Јавни конкурс за реализацију програма стручна пракса у циљу стицања услова за полагање стручног испита у 2015. години

 

 

 

 

 

На основу члана 43. став 1. тачка 5. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10), члана 11. став 1. тачка 3. Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13), члана 9., 70. и 129. Правилника о начину и критеријумима за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр.12/12, 20/13, 69/14 и 27/15), а у складу са закљученим Споразумом бр. 0301-1541-154/2015 од 15.09.2015.године, о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера АПЗ за 2015.годину

 

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА ДОЉЕВАЦ

Дана 29.09.2015.године

Расписују

ЈАВНИ КОНКУРС

 

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНА ПРАКСА У ЦИЉУ СТИЦАЊА УСЛОВА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА   У 2015. ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Програм стручна пракса подразумева стручно оспособљавање незапосленог за самосталан рад у струци и стицање услова за полагање стручног/приправничког испита у складу са посебним законом, без заснивања радног односа.

Стручна пракса траје у складу са посебним законом, а најдуже 12 месеци и намењена је незапосленим лицима која се први пут стручно оспособљавају за занимање за која су стекла одређену врсту и степен стручне спреме или која су се стручно оспособљавала краће од времена потребног за полагање стручног испита.

Незапослени који се стручно оспособљавао краће од времена потребног за полагање стручног испита, у програм се укључује за преостали периодпотребан за стицање услова за полагање стручног испита.

II НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА

Tоком трајања програма стручне праксе Национална служба за запошљавање:

  1. ангажованим лицима исплаћује новчану помоћ у месечном износу од:

-       10.000,00 динара за лица са средњим образовањем,     

-       12.000,00 динара за лица са вишим или високим трогодишњим образовањем и

-       14.000,00 динара за лица са најмање четворогодишњим високим образовањем;

  1. врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и професионалне болести, у складу са законом

III ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Услови

Право учешћа у реализацији програма стручна пракса може остварити послодавац, који је регистрован  на територији општине Дољевац, под условом:

-          да уредно измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање;

-          да је посебним законом као услов за рад на одређеним пословима прописана обавеза обављања стажа, односно полагања стручног испита;

-          да је измирио раније уговорне обавезе према Националној служби, осим за обавезе чија је реализација у току;

-          да има најмање једно запослено лице;

-          да оспособљава незапосленог са евиденције Националне службе Испоставе Дољевац, који:

-          да има кадровске и друге капацитете за стручно оспособљавање лица, односно има запосленог ментора који, уколико позитивним прописима није другачије одређено, испуњава следеће услове:

 

Документација за подношење захтева:

-          Захтев за учешће у програму на прописаном обрасцу Националне службе;

-          фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико подносилац захтева није регистрован у АПР;

-          обавештење Пореске управе о поднетој појединачној пореској пријави ППП ПД  у месецу који претходи месецу у коме је поднет захтев;

-          извод из електронске базе података Пореске управе (ЕБП-ПУРС), оверен од стране послодаваца, за пријаву поднету у месецу који претходи месецу у коме је поднет захтев;

-          извод из банке о плаћеном порезу и доприносима за обавезно социјално осигурање, за пријаву поднету у месецу који претходи месецу у коме је поднет захтев;

-          извод из закона где је као услов за рад на одређеним пословима прописана обавеза обављања стажа, односно полагања стручног/приправничког испита;

-          доказ о кадровским капацитетима за стручно оспособљавање лица и то:

Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлучивање о захтеву подносиоца.

Начин подношења захтева:

Захтев за учешће у програму, подноси се у Испостави Дољевац или Филијали Ниш, на прописаном обрасцу, који се може добити у Испостави Дољевац или Филијали Ниш

IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о спровођењу програма стручна пракса доноси се на основу провере и бодовања поднетих захтева за учешће у програму.

Провера поднетих захтева

Национална служба проверава усклађеност поднетог захтева и приложене документације са условима из Јавног позива. У циљу провере испуњености услова из Јавног позива по поднетом захтеву, Национална служба задржава право да изврши службени обилазак послодавца.

Бодовање поднетих захтева

Приликом бодовања захтева узимају се у обзир следећи критеријуми:

БОДОВНА ЛИСТА

Бр.

Критеријуми

Бодови

1.

Кадровски капацитети

Искуство ментора у оспособљавању лица

(менторство)

Више од 73 месеца

15

Од 37 - 72 месеца

10

Од 12 –36 месеци

5

Радно искуство ментора у струци

Више од 73 месеца

15

Од 37 - 72 месеца

10

Од 12 –36 месеци

5

2.

