну подноси се писмено Одељењу за општу управу Општинске управе општине Дољевац (шалтер бр. 6) све до закључења бирачког списка до 30.11.2018.год. до 24,00 часова. Уз захтев се прилажу потребни докази.

            Одељење за општу управу Општинске управе општине Дољевац, донеће решење по захтеву из става 5. овог јавног огласа у року од 24 часа од дана пријема захтева. На решење општинске управе подносилац захтева може поднети жалбу министарству надлежном за послове управе у року од 24 часа од дана када је решење примио. Министарство надлежно за послове управе у року од 48 часова доноси решење на жалбу из претходног става.

Против решења које министарство надлежно за послове управе донело по жалби из става 6. овог огласа може се поднети тужба Управном суду у року од 24 часа од дана када је решење примљено. Управни суд по тужби одлучује у року од 48 сати.

            По закључењу бирачког списка грађани и подносиоци изборних листи могу захтевати од министарства надлежног за послове управе доношење одлуке о изменама у бирачком списку (упису и брисању бирача из бирачког списка или измену, исправку и допуну неког податка у бирачком списку), најкасније до 72 часа пре дана избора. 

            Решење на коме се заснива измена у бирачком списку спроводи по службеној дужности орган који је решење донео.                                                       

    Број  013-15/2018

 У Дољевцу 29.10.2018.     

          

Одељење за општу управу

Општинске управе општине Дољевац

Контакт

Телефон:  

018/4-810-054

018/4-810-056

 
Факс: 018/4-810-055  
E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Адреса:

18410 Дољевац, улица Николе Тесле број 121