Articles

Седница СО 26.06.2019. године

Одлука о завршном рачуну буџета општине Дољевац за 2018. годину

Одлука о претанку мандата одборника у Скупштини општине Дољевац

Одлука о приступању изради Локалног плана управљања отпадом на територији општине Дољевац

Прва измена Програма  уређивања грађевинског земљишта на територији општине Дољевац, у 2019. години

Одлука о  ребалансу буџета општине Дољевац за 2019. годину

Решење о давања сагласности на цену воде

Решење о  образовању  комисије  за планове општине Дољевац

Седница СО 07.03.2019. године

Eлаборат о мрежи јавних предшколских установа на територији општине Дољевац за период од 2019 – 2024. године

Одлуку о измени Одлуке о  максималном броју запослених у органима општине Дољевац, установама и у предузећима за 2017. годину

Одлукуо измени Одлуке о локалним комуналним таксама

Oдлукa о конверзији потраживања по основу неизмирених изворних прихода општине Дољевац у трајни улог у капиталу друштва за превенцију инвалидности и радно оспособљавање инвалида “Заштитна радионица“ ДОО Београд

Одлука о месним заједницама на територији општине Дољевац

Одлука о мрежи јавних предшколских установа на подручју општине Дољевац

Одлука о накнадама за коришћење јавних површина

Одлука о накнадама за коришћење јавних општинских путева на територији општине Дољевац

Одлука о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације општине Дољевац

Одлука о образовању савета за здравље општине Дољевац

Одлука о оснивању Савета за младе

Одлука о потврђивању нових мандата одборникa Скупштине општине Дољевац

Одлука о прибављању, располагању и управљању стварима и другим имовинским правима у јавној својини општине Дољевац

Пословник Скупштине општине Дољевац

Правилник о начину и поступку остваривања права на накнаду трошкова боравка деце у предшколској установи „Лане“ Дољевац

Одлука о ребалансу буџета општине Дољевац за 2019. годину

Решење о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у предшколској установи „Лане“ у Дољевцу

Контакт

Телефон:  

018/4-810-054

018/4-810-056

 
Факс: 018/4-810-055  
E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Адреса:

18410 Дољевац, улица Николе Тесле број 121