Јавни конкурс за суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса, у општини Дољевац за 2016. годину

I  - ОБЛАСТ И ИЗНОС СРЕДСТАВА ЗА КОЈИ СЕ РАСПИСУЈЕ КОНКУРС

 

Општина Дољевац ће суфинансирати програме / пројекте од јавног интереса за општину Дољевац у 2016. години из следећих области:

 1. борачко - инвалидске заштите;
 2. заштите лица са инвалидитетом,здравствене заштите и подстицања наталитета;
 1. друштвене бриге о деци и младима;
 2. друштвене бриге о пензионерима и старим особама;
  1. заштите и промовисања људских и мањинских права и родне равноправности;
  2. образовања, стручног усавршавања, науке и културе;
  3. одрживог развоја и други програми у којима удружења искључиво и непосредно следе јавне потребе.

 

 

            Средства намењена суфинансирању програма / пројекта од јавног интереса у општини Дољевац за 2016. годину, утврђена су Одлуком о буџету општине Дољевац за 2016. годину («Сл. лист града Ниша», бр.106/2015),уукупном износу од =2.600.000,00 динара, у разделу 5, глава 5.02 – СОЦИО-ХУМАНИТАРНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И УДРУЖЕЊА-КОНКУРС, Програм 0901 - ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА, Програмска активност ПА 0003, Подршка социо-хуманитарним организацијама, функција 090- Социјална заштита некласификована на другом месту, позиција 57, економска класификација 481 - Дотације невладиним организацијама.

Подносилац пријаве може да поднесе само један предлог програма / пројекта, који се односи на једну или више наведених области од јавног интереса и може му бити одобрено финансирање само једног програма / пројекта у оквиру овог јавног Конкурса.

Средства ће бити распоређена по областима на следећи начин: Програмске / пројектне активности из области  1) – у укупном износу до =700.000,00; из области  2) – у укупном износу до =575.000,00; из области  3) – у укупном износу до =300.000,00;  из области  4) – у укупном износу до =125.000,00; из области  5) – у укупном износу до =200.000,00; из области  6) – у укупном износу до =300.000,00; из области  7) – у укупном износу до =400.000,00;.  Комисија за избор програма и пројеката од јавног интереса, може изменити структуру при  расподели средстава, у зависности од приспелих пријава и предложених програмских / пројектних активности, а у оквиру средстава опредељених буџетом.

II  - КРИТЕРИЈУМИ КОЈЕ УДРУЖЕЊЕ ПРЕДЛАГАЧ ПРОГРАМА / ПРОЈЕКАТА ТРЕБА ДА ИСПУНИ

На конкурсу могу да учествују удружења:

 1. Која  су регистровани у складу са Законом о удружењима („Службени гласник РС“, бр. 51/09 и 99/11),
 2. Која  су регистровани на територији општине Дољевац;
 3. Која програм / пројекат реализују на територији општине Дољевац;
 4. Која су директно одговорни за припрему и извођење програма / проjекта;
 5. Која су поднели годишњи извештај за претходну буџетску годину, у складу са уговором о реализацији   програмских / пројектних активности;
 6. која су поднели годишњи финансијски извештај Агенцији за привредне регистре за 2015. годину, (односно 2014. годину);

 

III - РОК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА / ПРОЈЕКАТА:

Средства се додељују за програме / пројекте који ће трајати минимално 6 месеци, а максимално до краја  2016. године.

IV ОБАВЕЗНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ТРЕБА ДОСТАВИТИ:

Предлагач програма / пројекта обавезан је да достави следећу документацију:

 1. Образац пријаве програма / пројекта од јавног интереса у општини Дољевац, за 2016. годину
 2. Попуњен образац наративног буџета програма / пројекта
 3. Попуњен  табеларни преглед буџета пројекта,
 4. оверену фотокопију извода из статута удружења у коме је утврђено да се циљеви удружења остварују у области у којој се програм / пројекат реализује;
 5. Изјаву о партнерству у реализацији програмских / пројектних активности са другим савезима, удружењима
 6. Доказ да је поднет  годишњи финансијски извештај Агенцији за привредне регистре за 2015. годину, (односно 2014. годину);

 

V НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА НА КОНКУРС

Оверена и одштампана пријава обавезне конкурсне документације, електронска верзија конкурсне документације и потребна пратећа документација доставља се у затвореној коверти са назнаком „За конкурс – не отварати“ пошти или писарници општине Дољевац на адресу Општинска управа општине Дољевац - Комисији за избор програма и пројеката од јавног интереса, ул. Николе Тесле бр.121, 18410 Дољевац.

VI - РОКОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА НА ЈАВНИ ПОЗИВ / КОНКУРС И ОДЛУЧИВАЊЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА

            1. Рок за подношење пријаве и предлога програма / пројекта на овај јавни конкурс је 15  дана од дана објављивање јавног конкурса на сајту општине Дољевац www.opstinadoljevac.rs .

2. Благовременом доставом сматра се пријава предата на писарници општине, односно препоручена пошиљка предата пошти најкасније до истека последњег дана утврђеног рока за предају конкурсне документације (печат поште), без обзира на датум приспећа.

Неблаговремене и непотпуне пријаве Комисија неће разматрати.

3. Листа вредновања и рангирања пријављених програма / пројеката, коју утврђује конкурсна комисија, у складу са критеријумима утврђених Правилником о критеријумима и поступку доделе средстава из буџета општине Дољевац за суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса, биће објављена на званичној интернет страници општине Дољевац,  у року од 15 дана од дана истека рока за подношење пријава.

4. Одлука о избору програма / пројеката којима се из буџета општине Дољевац, додељују средства,  биће објављена у року од 30 дана од дана утврђивања листе вредновања и рангирања пријављених програма / пројеката.

 

Конкурсна документација може се преузети са интернет странице општине Дољевац  www.opstinadoljevac.rs

За додатне информације можете се обратити на број телефона 018/4810-054, или путем електронске поште на адресу This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Документа за преузимање:

1. Образац пријаве програма / пројекта од јавног интереса у општини Дољевац, за 2016. годину

2. Образац наративног буџета

3. Образац буџета пројекта

4. Текст огласа у ворд формату

Узми рачун

Регистрација стамбених зграда

Комплетну докумнетацију за регистрацију стамбених зграда можете преузети на следећем линку:::::

Програм пописа по зонама незаконито изграђених објеката

Локацијске дозволе

 

 

Контакт

Телефон:  

018/4-810-054

018/4-810-056

 
Факс: 018/4-810-055  
E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Адреса:

18410 Дољевац, улица Николе Тесле број 121