Jавни позив за избор корисника за доделу помоћи за стварање и побољшање услова становања породица избеглица

 

На основу члана 9.  Правилника о раду Комисије за избор корисника за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања породицама избеглица број: 400-76 од 11.04.2018. године,  Комисија за избор корисника, дана 13.04.2018. расписује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ

ПОМОЋИ ЗА СТВАРАЊЕ И ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА СТАНОВАЊА

ПОРОДИЦА ИЗБЕГЛИЦА КРОЗ КУПОВИНУ СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ И ДОДЕЛУ ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ У ГРАЂЕВИНСКОМИ ДРУГОМ МАТЕРИЈАЛУ И/ИЛИ ОПРЕМЕ

 

 

 ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА

Помоћ за куповину сеоске кућe са окућницом за стварање и побољшање услова   становања породица избеглица и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу и/или опреме за поправку, адаптацију или опремање предметне сеоске куће са окућницом (у даљем тексту: Помоћ за побољшање услова становања) могу да остваре породице избеглица и чланови њихових породичних домаћинстава, који живе на територији општине Дољевац, а неопходна им је Помоћ за побољшање услова становања и то под условима, у поступку и у складу са мерилима утврђеним Правилником о раду комисије за избор корисника.

Максимални износ Помоћи за побољшање услова становања из става 1. овог члана не може прећи износ од 1.200.000,00 (једанмилиондвестатхиљададинара) и за додатну помоћ намењену за грађевински и други материјал и/или опрему за поправку, адаптацију или опремање предметне сеоске куће са окућницом износ од РСД 200.000,00 (двестахиљададинара) са обрачунатим ПДВ-ом, оба износа по породичном домаћинству Корисника.

            Изабрани корисник Помоћи за побољшање услова становања може да учествује сопственим средствима у купопродајној цени сеоске куће са окућницом у износу до 50% од износа који се одобрава за куповину сеоске куће са окућницом.

 

УСЛОВИ И КРИТЕРИЈУМИ

Критеријуми за доделу Помоћи која се састоји у куповини и донацији кућа са окућницом утврђени су Правилником о раду Комисије за избор корисника за доделу помоћи за решавање стамбених потреба кроз куповину сеоских кућа са окућницом и поступку и начину реализације додељене помоћи (у даљем тексту: Правилник). 

Потребно је да подносилац захтева и чланови његовог породичног домаћинства испуњавају следеће услове:

1. избеглички статус, и то:

- да имају избеглички статус и поднет захтев за пријем у држављанство Републике Србије, или

- да им је престао статус избеглице, стекли су држављанство Републике Србије

(НАПОМЕНА: наведени услов односи се обавезно на Подносиоца пријаве, а на чланове његовог породичног домаћинства уколико су у статусу избеглице или су били у статусу избеглице);

2. да имају пријављено пребивалиште/боравиште на територији Општине Дољевац;

3. да су подносилац пријаве и чланови продичног домаћинства смештени у колективном центру/неадекватном приватном смештају;

4. да немају у својини непокретност у држави порекла, другој држави или Републици

Србији, а којом би могли да реше своје стамбене потребе;

5. да не могу да користе непокретност у држави свог претходног пребивалишта или у

другој држави;

6. да од момента стицања избегличког статуса нису отуђили, поклонили или заменили

непокретност у Републици Србији, држави порекла и/или у другој држави, а којом би

могли да реше своје стамбене потребе;

7. да нису корисници другог стамбеног програма у процесу интеграције у Републици Србији или програма стамбеног збрињавања/обнове у процесу повратка у држави порекла, којим би могли да реше или су решили своје стамбене потребе;

8. да немају приходе којима би могли да реше своје стамбене потребе;

9. да нису на коначној листи реда првенства по неким од јавних позива Регионалног стамбеног програма, за трајно решавање стамбене потребе – Стамбени програм у Републици Србији;

10. да сеоска кућа за коју подносилац Пријаве подноси Пријаву на Јавни позив испуњава основне услове за живот и становање и да су предметна сеоска кућа и земљиште на којој се иста налази уписане у катастар непокретности на име продавца и без терета;

11. да је сеоска кућа за коју Подносилац пријаве подноси Пријаву на Јавни позив уписана у катастру непокретности као:

- непокретност која је преузета из земљишних књига или

- непокретност изграђена пре доношења прописа о изградњи или

- непокретност изграђена са грађевинском дозволом за коју је изадата употребна дозвола или

- непокретност уписана по Закону о озакоњењу објеката или

- да је предметна сеоска кућа у поступку легализације, односно озакоњења који још није завршен, а да је на земљишту на коме се налази сеоска кућа за коју Подносилац пријаве подноси Пријаву на Јавни позив дозвољена индивидуална стамбена градња.

