Articles

Седница СО 10.10.2017. године

Друга измена Програма уређивања грађевинског земљишта на територији општине Дољевац, у 2017. години

Измена акционог плана запошљавања општине Дољевац за 2017. годину

Одлука о измени Одлуке о накнадама  одборника, чланова Општинског већа, чланова радних тела   у органима Општине, чланова органа у јавним предузећима и установама и председника савета  месних заједница

Одлука о измени одлуке о општинском правобранилаштву општине Дољевац

Одлука о конверзији потраживања по основу неизмирених изворних прихода општине Дољевац у трајни улог у капиталу привредног друштва ГП „Мостоградња“ А.Д. Београд

Одлука о отпису потраживања општине Дољевац по основу неизмирених изворних прихода од субјекта приватизације грађевинског предузећа „Мостоградња“ А.Д. Београд

Одлука о радно правном статусу изабраних и постављених лица

Одлука о спровођењу јавног  конкурса за  избор директора ЈП за управљање путевима „Дољевац'' Дољевац

Правилник о поступку и начину решавања захтева грађана за накнаду нематеријалне штете

Прва измена Програма коришћења средстава буџета намењених развоју пољопривреде у општини Дољевац за  2017. годину

Решења о именовању В.Д. директора ЈКП Дољевац и ЈП за управљање путевима

Решење о именовању В.Д. директора центра за социјални рад у Дољевцу

Решења о именовању чланова НО ЈКП Дољевац, Јп за управљње путевима и ЈП за водоснабдевање "Брестовац-Бојник-Дољевац"

Одлукa о изради измена и допуна Плана детаљне регулације индустријске зоне у Пуковцу

Одлукa о изради измена и допуна Просторног плана општине Дољевац

План детаљне регулације комплекса - мале хидроелектране “Чапљинац“, на реци Јужној Морави,снаге око 1680 кw

План детаљне регулације комплекса - мале хидроелектране „Чечина“, на реци Јужној Морави, снаге око 1680 кw

План детаљне регулације комплекса - мале хидроелектране „Орљане“, на реци Јужној Морави, снаге око 1680 кw

Одлуку о изради измена и допуна Плана Детаљне Регулације комплекса МХЕ „Бисерка“ снаге 400 kV са рекреативно-туристичким центром „Топлички Бистрик“

гис-технологии
ткани для вышивания