Дужина обављања делатности

Пословање преко 6 година

20

Пословање од 3 – 6 година

15

Пословање до 3 године

10

3.

Претходно коришћена средства Националне слубе по програму Стручна пракса/ЛАПЗ Стручна пракса Дољевац

Проценат запослених лица  по завршетку програма Стручна праксе/ЛАПЗ Стручна пракса Дољевац

Више од 71% запослених лица

50

Запослено од  51 -70% лица

40

Запослено од  31-50% лица

35

Запослено од   11-30% лица

30

Запослено до 10% лица

25

Није било запослених

0

Послодавац раније није користио финансијска средства или уговорна обавеза послодавца још траје

Да

25

МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА

100

 

Критеријум „Претходно коришћена средства Националне службе по програму стручне праксе“ односи се на програм стручне праксе спроведен у организацији Националне службе/ЛАПЗ Стручна пракса Дољевац,  по Јавним позивима из  2011., 2012. и 2013. године.

КритеријумПроценат запослених лица по завршетку програма стручне праксе“  подразумева однос броја лица која су у периоду од 6 месеци након завршетка програма засновала радни однос код истог или другог послодавца и броја лица која су била укључена у програм код подносиоца захтева. Наведене податке Национална служба ће утврдити на основу података из ЈИС Националне службе.

Уколико више послодаваца оствари исти број бодова применом наведених критеријума, предност ће се дати послодавцу који је остварио већи број бодова код критеријума „Претходно коришћена средства Националне службе по програму Стручна пракса“, затим „Кадровски капацитети“, и на крају критеријум „Дужина обављања делатности“.

Доношење  одлуке

Одлука о одобравању средстава за реализација програма стручна пракса у циљу полагања стручног испита, доноси се на основу бодовне листе а након провере испуњености услова из Јавног конкурса, и бодовања поднетих захтева са приложеном документацијом, од стране Националне службе у року од 20 дана од дана истека рока за подношење захтева.

Национална служба задржава право да приликом одлучивања по поднетом захтеву изврши корекцију броја лица, у складу са одобреним средствима по Споразуму.

Списак послодаваца којима је одобрена реализација  програма Стручне праксе за ЛАПЗ Дољевац 2015 објављује се на огласној табли надлежне филијале Националне службе.                                        

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Национална служба и послодавац у року до 30 дана од дана доношења одлуке о спровођењу програма стручне праксе закључују уговор, којим уређују међусобна права и обавезе.

У циљу закључивања уговора, послодавац је у обавези да Националној служби достави потписан уговор о стручном оспособљавању са незапосленим на стручној пракси.

Након закључивања уговора са послодавцем, Национална служба и лице на стручној пракси закључују уговор којим се регулишу међусобна права и обавезе.

Датум почетка спровођења програма стручне праксе мора бити после датума доношења одлуке о спровођењу програма стручне праксе.

VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Послодавац је у обавези да:

-          стручно оспособљава незапосленог у дужини трајања уговорне обавезе;

-          оспособи незапосленог за самосталан рад у струци, у складу са законом;

-          доставља Националној служби извештаје о присутности лица на стручној пракси, у складу са уговором;

-          достави Националној служби извештај о обављеној стручној пракси, у складу са уговором;

-          организује незапосленом полагање стручног испита за самосталан рад, односно обезбеди доказе о оспособљавању неопходне за полагање испита пред надлежним органом;

-          изда потврду о обављеној стручној пракси, односно положеном стручном испиту;

-          омогући Националној служби контролу реализације уговорних обавеза и

-          обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реализацију уговора у року од 8 дана од дана настанка промене.

У случају прекида стручног оспособљавања незапосленог, послодавац може да у року од 30 дана од дана прекида стручног оспособљавања, изврши замену са другим незапосленим који испуњава потребне услове у складу са законом за преостало време дефинисано уговором увећаним за период спроведене замене.

VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Информације о програму могу се добити у Испостави Дољевац или преко Позивног центра Националне службе, телефон: 0800-300-301 или на сајту www.nsz.gov.rs.

Јавни позив је отворен од дана објављивања на сајту НСЗ, сајту општине Дољевац(http://opstinadoljevac.rs/), огласној табли Испоставе НСЗ и огласној табли општине Дољевац. Последњи рок за пријем захтева  за учешће послодаваца по Јавном конкурсу  СП је до 10.10.2015. године.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

 

Захтев за учешће у програму стручна пракса у циљу стицања услова за полагање стручног испита можете преузети овде:::::

гис-технологии
ткани для вышивания