Поступак легализације, односно озакоњења из става 1. тачке 10) овог члана мора бити завршен најкасније до доношења Одлуке о решавању стамбених потреба избеглица са листом корисника рангираних према реду првенства на основу испуњености услова и броја освојених бодова (у даљем тексту: Одлука).

12. Да подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства неведени у Пријави нису у крвном, адоптивном или тазбинском сродству са продавцем предметне непокретности.

 

 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

Уз пријаву на јавни позив  која се подноси у Општини, подносилац пријаве на јавни позив доставља следеће доказе:

1)      уредно попуњен образац Пријаве;

2)      фотокопију избегличке легитимације лица (обавезно за подносиоца пријаве, а за остале чланове породичног домаћинства ако су евидентирани као интерно расељено лице);

3)    фотокопију очитане личне карте за све чланове породичног домаћинства са 16 и више година, а за млађе од 16 година фотокопију здравствене књижице;

4)    доказ о стамбеној ситуацији подносиоца захтева и чланова његовог породичног        домаћинства:  за домаћинство које станује у изнајмљеном простору без основних хигијенско-санитарних услова – изјава оверена у органу управе или суду;

5)    изјаву оверену у органу управе или суду да подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства: не поседују  непокретност у Републици Србији или у другој држави, а којом могу да реше своје стамбено питање;  не могу да користе непокретност коју поседују на територији са које су избегли;  нису заменили, обновили или отуђили непокретност на територији са које су избегли, а којом су могли да реше своје стамбено питање; да  нису корисници другог програма за побољшање услова становања или повратка којим би могли или су решили своје стамбено питање; да нису у крвном, адоптивном или тазбинском сродству са продавцем предметне некретнине;

6)      доказ о приходима:

а)  за незапослене, изјава оверена у органу управе или суду да је лице незапослено и да нема примања;

            б) за запослене, потврда послодавца о висини примања за месец који предходи месецу подношења пријаве на Јавни позив или изјава да подносилац пријаве односно члан породичног домаћинства остварује неке повремене приходе;

в) чек од пензије за месец који претходи месецу подношења пријаве на Јавни позив или уколико лице не остварује примања по основу пензије - изјава оверена у органу управе или суду да лице не остварује примања по основу пензије у Републици Србији и/или другој држави;

7)      доказ о школовању - потврда надлежне образовне институције о школовању за лица која се налазе на редовном школовању до навршених 26 година живота; доказ о здравственом стању, односно о постојању болести од већег социо – медицинског значаја, трудноће или другог здравственог стања-извештај лекара и/или решење за доказивање трудноће, инвалидности или болести;

8)   за једнородитељску породицу прилаже се потврда о смрти брачног друга; решење   надлежног суда о проглашењу несталог лица за умрло; пресуда о разводу брака и/или пресуда и поверавању деце ; самохрани родитељ прилаже и изјаву оверену у органу управе или суду да се непосредно брине о детету и да самостално обезбеђује средства за издржавање, да други родитељ не учествује или недовољно учествује у тим трошковима, а да у међувремену, није засновао брачну или ванбрачну заједницу;

9)      доказ о смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу – решење надлежног органа;

10)  решење Комисије за категоризацију деце или мишљење интерресорне комисије за децу која су телесно инвалидна или са сметњама у развоју;

11)  доказ за породично домаћинство чији је члан настрадао или нестао у сукобима на просторима бивше Социјалистичке Федеративне Републике Југославије;

12)  изјаву власника непокретности - сеоске куће са окућницом на коју се односи Помоћ, да је сагласан да исту отуђи у корист подносиоца пријаве, под условима предвиђеним овим Правилником, да предметна непокретност није у спору или под теретом, уз навођење рокова за примопредају непокретности ;

13)  доказ о власништву на предметној непокретности - сеоској кући са окућницом, на коју се односи Помоћ - лист непокретности  не старији од 6  месеци;

14)  фотокопију личне карте продавца предметне непокретности - сеоске куће са окућницом 

 

Комисија за избор корисника по службеној дужности прибавља извод из матичне књиге рођених за децу млађу од 16 година; уверење о имовном стању из Републичког геодетског завода за подносиоца Пријаве и чланове његовог породичног домаћинства, укључујући и малолетне чланове породичног домаћинства, како би се утврдило да ли         Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства поседују непокретност у Републици Србији.; уверење Одељења за локалну пореску администрацију о томе да ли  су подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства, укључујући и малолетне чланове породичног домаћинства обвезници пореза на имовину; уверење МУП-а о кретању боравишта/пребивалишта за подносиоца и све чланове породичног домаћинства.

