EU PRO

Articles

Седница СО 29.03.2019. године

Одлука о додатним правима детета у области предшколског образовања и васпитања на територији општине Дољевац

Одлука о изузимању из закупа пољопривредног земљишта у државној својини

Одлука o одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у 2019. години

Одлука о начину, поступку и критеријумима за успостављање права службености на стварима у јавној својини општине Дољевац

Одлука о утврђивању закупнине за пословни простор и станове на којима је носилац права јавне својине општина Дољевац, односно на којима општина дољевац има посебна својинска овлашћења

Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2019. годину

Решења о именовању председника и чланова Управног одбора Јавне библиотеке Дољевац, Дома здравља Дољевац и Центра за социјални рад

Седница СО 11.10.2018. године

Четврта измена Програма  уређивања грађевинског земљишта на територији општине Дољевац, у 2018. години

Одлуку о давању сагласности на отпис потраживања општине дољевац од  субјекта приватизације “Друштво за одржавање зграда“ ДОО Београд

 Одлука о измени одлуке о општинским и некатегорисаним путевима

Одлука о измени  одлуке о  комуналном уређењу

Одлука о измени и допуни Одлуке о изради Измена и допуна Просторног Плана општине Дољевац

Одлука о приступању изради нацрта Статута општине Дољевац и формирању Комисије за израду Нацрта Статута Општине Дољевац

Одлука о ребалансу буџета општине Дољевац за 2018. годину

Одлука o задуживању за рефинансирањe дугорочних кредита за капиталнe инвестиционe расходe

Одлука o утврђивању јавне намене

Решење о престанку мандата члану и именовању новог члана Надзорног одбора ЈKП  ''Дољевац'' Дољевац

Седница СО 05.06.2018. године

Одлука о завршном рачуну општине Дољевац за 2017. годину

Друга измена Програма уређивања грађевинског земљишта на територији општине Дољевац, у 2018. години

Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора јавног  комуналног предузећа ''Дољевац'' Дољевац

Одлука о обављању делатности зоохигијене

Одлука о поништавању Одлуке о спровођењу конкурса за избор директора Јавног комуналног  предузећа  „Дољевац“  Дољевац,  број: 02-65/2018  од 09.03.2018. године

Одлука о приступању промени Статута општине Дољевац

Одлука о ребаласну буџета општине Дољевац

Одлука о усвајању  Стратегија развоја социјалне заштите у општини Дољевац за период од 2018. - 2022. године

Одлука о врстама прописа које доноси Скупштина општине Дољевац за које је обавезна јавна расправа и поступку и начину спровођења јавне расправе

Одлука о измени и допуни Одлуке о изради Измена и допуна Плана детаљне регулације комплекса МХЕ „Бисерка“ снаге 400 kV са рекреативно-туристичким центром „Топлички Бистрик“

Одлукa о измени Одлуке о изради измена и допуна Плана детаљне регулације индустријске зоне у Пуковцу

Одлукa о измени Одлуке о другим  изменама и допунама Плана детаљне регулације Радно-пословне зоне на југоисточном делу “Петље“ Дољевац

Одлукa о измени Одлуке о изменама  и допунама  Плана детаљне регулације Kомплекса – соларних електрана „Шаjиновац 1“, „Шаjиновац 2“ и „Шајиновац 3“ на к.п.бр. 568/1 у К.О. Шајиновац, снага 3x999кW

Решење о именовању чланова Школског одбора основне школе  „Вук Караџић“ Дољевац

Стратегија развоја социјалне заштите у општини Дољевац за период од 2018. - 2022. године

Седниц СО 06.08.2018. године

Другa изменa и допунa Плана детаљне регулације  радно-пословне зоне на југоисточном делу петље “Дољевац”

Планирана намена површина

Одлука о образовању локалног координационог тела за социјално укључивање рома и ромкиња

Одлука о образовању мобилне јединице за социјално укључивање рома и ромкиња

Одлука о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у предшколској установи „Лане“ у Дољевцу

Друга измена Програма коришћења  средстава  за заштиту и унапређење животне средине у општини Дољевац за  2018. годину

Одлука о измени и допуни Одлуке  о усклађивању пословања Јавног комуналног предузећа „Дољевац“ Дољевац са Законом о јавним предузећима, број  02-144 од 05.09.2016. године и број 023-46 од 07.06.2017. године

Одлука о измени Одлуке о  максималном броју запослених у органима Општине Дољевац, установама и у предузећима за 2017. годину

Одлука о измени и допуни Oдлуке о Oпштинском већу oпштине Дољевац

Одлука о промени статута општине Дољевац

Одлука о  ребалансу буџета општине Дољевац за 2018. годину

Правилник о измени правилника о помоћи за уклањање и ублажавање последица насталих природном или другом незгодом

Решење о разрешењу вршиоца дужности директора ЈП за управљање путевима „Дољевац“ Дољевац

Решење о измени решења о именовању  председника и чланова надзорног одбора туристичке организације  општине Дољевац

Решење о постављањеу наченик Општинске управе општине Дољевац

Tрећа измена Програма  уређивања грађевинског земљишта на територији општине Дољевац, у 2018. години

Седница СО 09.03.2018. године

Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2018. годину

Oдлукa о спровођењу јавног конкурса за избор  директора Јавног  комуналног  предузећа ''Дољевац'' Дољевац

Одлука о минималној висини износа за текуће одржавање зграда

Одлука о дугорочном задуживању општине Дољевац за финансирање капиталних инвестиционих расхода

Одлука о утврђивању минималне висине износа издвајања на име трошкова инвестиционог одржавања заједничких делова зграде

Одлука о измени и допуни одлуке о локалним административним таксама

Oдлукa o одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у 2018. години

Одлука о општем кућном реду у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији општине Дољевац

Одлука о потврђивању мандата одборникa Скупштине општине Дољевац

Одлука о ребалансу буџета општине Дољевац за 2018. годину

Одлука о социјалној заштити  општине Дољевац

Одлука о висини  износа накнаде коју плаћају власници посебних делова зграде у случају принудно постављеног професионалног управника на територији општине Дољевац

Одлука о реализацији буџета општине Дољевац у делу планираних расхода за услуге социјалне заштите за 2018. годину

Прва измена Програма  уређивања грађевинског земљишта на територији општине Дољевац, у 2018. години

Прва измена Програма коришћења  средстава  за заштиту и унапређење животне средине у општини Дољевац за  2018. годину

Решење о измени Решења  о образовању комисије  за именовање директора  јавних предузећа, чији  је оснивач Скупштина општине Дољевац 

Решење о престанку мандата  директору јавног предузећа  за водоснабдевање ''Брестовац – Бојник – Дољевац'' у Бојнику

Стратегија за унапређење положаја Рома у општини Дољевац за период од 2018. – 2023. године

Решење о именовању директора ЈП за водоснабдевање ''Брестовац – Бојник – Дољевац'' у Бојнику

Контакт

Телефон:  

018/4-810-054

018/4-810-056

 
Факс: 018/4-810-055  
E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Адреса:

18410 Дољевац, улица Николе Тесле број 121