Републичке таксе у обједињеној процедури

 1. Издавање локацијских услова
       - Републичка административна  такса: за локацијске услове у износу од 800 динара.  Рачун број: 840-742221843-57 са позивом на број 97 81-038, са означењем сврхе дознаке: "уплата РАТ", прималац РС    

            - Накнада за ЦЕОП – према висини накнаде за ЦЕОП

      2. Измена локацијских услова

  - Републичка административна такса: за измену локацијских услов у износу од  800 динара.  Рачун број: 840-742221843-57 са позивом на број 97 81-038, са означењем сврхе дознаке: "уплата РАТ", прималац РС    

           - Накнада за ЦЕОП – према висини накнаде за ЦЕОП    

 1. 3.      Издавање грађевинске дозволе
       - Републичка административна такса              
  За грађевински објекат:
            1) за изградњу објекта у износу од 1070,00 динара (сталног или привременог карактера)
            2) за економски објекат у пољопривреди у износу од 560,00дин,
            4) за решење којим се на постојећем објекту одобрава реконструкција, дозиђивање, надзиђивање, адаптација  у износу 430,00 динара   (жиро рачун број: 840-742221843-57, позив на број 97 81-038, сврха плаћања: републичка административна такса, прималац: РС)
       - Накнада за ЦЕОП – према висини накнаде за ЦЕОП

 

 1. 4.      Измена грађевинске дозволе
       - Републичка административна такса
            За грађевински објекат:
            1) за изградњу објекта у износу од 1070,00 динара (сталног или привременог карактера)

            2) за економски објекат у пољопривреди у износу од 560,00 дин,
            3) за решење којим се на постојећем објекту одобрава реконструкција, дозиђивање, надзиђивање, адаптација у износу 430,00 динара (жиро рачун број: 840-742221843-57, позив на број 97 81-038 , сврха плаћања: републичка административна такса, прималац: РС)
       - Накнада за ЦЕОП – према висини накнаде за ЦЕОП
  1. 8.      Потврда темељаграђевинског објекта
 1. Издавање привремене грађевинске дозволе
       - Републичка административна такса  у износу од 1070,00 динара  на жиро рачун број: 840-742221843-57, позив на број 97 81-038,  сврха плаћања: републичка административна такса, прималац: РС
       - Накнада за ЦЕОП – према висини накнаде за ЦЕОП
 2. Измена привремене грађевинске дозволе
       - Републичка административна такса  у износу од 1070,00 динара  на жиро рачун број: 840-742221843-57, позив на број 97 81-038,  сврха плаћања: републичка административна такса, прималац: РС
       - Накнада за ЦЕОП – према висини накнаде за ЦЕОП
 3. Пријава радова
       - Републичка административна такса у износу од 600,00 дин. на жиро рачун бр. 840-742221843-57, позив на број 97 81-038,  сврха плаћања : републичка административна такса, прималац: РС
       - Накнада за ЦЕОП – према висини накнаде за ЦЕОП

Републичка административна такса  у износу од 1830,00 динара  на жиро рачун број: 840-742221843-57, позив на број 97 81-038,  сврха плаћања: републичка административна такса, прималац: РС
     - Накнада за ЦЕОП – према висини накнаде за ЦЕОП

 1. Издавање употребне дозволе
       - Републичка административна такса којим се одобрава употреба објекта плаћа се у износу од 300,00 дин. на жиро рачун бр. 840-742221843-57, позив на број 97 81-038,  сврха плаћања : републичка административна такса, прималац: РС
       - Доказ о уплати републичке административне таксе  плаћа се износу 0,2% од предрачунске вредности  радова,  на жиро рачун бр. 840-742221843-57, позив на број 97 81-038,   сврха плаћања : републичка административна такса, прималац: РС
       - Накнада за ЦЕОП – према висини накнаде за ЦЕОП 
 2. Издавање решења о одобрењу извођења радова  
       - Републичка административна такса  у износу од 800,00 динара  на жиро рачун број: 840-742221843-57, позив на број 97, 81-038,   сврха плаћања: републичка административна такса, прималац: РС
       -Накнада за ЦЕОП – према висини накнаде за ЦЕОП
 3. Измена решења о одобрењу извођења радова
       - Републичка административна такса  у износу од  800,00 динара  на жиро рачун број: 840-742221843-57, позив на број 97 81-038  , сврха плаћања: републичка административна такса, прималац: РС
       -Накнада за ЦЕОП – према висини накнаде за  ЦЕОП    

Контакт

Телефон:  

018/4-810-054

018/4-810-056

 
Факс: 018/4-810-055  
E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Адреса:

18410 Дољевац, улица Николе Тесле број 121