 Докази из става 1. овог члана подносе се у фотокопији, с тим да Комисија може од подносиоца пријаве тражити оригинална документа  на увид.

Захтеве који су неблаговремени, и поднети од стране неовлашћеног лица Комисија неће разматрати.

 За доказивање условности понуђене непокретности и цене, опис и о мишљење даје Комисија, а продавац доставља фотокопију личне карте и изјаву о роковима за примопредају непокретности и другим условима продаје.

Изабрани корисник је дужан да пре закључења купопродајног уговора поднесе писану изјаву оверену пред судом или органом управе, у присуству два сведока, да предметну непокретност неће дати у закуп, продати, или на други начин отуђити у року од 5 година од дана преноса права својине.

 

ИЗБОР КОРИСНИКА

Комисија разматра пријаве по објављеном јавном позиву и сачињава предлог листе реда првенства који објављује се на начин и на месту где је био објављен јавни позив.

Проверу навода поднетих пријава на јавни позив на терену и кроз евиденцију корисника трајних решења врши Општина и Комесаријат, који пружа сву потребну стручну помоћ.

На предлог листе реда првенства подносилац пријаве може уложити приговор Комисији за избор корисника у року од 15 (петнаест) дана од дана објављивања предлога листе реда првенства.

Комисија за избор корисника је обавезна да на пристигле приговоре одговори у року од 15 (петнаест) дана од дана истека рока за подношење приговора.

У случају да утврди да је приговор основан Комисија за избор корисника усваја приговор и утврђује коначну листу реда првенства.

У случају да је приговор одбијен или је усвојен приговор који није био од значаја за ред првенства, Комисија за избор корисника утврђује коначну листу реда првенства.

На основу коначне листе реда првенства, Комисија доноси Одлуку о додели помоћи за побољшање услова становања (у даљем тексту: Одлука).

 

На Одлуку из става 3. овог члана подносилац пријаве има право жалбе Општинском Већу у року од 15 дана од дана пријема Одлуке.

На основу коначне Одлуке Општинског Већа, Општина Дољевац, продавац и лице које је Одлуком додељена помоћ за побољшање услова становања (у даљем тексту: изабрани корисник) закључују Уговор којим се регулишу међусобна права и обавезе потписника уговора и у којем ће се изабрани корисник обавезати да ће отворити посебан рачун за уплату Помоћи за побољшање услова становања и да ће са тог рачуна сва средства искористити за прибављање домаћинства са окућницом за побољшање услова становања, као и да домаћинство са окућницом неће отуђити најмање пет година.

Изабрани корисник и продавац се обавезују да закључе уговор о купопродаји  домаћинства са окућницом.

 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЈЕ ОТВОРЕН ОД 13.04.2018.ГОДИНЕ И ТРАЈЕ ДО ЗАКЉУЧНО СА 15.05.2018. ГОДИНЕ ДО 15,00 ЧАСОВА

      

ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

 

Пријаве са потребном документацијом могу се преузети са интернет странице општине Дољевац: www.оpstinadoljevac.rs, или код Комисије за доделу помоћи (канцеларија бр. 11. у Општинској управи општине Дољевац).

 Образац пријаве можете преузети овде::::::

Пријаве се подносе у затвореној коверти на писарници општине Дољевац, лично или поштом на адресу:

Општине Дољевац

Комисији за избор корисника за куповину сеоске куће са окућницом

и додатне помоћи за грађевински материјал

Николе Тесле 121

18410 Дољевац

  Обавештења можете добити на телефон 018/4810-054, локал бр.12.

 

КОМИСИЈА ЗА

ДОДЕЛУ ПОМОЋИ

Јовица Пешић

Властимир Анђелковић

Гордана Цветковић

Небојша Митровић,

Оливера Вучић

 

 

гис-технологии
ткани для вышивания